Hoppa till innehåll

JEF-samarbetet

JEF-samarbetet

Övningsverksamheten som genomförts inom ramen för JEF har en betydande roll inom Försvarsmaktens kompletterade övningsverksamhet. Jämsides med den övriga internationella övningsverksamheten utvecklar JEF-övningssamarbetet kunnandet hos alla deltagande länder och utgör en del av Försvarsmaktens normala internationella samarbete.

Som en multinationell grupp av länder är JEF i stånd att på ett smidigt och mångsidigt sätt stödja Natos, EU:s eller FN:s verksamhet. Beslut om att delta och om vilka trupper och prestationsförmågor som ska ställas till förfogande, fattas genom deltagarländernas nationella politiska beslut - och verksamheten kan inledas i rask takt. Verksamheten kräver inte konsensusbeslut av alla JEF-länder, utan länderna kan enligt sina nationella beslut välja att antingen delta i verksamheten eller stanna utanför den.

Finland har inte ställt särskilda trupper till JEF:s förfogande. De länder som deltar i JEF-samverkan är sedan tidigare bekanta partner för Finland från multinationella krishanteringsoperationer och internationella övningar. Tyngdpunkten för JEF:s verksamhet befinner sig på Östersjön, Nordatlanten och det arktiska området.

Att förebygga och avvärja hybridhot och bredspektrig påverkan har från första början varit en viktig del av JEF-samarbetet för Finland. JEF erbjuder också en god referensram för ett långsiktigt utvecklingsarbete, som baserar sig på långvarig och mångsidig erfarenhet av försvarssamarbete hos deltagarländerna inom många områden. Inom ramen för JEF utför man också utvecklingsarbete tillsammans med Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid CoE).

•    Meddelande: JEF-ländernas expertworkshop för hybridhot i Helsingfors

Gemensam övningsverksamhet

Försvarsmakten har redan under flera års tid deltagit i JEF-övningarna, men sedan Ryssland startade sitt anfallskrig har samarbetet med partnerländerna inom JEF ytterligare aktiverats. Under våren och försommaren har övningar verkställts såväl till lands, till sjöss som i luften i Finland och dess närområden. Förutom Marinens och Flygvapnets övningar har Arméns JEF-samarbete under denna vår testats och samordnats tillsammans med andra partner bl.a. under övningen Arrow.

•    Meddelande: Samarbete mellan finska och brittiska armén planerades i S:t Michel (9.12.2021) (på finska)
•    Meddelande: Marinen övade skyddande av sjötransporter som JEF-samarbete (16.4.2022) (på finska)
•    Meddelande: Finland deltog i JEF-övning som leddes av Storbritannien (1.6.2022)
•    Meddelande: Joint Expeditionary Force-utbildningsevenemang i Rovaniemi (2.6.2022) (på finska)
•    Meddelande: Värdlandsstöd är en viktig del av JEF-samarbetet (16.6.2022) (på finska)
•    Meddelande: Storbritanniens kungliga flygvapens F-35-jaktplan besökte Karelens flygflottilj (22.6.2022) (på finska)

Man övade sig i att leda multinationella JEF-operationer hösten 2021 i Sverige, då Försvarsmakten deltog i övningen Joint Protector, som leddes av Storbritannien. Sverige stod värd för övningen, som ägde rum i Älvdalen. I maj 2022 decentraliserade JEF:s ledningsstab The Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ) sin verksamhet för en bestämd tid från London till Lettland och Litauen. Även förbindelseofficerare från Finland deltog i verksamheten inom ramen för sina egna uppgifter.

•    Meddelande: Finland deltar i övningen Joint Protector 21 i Sverige (6.9.2021)
•    Minister for Defence visited the Joint Protector 21 exercise
•    Joint Expeditionary Force deploys to the Baltics


Ytterligare information om JEF-samarbetet:
•    Försvarsministeriet: JEF-samarbetet
•    Politiskt styrdokument

´