Hoppa till innehåll

Förmåner och lön

En kunnig personal som mår bra är en viktig resurs för oss. Vi erbjuder en betydelsefull och säker arbetsplats i en verksamhetsmiljö som utvecklas.

Fördelar

Försvarsmakten erbjuder sina anställda mångsidiga anställningsförmåner. Våra arbetstagare är mest nöjda med vi-andan, den egna arbetsuppgiften och ledningen. Vi tar hand om vår personal genom att erbjuda flexibla arbetstider, möjlighet till distans- och veckomotion samt omfattande företagshälsovårdstjänster. 

Motion: Våra anställda kan motionera på arbetstid i form av veckomotion. De kan motionera 2–3 timmar per vecka om arbetsuppgifterna tillåter det. Förmånen används aktivt och upprätthåller såväl den fysiska som den psykiska arbetshälsan. De anställda har också omfattande motions- och hobbymöjligheter.

Kompetensutveckling: Vid försvarsmakten uppmuntrar vi våra anställda att utveckla sin egen kompetens och satsar på kontinuerlig utbildning. Det finns ett stort utbud av fortbildning som syftar till att utveckla och upprätthålla de anställdas yrkesskicklighet samt säkerställa att de klarar av arbetsuppgifterna, -metoderna och -redskapen. 

Vi har uppgifts- och efterträdarplanering som gör att arbetstagarna kan utveckla den egna kompetensen och söka till olika uppgifter inom försvarsmakten. Du kan dessutom utnyttja personalrotationen inom statsförvaltningen, som ger alla personalgrupper tillfälle att arbeta en viss tid i en annan organisation utanför försvarsmakten. Den är ett verktyg för systematisk kompetensutveckling.

Flexibla arbetstids- och distansarbetsmöjligheter: Vi erbjuder flexibla arbetstidsarrangemang i form av flexibel arbetstid. Distansarbete eller spritt arbete kan i regel utföras vid försvarsmaktens alla förvaltningsenheter i den omfattning uppgifterna tillåter. Om det egna arbetet kan utföras på distans kan arbetstagaren arbeta tolv arbetsdagar per månad på distans. 

Anställningsboende: Våra anställda kan få en tjänstebostad i pendlingsregionen. Du kan få försvarsmaktens bostadstillägg i fyra år om du inte har en ägarbostad i pendlingsregionen. I synnerhet i militära uppgifter hör det till den naturliga karriärutvecklingen att förläggningsplatserna och uppgifterna ändrar. Då är boendeservicen till stor hjälp i de praktiska arrangemangen.

Rekreationsområden: Försvarsförvaltningens rekreationsområden är områden som är avsedda att användas på fritiden och som försvarsmaktens alla anställda har rätt att använda. Områdena finns i olika delar av landet: Kuusamo, Sastmola och Taipalsaari. I rekreationsområdena är ett stort utbud av fritidssysselsättningar tillgängliga och du kan ta med dig hela familjen till lugna, barnvänliga områden.

Lön

Här hittar du försvarsmaktens gällande lönetabeller.

Vid försvarsmakten består de anställdas lön av två delar, en uppgiftsrelaterad och en personlig lönedel. Avsikten med systemet är att uppmuntra till framgång i arbetet. Den uppgiftsrelaterade lönedelen baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad. Uppgifternas svårighetsgrad fastställs med följande system för arbetsvärdering:

  • lednings- och sakkunniguppgifter för specialofficerare och civilpersoner (ESJA)
  • civila uppgifter (SIV)
  • uppgifter för officerare, militärpräster och militärkapellmästare (JSA)
  • underofficersuppgifter (AU)

I försvarsmaktens platsannonser nämns uppgiftens svårighetsklass. Du kan kontrollera lönen för en viss klass i lönetabellen. Till exempel "SIV 8" betyder svårighetsklass 8. I ESJA-svårighetsklasserna anges lönen som ett löneintervall, t.ex. ESJA 8–9, där den slutliga lönen beror på utbildningen och erfarenheten. 

En ny arbetstagares personliga lönedel utgör 17 procent under de första sex månaderna. I de årliga utvecklingssamtalen bedömer chefen arbetstagarens personliga framgång i arbetet och hur målen har nåtts. Den personliga lönedelen är högst 37 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen.  

Lönetillägg

I vissa uppgifter inom försvarsmakten kan arbetstagaren få till exempel flyg- och sjötjänsttillägg och krigsövningstillägg. Tilläggen kan höja inkomstnivån avsevärt.

Exempel på tillägg och ersättningar:

En tjänsteman som deltar i en militär övning får ett övningstillägg på 131,02 euro per dygn.
Beroende på antalet arbetsår och tjänstgöringsförbindelsen är det flygtekniska ansvars- och risktillägget 307,10–1 239,98 euro/månad, om det har fastställts att uppgiften omfattar detta tillägg.

För sjötjänstdygn betalas sjötjänstersättning (66,53–160,94 euro + skattefritt dagtraktamente). Dagtraktamentet är fullt eller partiellt dagtraktamente. Det kan betalas förhöjt med 64,48 euro om fartyget inte är i hemmahamnen mellan klockan 16.00 och 8.00. Till en tjänsteman som förordnats till hamnvakt betalas sjötjänstersättning förhöjd med 94,41 euro.

Exempel på totallöner:

Personalplanerare (SIV 9): Lönen till en nyanställd är 3 010,28 euro/månad

ICT-specialsakkunnig, civil uppgift (ESJA 11–12): Beroende på utbildning och erfarenhet är lönen till en nyanställd 4 328,20–4 590,48 euro/månad. En person som till exempel deltar i en övning som pågår en vecka får utöver lönen ett övningstillägg på 131,02 € x 7 dagar = 917,14 euro

Systemingenjör, specialofficer (ESJA 8–9): Beroende på utbildning och erfarenhet är lönen till en nyanställd 3 558,45–3 813,08 euro/månad. En uppgift i fartygsmiljö kan vara förknippad med sjötjänstdygn och de tillägg som betalas för dessa dygn kan höja månadsinkomsten avsevärt. 

Undervisningsunderofficer (AU 5): Lönen till en nyanställd är 2 569,86 euro/månad. I militära uppgifter ingår dessutom ett visst antal krigsövningar. För dessa betalas ett övningstillägg på 131,02 euro/övningsdag samt eventuella helgdagsersättningar, varvid totallönen bestäms enligt dessa.
 

´