Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Jarno Riipinen.

Arbetet med jämställdhet och likabehandling

Försvarsmakten har sedan 2006 målmedvetet arbetat med frågor som gäller jämställdhet och likabehandling.

Hur väl jämställdheten och likabehandlingen förverkligas uppföljs bland annat genom enkäter som görs bland personalen och beväringarna. I samband med den senaste försvarsmaktsreformen följde vi även upp könsverkningarna bland de anställda.  

Huvudstaben upprätthåller en riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingsplan. Därtill har varje förvaltningsenhet inom försvarsmakten en egen jämställdhets- och likabehandlingsplan som beaktar de lokala särdragen och beväringarna. Då denna lokala plan uppgörs utreds eventuella problem i anslutning till jämställdhet och likabehandling och planeras åtgärder i syfte att rätta till dem.

Genom anvisningar och föreskrifter och genom att utveckla utbildningskulturen har man nått resultat: till exempel har betydligt färre upplevt mobbning och pennalism under beväringstjänsten under de senaste åren. 

Principerna för jämställdhet och likabehandling

En jämställd och likvärdig tjänstgöringsmiljö och utbildning är en grundläggande rättighet för varje beväring och anställd. I en jämställd tjänstgöringsmiljö har män och kvinnor, personer som hör till olika personalgrupper, beväringar och människor som är olika till ursprung och personliga egenskaper samma möjligheter att göra val, utvecklas i sitt arbete samt i sin beväringstjänst och att bli belönade.

I förvaltningsenheterna fästs uppmärksamhet vid en verksamhetskultur och ett språkbruk som respekterar jämställdhet och likabehandling. Varje anställd och beväring ska för sin egen del bygga upp och upprätthålla en sådan verksamhetskultur och se till att ingen utan grund försätts i olikvärdig ställning i förhållande till andra.

Försvarsmaktens målsättning är att i all verksamhet erbjuda de anställda och beväringarna en hälsosam, trygg och ändamålsenlig arbetsmiljö samt beväringstid. I en trupp där andan är god och där rättvisa råder, och där man känner till de gemensamma målsättningarna och förbinder sig till dem, förekommer inte mobbning eller osakligt beteende. 

 
´