Bild Försvarsmakten, Jarno Riipinen.

Finlands försvar

Försvarsmakten har tre lagstadgade uppgifter: det militära försvaret av Finland, stödjande av andra myndigheter och internationell militär krishantering. I alla sina uppgifter främjar försvarsmakten säkerheten i Finland och dess närområden.

Genom en framgångsrik utrikespolitik och diplomati upprätthålls säkerheten under normala förhållanden. Som en sista utväg garanterar Finland säkerheten inom sitt territorium genom militärt försvar. Målsättningen är att i alla situationer garantera

  • säkra levnadsförhållanden för medborgarna
  • samhällets funktionsförmåga
  • bevarandet av självständigheten.

Försvarsmakten förfogar över en reserv, vars omfattning gör det möjligt att försvara hela landet. Förutom av soldater består vårt försvarssystem av vapen och annan materiel. Systemet är dimensionerat för att stå emot väpnade angrepp i avsikt att erövra vårt land.

Grunderna för försvaret

Försvarsmakten försvarar hela Finland. Målet är att de försvarsmässigt sett viktiga områdena förblir i vår egen besittning. Objekt som är viktiga för samhällets funktioner skyddas.

På andra områden än landets kärnområden är målet att utmatta och fördröja inkräktarna. Strävan är att utkämpa de viktigaste striderna i terräng som är gynnsam för försvararen. Försvaret stöds genom angrepp mot fiendens viktigaste mål och genom elektronisk krigföring.

Försvarslösningens framtid

Då säkerhetshoten förändras bedöms försvarsmetoderna på nytt. I framtida försvarslösningar kan man exempelvis beakta utvecklingen inom säkerhetsläget i våra närområden samt miljöhot och hot som hänför sig till terrorism. Att bereda sig på militära angrepp och att trygga den territoriella integriteten kommer även framöver att kvarstå som viktiga delar av Finlands försvarslösning.