Hoppa till innehåll

Programmet Utbildning 2020 utvecklar också övningsverksamheten och utvärderingen av övningar och trupper

 

Målet med att utveckla övningsverksamheten i programmet Utbildning 2020 är att integrera nationella och internationella övningar, vilket effektiviserar resursanvändningen och utvecklingen av prestationsförmågan. Integreringen av övningsverksamheten möjliggör gemensam planering, genomförande och utvärdering av nationella och internationella övningar.

Samarbetsutbildning mellan försvarsgrenarna och utbildning i samarbete mellan myndigheter används för att utveckla övningsverksamheten i enlighet med de operativa målen. Övningar kommer också att öppnas för andra länder för att utveckla och harmonisera kompetensen. Vid utvecklingen av övningsverksamheten beaktas simulatorernas möjligheter. 

Genom att förenhetliga övningsplaneringsprocessen fastställer försvarsmakten enhetliga grunder för övningsverksamheten. Enhetlighet stöder också planeringen av användningen av personal. Genom att harmonisera planeringen av övningsscenarier är det möjligt att producera en scenariobank där de sparade scenarierna kan utnyttjas vid planering och genomförande av nya övningar.

Utvärderingen av övningarna och den därtill hörande sammanställningen av observationer och rapporteringen utvecklar övningsverksamheten. Vid utvecklingen av bedömningen av truppernas utbildningsnivå under övningar är målet att tillämpa den internationella modellen "Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback" (OCC E&F) och att förbättra bedömningen av utbildningsnivån under övningar. Centrala åtgärder är utarbetandet av bedömningskriterierna för övningar, översättning till finska av OCC E&F-kriterierna (inkl. TACEVAL, MAREVAL) för bedömning av styrkor samt utbildning av personal i användning av bedömningssystem.

Den internationella verksamheten utvecklar truppernas prestationsförmåga. Internationella operationer är ett sätt att utveckla stabernas, truppernas eller personalens kompetens, operativa förmåga, verksamhetssätt och utrustning. Det ger möjlighet att vara med och utveckla och följa upp utvecklingen av förmågor på internationell nivå. Försvarsmaktens hela militära verksamhet har en internationell dimension. Den internationella dimensionen påverkar också övningsverksamheten i Finland. Ett ökat och fördjupat försvarssamarbete i framtiden är en förutsättning för att trygga den nationella försvarsförmågan. Utvecklingen av övningsverksamheten och trupputvärderingen stärker Finlands försvar.

´