Hoppa till innehåll

Förnyad chefs- och utbildarutbildning

Syftet med chefs- och utbildarutbildningen är att ge dem som utbildats under beväringstjänsten en grund som består av kunskaper och färdigheter för att leda och öva sina egna krigstida trupper. Efter avslutad chefs- och utbildarutbildning måste chefen självständigt kunna leda och utbilda sin egen trupp.

Målet med chefsutbildningen är att cheferna behärskar principerna för truppledarskap och självutveckling i enlighet med den djupa ledarskapsmodellen i olika situationer och verksamhetsmiljöer.

Målet med utbildarutbildningen är att chefen behärskar utbildningen av sitt eget förband till den nivå som truppens prestationskrav förutsätter.

Chefs- och utbildarutbildningen inleder en livslång systematisk utveckling som ledare för människor. Chefs- och utbildarutbildningen fokuserar på målorienterad interaktion ur perspektivet av djupt ledarskap och utveckling av moderna pedagogiska färdigheter. Utbildningen ger en bra grund för chefs- och utbildaruppgifter och möjlighet att utbilda sig till chef. Beväringscheferna ansvarar för sina underordnade och för det material och den utrustning som ställs till förfogande. Under chefsperioden fördjupar beväringscheferna sin förmåga i olika praktiska chefs- och utbildaruppgifter. Chefsutbildning öppnar också vägen till militära yrken.

Piloteringen av reformen för ledarskapsutbildningen från och med kontingent 1/20

Sedan den första kontingenten år 2020 (1/20) fortsätter militärtjänsten för dem som valts ut för chefsutbildning, efter en sex veckors rekrytperiod i det nya formatet och en sex veckors utbildningsgrensperiod, med en sex veckors pilot av den första perioden av den nya underofficerskursen (UO1).

Reformerna av chefs- och utbildarutbildningen har särskilt syftat till att säkerställa att de grundläggande färdigheter som förvärvats under utbildningsgrenperioden (före underofficerskursen) möjliggör koncentration och fokus på att utveckla chefs- och utbildarfärdigheter i UO- och RO-kurser. Samtidigt har utbildningen av UO - och RO-kurser formaliserats och utbildningens innehåll kontrollerats.

De beväringar som bedöms bäst lämpade för chefsutbildning väljs ut enligt urvalskriterierna. Antalet valfria beror på behovet inom trupp-produktionen. Alla beväringar erbjuds lika möjligheter att bli utvalda till chefsutbildningen. Urvalet till chefsutbildningen görs i slutet av grundutbildningsperioden. Urval till reservofficerskursen görs i slutet av underofficerskurs 1 (UO1). Efter UO1-perioden kommer de som valts ut för reservofficerskursen att övergå till Reservofficersskolan ROSK för 14-16 veckor och de som är kvar på underofficerskursen fortsätter med den sex veckor långa UO2-perioden.


Underofficerarnas och reservofficerarnas chefsperiod inleds då UO/RO-kurserna avslutats och pågår för resten av tjänstgöringstiden. Under chefsperioden utbildar underofficerare och officersaspiranter sig själva för att leda sin trupp (manskapet i följande kontingent) eller utför uppgifter inom sin specialitet och får kompletterande utbildning. I den övervakade chefs- och utbildarutbildningen fungerar beväringscheferna som instruktörer för manskapet i nästa kontingent och i ledningsuppgifter i enlighet med trupp-produktionen samt får fortbildning i enlighet med beväringarnas chefs- och utbildarutbildning.

Den förnyade chefs- och utbildarutbildningen för beväringar genomförs som en studiehelhet på 20 studiepoäng (560 timmar) i underofficers- och reservofficerskurser samt under chefsperioden. Chefs- och utbildarutbildningen består av teoretiska studier i ledarskap och utbildning samt praktik i underofficers- och reservofficerskurser och under chefsperioden. Chefs - och utbildarutbildningsprogrammet bygger på en djup ledarskapsinlärningsmodell som betonar individen.

Ledarskap och inläring på djupet. Utbildning till ledare och utbildare sker genom att leda och träna det egna förbandet under chefsperioden och senare i reservövningar. Programmets feedbacksystem stöder praktikantens tillväxt och utveckling som chef och utbildare och uppmuntrar till en öppen feedbackkultur. Programmet skapar en grund och en positiv attityd för att utveckla det egna interaktionsbeteendet även för perioden efter tjänstgöringen.

Dessutom har beväringsledarna möjlighet att på fritiden genomföra kompletterande webbstudier i ledarskap och utbildning som i PVMoodle - Försvarsmaktens webbinlärningsmiljö. Studierna omfattar åtta studiepoäng och Försvarshögskolan ansvarar för dem. Godkända studier ger ett intyg över slutförandet från Försvarshögskolan. 

´