Hoppa till innehåll

Om forskningsanstalten

Försvarsmaktens forskningsanstalt lyder under anstaltens chef, som bistås av forskningschefen och stabschefen. Forskningschefen ansvarar för forskningsverksamheten på anstalten och stabschefen ansvarar för förvaltningen och säkerheten. Staben ligger i Ylöjärvi och Enheten för forskningsplanering i Riihimäki.

Doktrinavdelningen

Doktrinavdelningen ansvarar för den strategiska och operativa planeringens forskningsmässiga kunskapsbas. Syftet med den forskning som bedrivs på avdelningen är att utveckla försvarsmaktens verksamhet på lång sikt. De omfattande forskningsuppgifterna genomförs under ledning av Huvudstabens planeringsavdelning i samarbete med flera parter, såsom Huvudstabens avdelningar, Försvarshögskolan och andra anstalter inom försvarsmakten.

Informationstekniska avdelningen

Informationstekniska avdelningen forskar i radiosensorteknik och påverkningssystem, krigföring i datanätverk och ledningssystem. Avdelningen erbjuder även tjänster inom kalkylvetenskap och modellering.

Vapenteknologiska avdelningen

Vapenteknologiska avdelningen ansvarar för forskning inom vapensystem och smygteknik. Avdelningen forskar till exempel i ballistiska skydd, sensorer för vapensystem och militära laserapplikationer.

Avdelningen för sprängmedel- och skyddsteknik

Avdelningen för sprängmedel- och skyddsteknik forskar i material, redskap och system relaterade till sprängämnen och skydd. Gällande sprängämnen fokuserar man särskilt på upprätthållande av säkerhet och prestanda under sprängämnenas hela livscykel. Avdelningens centrallaboratorium stöder även försvarsmaktens övriga enheter.

Avdelningen för handlingsförmåga

Avdelningen för handlingsförmåga forskar i och utvecklar handlingsförmågan och lämpligheten hos försvarsmaktens personal. Den drar nytta av psykologisk kompetens och forskar bland annat i soldaters prestanda i exceptionellt utmanande förhållanden. Avdelningen ansvarar även för de psykologiska lämplighetstester som försvarsmakten behöver.

Forskning aktivitet. Foto Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.   I ett labb. Foto Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.