Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Lisa Hentunen

Utbildning och kompetensutveckling

Den utbildning som försvarsmaktens anställda har är indelad i militärvetenskapliga grund- och påbyggnadsexamina samt fortbildning.

Grundexamina omfattar kandidat- och magisterexamen i militärvetenskaper. Till påbyggnadsexamina hör generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper. Försvarsmakten erbjuder sin personal även fortbildning på olika nivåer. Studier som har avlagts inom försvarsmakten kan utnyttjas i det allmänna utbildningssystemet och vice versa.

Försvarsmaktens officerare utbildas vid Försvarshögskolan. Antalet utbildade officerare varierar enligt försvarsmaktens behov. De andra som kommer för att arbeta inom försvarsmakten, till exempel civila och specialofficerare, anställs utgående från det kunnande som de har skaffat sig i det civila och i den eventuella beväringstjänsten.

Målsättningen med att utveckla personalen är att säkerställa försvarsmaktens militära prestationsförmåga. För individens kompetensutveckling gör man upp individuella planer. Individernas och organisationernas kunnande utvecklas utgående från kompetenskartläggningar.

Militärvetenskapliga grundexamina

Officersutbildning ges vid Försvarshögskolan i Helsingfors samt vid försvarsgrens-, vapenslags- och sektorskolor runt om i Finland. Du kan söka till studier som leder till kandidatexamen i militärvetenskaper i högskolornas gemensamma antagning på våren. Kandidatexamen i militärvetenskaper omfattar 180 studiepoäng och tar tre år. Utbildningen bygger på ett utbildningsprogram. Examen och militäryrkesstudierna som avläggs samtidigt ger tillsammans behörighet för visstidstjänst för yngre officer. Kandidaterna utexamineras för arbetslivet som löjtnanter, varefter de förkovrar sig genom att arbeta i ungefär fyra år innan de inleder sina studier för att bli magistrar i militärvetenskaper

Magisterexamen i militärvetenskaper omfattar 120 studiepoäng och tar två år. Magistrarna utexamineras som premiärlöjtnanter. Magisterexamen i militärvetenskaper, militäryrkesstudierna som avläggs samtidigt och arbetserfarenheten ger behörighet för ordinarie officerstjänst.

Vid Försvarshögskolan är magisterexamen i militärvetenskaper öppen även för andra än de personer som studerar för officerstjänst. Till utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (120 sp) kan du söka dig vid högskolornas separata antagning, om du har avlagt lägre eller högre högskoleexamen inom ett lämpligt område.  I utbildningsprogrammet kan du inrikta dig på nationell eller internationell säkerhet.

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina

Vid Försvarshögskolan kan man avlägga militärvetenskapliga påbyggnadsexamina, som är generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper. Till studier för generalstabsofficersexamen söker man genom urvalsprov. Till studier för doktorsexamen i militärvetenskaper kan även personer från andra vetenskapsområden söka som har avlagt högre högskoleexamen.

Fortbildning

Försvarsmakten erbjuder både sin civila och militära personal omfattande möjligheter till fortbildning. Fortbildning är all utbildning inom försvarsmakten som erbjuds personalen med undantag av utbildning som leder till militärvetenskapliga examina. Fortbildning är till exempel underofficersutbildning, stabsofficerskursen, kurser för sektorchefer, försvarets omfattande utbildningsprogram som ger yrkesmässig kompetens (PD-studier) och kurs för högre befäl.

Försvarsmaktens fortbildning är indelad i fortbildning enligt ansvarsområde och försvarsgren. Målsättningen med fortbildningen enligt ansvarsområde är att utveckla och upprätthålla yrkesskickligheten samt skapa färdigheter för behärskande av nya arbetsuppgifter, metoder och verktyg. Det finns sammanlagt 12 ansvarsområden.  Målsättningen med fortbildningen enligt försvarsgren är att säkerställa att försvarsgrenarna har det kunnande och den kompetens för undantagsförhållanden som behövs.

Underofficersutbildning

Försvarsmakten utbildar underofficerare till specialister inom sitt eget område. Underofficersutbildning är uppbyggd enligt ett system på fyra nivåer, där det erbjuds fortbildning under hela karriären från uppgifter på grundnivån ända till uppgifter på mästarnivå.

Tyngdpunkten inom underofficersutbildningen är lagd på lärande i arbete under ledning av en mer erfaren professionell person.  Det kunnande som krävs för uppgifter som underofficer verifieras genom yrkesprov. Det kunnande som visas vid yrkesproven utvecklas även genom militäryrkesstudier, som ges vid försvarsgrens- och vapenslagsskolorna under högst ett år under underofficerskarriären.

Länkar

´