Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.

Beviljande och indragande av tillstånd samt tillståndsförfarande

Marinens truppförband behandlar ärenden gällande de skyddsområden för vilkas övervakning de ansvarar. Dessa truppförband är Skärgårdshavets och Finska vikens Marinkommando.

Truppförbanden kan bevilja tillstånd enbart för de skyddsområden som de övervakar. Fördelningen av skyddsområden mellan de olika truppförbanden samt truppförbandens kontaktuppgifter framgår bl.a. av ansökningsblanketten för skyddsområdestillstånd.

Tillstånd för tillståndspliktig verksamhet inom skyddsområde kan beviljas för högst ett kalenderår åt gången, såvida verksamheten inte utgör en fara för övervakandet och säkrandet av Finlands territoriella integritet eller om farans sannolikhet kan minskas väsentligt genom speciella villkor i tillståndet. Tillståndet kan innehålla för territorialövervakningen och sökandens säkerhet nödvändiga villkor beträffande verksamheten och de därvid använda redskapen samt angående verksamhetens tidpunkt och område.

 
´