Bild Försvarsmakten, Jarno Kovamäki.

Förmåner och lön

För oss är en kunnig och kompetent personal som mår bra en viktig resurs.

Vi uppmuntrar våra anställda att utveckla sin egen kompetens och vi satsar på kontinuerlig utbildning. Tack vare systematisk personalplanering, uppgiftsrotation och efterträdarplanering är det möjligt att utveckla det egna kunnandet och den egna kompetensen i olika uppgifter. Till exempel i officersyrket är det en naturlig del av karriärutvecklingen att man byter uppgifter och placeringsorter.

Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda omfattande tjänster inom företagshälsovården, flexibla arbetstider och aktiv verksamhet när det gäller att må bra på jobbet. Försvarsmakten kan ofta hjälpa till med att hitta en personalbostad, och personalen har tillgång till rekreationsområden för fritidsbruk. Vi kan också erbjuda goda motions- och hobbymöjligheter.

Lön

Inom försvarsmakten utgörs de anställdas lön av en uppgiftsbaserad och en individuell löneandel.

Uppgiftsbaserad löneandel

Den uppgiftsbaserade löneandelen utgår från hur krävande uppgiften är. Uppgifternas kravnivå definieras enligt följande system för arbetsvärdering:

  • specialofficerares samt civilas ledar- och sakkunniguppgifter (ESJA)
  • civila uppgifter (SIV)
  • officerarnas, tidsbundna reservofficerares, militärprästers och militärkapellmästares uppgifter (JSA)
  • underofficersuppgifter (AU)

Hänvisningar till de här systemen kan du se i försvarsmaktens platsannonser: till exempel "SIV 8" betyder kravnivå 8 för civila uppgifter.

Individuell löneandel

Den individuella arbetsprestationen utvärderas vid de årliga utvecklingssamtalen. Då bedöms den anställdas individuella arbetsprestation och hur väl målsättningarna uppnåtts. Den individuella löneandelen är högst 37 % av den uppgiftsbaserade löneandelen. En nyanställds individuella löneandel är 17 % under de första sex månaderna.

Lönetillägg

För anställda vid försvarsmakten som utför vissa uppgifter kan utgående från utförda prestationer betalas till exempel flyg- och sjötjänsttillägg och krigsövningstillägg. Tilläggen kan utgöra ett betydande tillskott till lönen.