Hoppa till innehåll

Helikopter

Anvisningar för flygfotografer

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är tillståndspliktig verksamhet. Det kan vara fråga om rörliga eller föränderliga objekt, varför flygfotografering ofta förutsätter tillstånd.

Tillstånd krävs för all omfattande fotografering från flygplan eller fjärrstyrd drönare. Flyghöjden påverkar ite behovet av av tillstånd

Tillstånden beviljas av Huvudstaben Tillståndsavgiften i 2017 är 80 euro enligt försvarsministeriets förordning 1261/2019.

Inom finskt territorium är det utan tillstånd förbjudet att från luften fotografera eller på annat sätt registrera information, då det gäller följande områden eller objekt:

  • områden där luftfart är varaktigt inskränkt
  • fästningsområden, fort eller kasernområden
  • örlogshamnar eller militära flygplatser
  • försvarsmaktens depåer eller upplag
  • försvarsmaktens signalstationer, antennfält, försvarsanläggningar eller försvarsredskap
  • försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets terrängövningar.

 

Tillstånd krävs vanligen inte, då:

  • Objektet som ska fotograferas på förhand är välkänt och inte omfattar objekt nämnda i territorialövervakningslagen 14 § såsom trupper, byggnader eller fartyg.
  • Fotograferingen inte är omfattande utan koncentreras till ett på förhand bestämt objekt såsom en smal el-linje, kvarter, parkområde. produktionsområde eller skogsområde (under 10 km2)
  • Flygningen sker inom ramen för gällande lagar och förordningar gällande luftfart.

Förbudet gäller inte upptagning av information för privat bruk från ett luftfartyg som rör sig i en flygled. Det är t.ex. tillåtet att fotografera genom fönstret under en reguljär flygning.

Ifall du är osäker på om tillstånd krävs eller ifall du misstänker att du har fotograferat ett i territorialövervakningslagen upptaget tillståndspliktigt objekt, ska du kontakta Huvudstaben för att utreda ärendet. Vi besvarar gärna dina frågor.

 

Direktiv för flygfotografer

Utgångspunkten är att allt bild- och avbildningsmaterial som föreställer tillståndspliktiga objekt och som är producerat med noggrannare terrängupplösning än 30 cm eller genom en metod som till sin nominella skärpa är jämförbar med den, befinner sig på skyddsnivå IV "Begränsad tillgång enligt 24 kap. 1 § 10 p. i offentlighetslagen. Materialet skyddas tills bilduppgifterna eller upptagningarna har granskats. På så sätt garanteras en adekvat hantering av de skyddade uppgifterna.

Publicera inte och överlåt inte materialet vidare utan Huvudstabens granskning och tillstånd. Kom ihåg att det är straffbart att fotografera ett militärt objekt utan tillstånd. Fråga, vi ger råd.

Restriktionsområdena framgår i bilagan Offentliga flygrestriktionsområden. Övriga eventuella tillståndsvillkor ges tå man ansöker om tillstånd.

Flygfotografimaterial som berör restriktionsområden bör behandlas så att resolutionen inte överstiger 30 cm och laserskannat material 0,3 punkter/m2.

För myndighetsbruk eller annat välgrundat behov kan särskilt lov beviljas för noggrannare flygfotograferingsmaterial. Tillståndet beviljas av Huvudstaben.

Försvarsmakten har även rätt att kräva anmälan om fotografering och rätt att kontrollera det registrerade bild- eller avbildningsmaterialet.

 

Så här ansöker du om tillstånd för flygfotografering

Ansök om tillstånd genom att skicka en blankett med uppgifter om fotograferingen per e-post till adressen [email protected] eller till Huvudstabens registratur [email protected].

Till ansökan skall bifogas fotograferingsområdet som kartbilaga samt i lägesbestämningsform (ESRI, shp, KMZ) eller koordinatavgränsningspunkter. Den normala behandlingstiden för ansäkningar är 1 -2 veckor. 

 

Ytterligare information