Hoppa till innehåll

Personalreserveringsansökan

Dessa anvisningar gäller inlämnande av en ansökan om personalreservation till försvarsmakten av ett ämbetsverk, inrättning, sammanslutning eller annan arbetsgivare (nedan reserverare).

Inget yrke eller position berättigar dig automatiskt till en reservering utan en separat reserveringsansökan.

Personalreserveringsansökan görs med hjälp av blanketten i slutet av detta direktiv. Ansökan skickas elektroniskt till den regionalbyrå , på vars område reserverarens hemort befinner sig. Reserveraren är alltid ett företag, och då bestäms hemorten utgående från företagens (FO-nummer) hemort. Reserveringsförslagen behandlas av den regionalbyrå som bestäms av hemorten för den person som föreslås för reservering. Det bästa sättet att skicka elektroniskt är att använda en webbläsare och sidan https://securemail.mil.fi. OBS! Lås inte själv ansökningsblanketten, utan skicka den alltid i originalformat.

Reserveraren ansvarar för att reservera sin egen personal och de verksamhetskedjor som har en betydande inverkan på dess verksamhet. Underleverantörer, outsourcing etc. Avtalen ska också beakta underleverantörernas reserveringsbehov. I dessa frågor kan man vid behov kontakta lämplig pool eller industriingenjören vid staben för logistikregementet.

En basreservation görs när reserveraren förbereder en reserveringsansökan för första gången eller när det sker betydande förändringar i reserverarens organisation eller personal.  Mer än 100 ändringar anses vara betydande förändringar. Basreservationen reserverar personal för en bestämd tid på fem år. En uppgraderingsreservation görs vid uppdatering av personer eller byte av organisation och förlänger verksamhetsplatsens reservation i fem år

Personer som föreslås för reservation ska i första hand gälla personer över 35 år..

Utöver dessa anvisningar för reservering av personal lönar det sig att bekanta sig med statsrådets säkerhetsstrategi för samhället (SSS) och Försörjningsberedskapscentralens gemensamma anvisningar.

Reserverarens eller företagets uppgifter

Reserveraren bör uppge följande uppgifter:

•    reserverarens namn
•    reserverarens post- och besöksadress
•    handläggarens namn och kontaktuppgifter
•    företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
•    reserverarens arbetsställe signum (Används endast, ifall företaget inte har ett eget FO-nummer)

Uppgifter om personer som ska reserveras

Endast värnpliktiga föreslås för bokning. Förslagen får inte omfatta personer över 60 år, personer som fyller 60 år under innevarande år eller kvinnor födda före 1970. Kvinnor som tidigare lämnats orörda på grund av bristande värnplikt ska inte heller föreslås på nytt. De personer som presenteras ska vara finska medborgare. Personer över 35 år ska i första hand föreslås som personer som ska reserveras.

Följande obligatoriska uppgifter ska lämnas om personer:

•    personsignum
•    släktnamn och förnamnen
•    betydelseindikator (personens betydelse)

Personens betydelseindikator

Regionbyråns beslut beaktar betydelseindikatorerna för de personer som ska reserveras. De avgör en persons betydelse för organisationens verksamhet under störningar och nödsituationer.

Betydelseindikatorer och deras innehåll

•    RT (ratkaisevan tärkeä – avgörande betydelse) = Den viktigaste ledningen och andra högt specialutbildade personer som inte kan ersättas eller vars efterträdare skulle ta veckor, till och med månader, att lära in.
•    HT (hyvin tärkeä – mycket betydelsefull) = Personer som i ett tvingande fall efter utbildning kan ersättas av andra som kan utföra samma uppgifter.
•    T (tärkeä - betydelsefull) = Personer som i tvingande fall kan ersättas av andra personer som kan utföra samma uppgifter.

Åtgärder efter beslut

Reserveraren bör underrätta de reserverade personerna om regionalbyråns beslut. 

Reserveraren bör granska sin reservation med ett till tre års mellanrum, alltid då det i reserverarens verksamhetssätt, organisation eller personal skett betydande förändringar.

Blankett

•    Personalreservering

´