Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Lisa Hentunen.

Försvarsmakten och miljön

Försvarsmakten tar ansvar för miljön i sin verksamhet. Genomförandet av Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter kan förorsaka verkningar på miljön, som reduceras och hanteras med planmässig miljöskyddsverksamhet. Med miljöskyddsåtgärder stöder man Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter: det militära försvaret av Finland, att stöda andra myndigheter, lämna och ta emot internationellt bistånd samt att delta i internationell militär krishantering. 

Miljöskydd inom Försvarsmakten

Inom Försvarsmakten leds miljöskyddet av Försvarsmaktens logistikavdelning. För arrangemang av och sakkunnigtjänster inom miljöskydd svarar Försvarsmaktens logistikverk, som också innehar rollen som verksamhetsutövare enligt miljöskyddslagen. Inom miljöskyddet har man dessutom ett nära samarbete med Försvarsfastigheterna. Inom naturskyddet samarbetar man med Forststyrelsen. 

Temahelheter som hör till miljöskyddet är bland annat:

 • hantering av buller och skakningar
 • hantering av risker som riktas mot jordmån, grundvatten och ytvatten
 • beaktande av naturvärden
 • definition av klimatmålsättningar samt uppföljning av energiförbrukning och utsläpp
 • stödjande av andra sektorer med beaktande av miljöaspekter.

För hantering av miljöfrågor har man gjort upp ett miljösystem som är gemensamt för hela Försvarsmakten och som utgår från standarden ISO14001. Principerna för Försvarsmaktens miljöskydd har skrivits in i miljöpolitiken och målsättningarna i miljöstrategin. 

Miljöpolitik

 • Försvarsmakten tar ansvar för miljön i sin verksamhet, och miljöaspekterna beaktas i all verksamhet, ända från planeringsskedet.  Det centrala är tillräckliga anvisningar och klara verksamhetsmodeller.
 • Vid planeringen av miljöskydd beaktas såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden. Miljöskyddsverksamheten hör samman med alla Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. 
 • Försvarsmakten utreder i förebyggande syfte de miljöverkningar som dess verksamhet leder till, bedömer risker och genomför åtgärder inom riskhantering samt skapar miljötekniska lösningar och utvecklar hållbara verksamhetssätt. I fråga om utveckling är det aktiva samarbetet mellan myndigheter och andra intressegrupper i en viktig roll. Vid val av medel och verksamhetsmodeller som minst belastar miljön beaktas tryggandet av försvarets prestationsförmåga.
 • Inom den internationella verksamheten upprätthåller man en god miljöskyddsnivå såväl i hemlandet som utomlands. 

Miljöstrategi 

I fråga om målsättningen för Försvarsmaktens miljöstrategi har hanteringen av miljöfrågor fått en allt mer högklassig och etablerad roll i all verksamhet inom Försvarsmakten. 


Miljöstrategins målsättningar år 2032:

 • Miljöansvar ingår i all verksamhet inom Försvarsmakten.  
 • Hanteringen av miljörisker och reduceringen av skadliga verkningar på miljön är förebyggande och effektiv. 
 • Inom miljöskyddet är Försvarsmakten en aktiv del av samhället. 

I Försvarsmaktens energi- och klimatprogram har definierats noggrannare målsättningar för säkerställandet av energiförsörjning, reducering av energiförbrukning och utsläpp, anpassning till klimatförändringen samt åtgärder för hur man ska nå dessa. 


Målsättningar för energi- och klimatprogrammet år 2030:

 • Försvarsmakten har förmåga att utnyttja bränslen och energikällor som används i samhället.
 • Försvarsmaktens energitillgång är tryggad under normala förhållanden, vid störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.
 • Försvarsmaktens verksamhet är energieffektiv.
 • Försvarsmakten är medveten om sin energiförbrukning och dess kostnader och inverkningar på miljön.
 • Försvarsmaktens funktionsförmåga består i förändrade klimatförhållanden.

Energi- och klimatprogrammet uppdateras år 2021. 

 
´