Hoppa till innehåll

Har du märkt av några olagliga metoder i Försvarsmaktens verksamhet?

Försvarsmakten har förbundit sig att agera i enlighet med lagen och ansvarsfullt i all sin verksamhet. Alla tjänstemän inom försvarsmakten ansvarar för detta. Lagligheten och ansvaret för myndighetens verksamhet övervakas effektivt genom intern och extern kontroll, internrevision och försvarsmaktens laglighetskontroll.

Om du upptäcker laglighetsproblem i Försvarsmaktens verksamhet eller eventuella brister som du anser vara olagliga, uppmanar vi dig att kontakta Försvarsmakten eller de externa myndigheter som övervakar Försvarsmaktens verksamhet. 

Ta kontakt:

  • direkt till den berörda förvaltningsenheten, t.ex. genom förvaltningsenhetens registratur (Kirjaamo)
  • Huvudstabens juridiska avdelning, vars laglighetskontrollsektor, under ledning av Försvarsmaktens assessor, ansvarar för att leda och övervaka lagligheten i Försvarsmaktens verksamhet och den militära rättsskipningen. Den juridiska avdelningen bedömer vilka åtgärder eller förtydliganden anmälan motiverar.

Du kan också vända dig till de externa laglighetsövervakarna som övervakar försvarsmaktens verksamhet:

  • Den som misstänker att en myndighet eller tjänsteman inte har följt lagen eller fullgjort sina skyldigheter, eller att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillämpats på rätt sätt, kan vända sig till justitieombudsmannen. Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på justitieombudsmannens webbplats.

Försvarsmaktens anställd eller tjänsteman

Du kan anmäla laglighetsproblem eller olagliga metoder i samband med Försvarsmaktens verksamhet som du har upptäckt på ett säkert och konfidentiellt sätt med hjälp av Försvarsmaktens interna laglighetskontrollkanal. Försvarsmaktens kanal för laglighetskontroll finns på Torni-portalen.

Om du har tidigare varit anställd vid Försvarsmakten, tjänsteman eller arbetssökande, praktikant eller volontär, eller du har varit företagare i ett avtalsförhållande med Försvarsmakten, du kan lämna in en anmälan till Justitiekanslerns kansli, som fungerar som en centraliserad extern rapporteringskanal för skydd av personer som rapporterar om överträdelser.

Lagen skydds personer som rapporterar 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022) och EU:s direktiv Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten, ger skydd för anmälare vid vissa missförhållanden. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser och säker och konfidentiell rapportering av missförhållanden som möjliggörs av det är ett av de nya sätten att säkerställa lagligheten i Försvarsmaktens verksamhet. 

En anmälare är en person som i sitt arbete upptäcker en överträdelse av Europeiska unionens eller medlemsstaternas lagstiftning, till exempel vid offentlig upphandling (exklusive försvars- och säkerhetsupphandling), trafiksäkerhet, miljöskydd eller skydd av integritet och personuppgifter, och rapporterar det till en kanal enligt Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Enligt Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, kan missbruk rapporteras på ett säkert sätt och på ett sådant sätt att anmälarens identitet skyddas. Identitet är konfidentiell information också i den fortsatta behandlingen av rapporten.

Du kan rapportera missförhållanden om:

  • du vid tidpunkten för rapporteringen har rimliga skäl att tro att informationen om överträdelsen är korrekt och faller inom ramen för Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser
  • det är ett fall av missbruk som du upptäcker i ditt arbete.

Att uppsåtligen rapportera oriktiga uppgifter är straffbart och kan ge upphov till skadeståndsskyldighet.

När det gäller försvarsförvaltningen är det viktigt att notera att tillämpningsområdet Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser har begränsats (4 §). Skydd för anmälare enligt Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser beviljas inte om till exempel:

  • anmäla uppgifter som ingår i en handling eller handling ska hållas hemliga med stöd av 24 § första stycket 1 mom. 2, 5 eller 7–11 § i Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet och obehörigt röjande eller obehörig användning av uppgifterna i handlingen kan skada totalförsvaret, beredskapen för undantagsförhållanden, internationella relationer, brottsförebyggande, allmän säkerhet, statens funktion och samhällsekonomin eller annars för dem, på ett sätt som är jämförbart med Finlands säkerhet
  • rapportera information om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet enligt artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • anmäla uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
 
´