Hoppa till innehåll

FÖRSVARSSAMARBETET MELLAN FINLAND OCH SVERIGE

Gör det möjligt för våra trupper att fungera tillsammans under freds-, kris- och krigstid

 

Bygger på gemensamt förtroende

Det finsk-svenska försvarssamarbetet (FISE) bygger på gemensamt förtroende och en gemensam bedömning av säkerhetsmiljön. Tillsammans sträcker sig de båda ländernas territorium över omkring en miljon kvadratkilometer land- och havsområden i Europeiska unionens nordöstra hörn. Samarbetet mellan länderna har växt fram och fördjupats under flera årtionden. Det finns ett brett politiskt och offentligt understöd för samarbetet i båda länderna och dess betydelse för den internationella säkerheten i norra Europa kommer att vara stor även i framtiden.

I juli 2018 undertecknade Finlands och Sveriges försvarsministrar ett samförståndsavtal rörande försvarssamarbetet.   I och med samförståndsavtalet fördjupades samarbetet ytterligare till att omfatta freds-, kris- och krigstid. Inga gränser kommer att i förväg fastställas för hur mycket det bilaterala försvarssamarbetet kan intensifieras. Samförståndsavtalet innehåller inte någon förpliktelse för länderna att försvara varandra.

Även om planering, övning, utbildning och utveckling av samverkansförmågan redan är vanligt på alla nivåer inom Försvarsmakten, kommer ett fördjupat samarbete för att ytterligare stärka samverkansförmågan att ge båda länderna möjlighet att stärka sina prestationsförmågor och sitt gemensamma agerande.

Samarbetet bygger på en grundläggande gemensam förståelse för säkerhetsläget och förmågan att agera tillsammans i 
freds-, kris- och krigstid.
Bilaterala militära handlingar och operationer förutsätter alltid att separata nationella beslut fattas om detta.

En lista över tyngdpunkterna för det fördjupade försvarssamarbetet offentliggjordes 2019 av Finlands och Sveriges försvarsministrar. Dessa är bl.a.: arrangemang för delad lägesmedvetenhet, fördjupat samarbete inom övervakning, tryggande av den territoriella integriteten, lagstiftningsarbete, slutförande av arrangemangen för värdlandsstöd och en utredning av möjligheterna att förbättra koordineringen i samband med deltagande i internationella operationer.

Kommendörerna för Försvarsmakten i Finland och Sverige undertecknade i december 2019 ett militärstrategiskt koncept gällande fördjupat samarbete. Det militärstrategiska konceptet omvandlar den politiska agendan till målsättningar och riktlinjer för samarbetets struktur och organisation för försvarsmakterna, samt de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den nivå av samverkansförmåga som eftersträvas.                
 

 

Hur fungerar det?

Försvarsministerierna ansvarar för att det finns relevanta politiska riktlinjer och för uppföljningen av hur FISE-samarbetet framskrider.

Det högsta gemensamma militära beslutsorganet är koordinationsgruppen för försvarssamarbete (MCG) som ansvarar för riktlinjerna på försvarsstrategisk nivå.

Koordinationsgruppen för försvarssamarbete (MCG) består av strategi- och operationscheferna från Sveriges och Finlands försvarsmakter.

Strategisk och operativ planering, genomförande och uppföljning av försvarssamarbetet sker i olika arbetsgrupper som består av representanter från Högkvarteret och Huvudstaben, försvarsgrensstaber och truppförband från Finland och Sverige.

Det finsk-svenska försvarssamarbetet kommer att övas, utvecklas och testas genom en serie gemensamma övningar på olika nivåer och genom övrig regelbunden övningsverksamhet.  Genom politiska och militära diskussioner och arbetsgrupper kommer FISE-samarbetet att stärkas ytterligare både i fredstid och i kristid och konflikter.

 

Vi stärker våra prestationsförmågor

Målbilden för det finsk-svenska försvarssamarbetet är att finska och svenska trupper ska ha beredskap och förmåga att, genom att använda resurser från båda länderna, tillsammans kunna genomföra operationer som är gemensamma för försvarsgrenarna, såväl på finskt och svenskt territorium som i andra områden.

På marken samarbetar Finlands och Sveriges arméer för att bygga upp gemensamma prestationsförmågor för markförsvar som stärker säkerheten i regionen. Målet är att samarbetet ska stärka prestationsförmågor som används vid enskilda och gemensamma operationer.
 
I luften samarbetar Finlands och Sveriges flygvapen för att integrera sina prestationsförmågor inom luftoperationer, användning av flygbaser och ledningssystem.  Målet är att ha kapacitet att tillsammans utföra luftoperationer i ett gemensamt operationsområde med luftfartyg och personal från både Finland och Sverige under alla förhållanden.

Till havs är målet för finska och svenska marinen att genomföra gemensamma sjöoperationer, integrera sina prestationsförmågor och ställa enheter under varandras befäl. Sjöperationer omfattar alla situationer, bl.a. övervakning av havsområden och tryggande av den territoriella integriteten till havs. Arbetet med att utveckla en gemensam beredskap sker genom gemensamma övningar och utbildning samt genom utbyte av personal och information.

Utveckling och verkställande av logistiken främjas genom gemensamma praktiska övningar.

År 2021 undertecknade Finland och Sverige ett avtal om värdlandsstöd och under de kommande åren kommer de att etablera de tekniska arrangemang som detta kräver. Ett fungerande värdlandsstöd möjliggör koordinerad eller gemensam militär verksamhet i antingen Finland eller Sverige.

Samarbetet omfattar också informationsutbyte och cyberövningar samt övningar inom andra relevanta områden.

 

´