Hoppa till innehåll

Soldater i en krishanteringsmiljö

Deltagande i krishantering

Militär krishantering är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter.

Om deltagande i militär krishantering stadgas i lagen om militär krishantering. Finland kan delta i verksamhet som tryggar eller återställer internationell fred och säkerhet. Dessutom kan Finland delta i krishantering som syftar till att ge humanitär hjälp och stöda civilbefolkningen.

Villkor för deltagande i operation

  • operationen främjar fred och säkerhet
  • beslut av presidenten, stöds av statsrådet och riksdagen
  • som regel FN:s säkerhetsråds beslut om förverkligande av operationen
  • i undantagsfall möjlighet att delta även i andra operationen t.ex. inom EU:s stridsavdelningar

Noggrannare uppgifter om villkoren i lagen om militär krishantering.

Finländarna i krishanteringsuppgifter

Finland har sedan 1956 deltagit i över 30 fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer. Det kan vara FN eller OSSE som ansvarar för operationernas verkställande, men också till exempel Nato, EU eller det land som leder operationen. 

Det är frivilligt att delta i krishanteringsuppgifter. I operationerna deltar både avlönad personal och reservister. Enligt lagen får högst 2 000 finländare samtidigt delta i operationer.

Operationer som pågår för närvarande:

´