Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta

Forskning vid försvarsmakten

Det internationella säkerhetsläget kan förändras i en handvändning. Tekniken utvecklas i allt snabbare takt och samtidigt förändras också krigets olika former och till och med själva krigsbegreppet. Försvarsmakten måste snabbt kunna reagera på förändringar och förutspå den framtida utvecklingen. Därför är forskningen viktig.

Information och prestationsförmåga genom forskning

Målsättningen med försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet är att lägga grunden för försvarssystemets utveckling på lång sikt.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten erbjuder försvarsmaktens ledning information att bygga beslutsfattandet på, bl.a. genom att tillhandahålla en strategisk lägesbild och analyser av säkerhetshoten, genom att förutse den kommande utvecklingen och utveckla försvarssystemets prestationsförmåga.

Förutom att producera ny information och nya tillämpningar, ger forsknings- och utvecklingsverksamheten upphov till och upprätthåller know-how och expertis, som behövs för att planera försvaret och bygga upp prestationsförmågor, för verksamhet och underhåll. Dessutom skapar forsknings- och utvecklingsverksamheten förutsättningar för att den utbildning som den militära personalen och experterna erbjuds är up-to-date.

Även försvarsmaktens strategiska projekt för att stärka prestationsförmågan bygger på forskningsdata. Forsknings- och utvecklingsverksamheten stöder projekten som strävar efter att förnya prestationsförmågan för marinens fartyg och flygvapnets Hornetjaktplan (Flottilj 2020 och HX-jaktplansprojektet).

Forsknings- och utvecklingsverksamheten stöder också försvarsmaktens uppgifter i fredstid, andra myndigheters verksamhet, deltagande i krishanteringsoperationer samt övrigt internationellt samarbete.

Tillämpad forskning och grundforskning

Försvarsmakten bedriver i första hand sådan forskning som inte finns tillgänglig någon annanstans eller där det är av kritisk betydelse att vara självförsörjande i avseende på expertkunskap.

Den tekniska forskning som bedrivs vid försvarsmakten är i huvudsak tillämpad forskning samt utveckling av koncept och testverksamhet. En stor del av den här forskningen bedrivs vid Försvarsmaktens forskningsanstalt som styrs av Huvudstaben. Därutöver bedriver försvarsgrenarna egen forskning som hänger ihop med deras verksamhet. Centret för militärmedicin forskar bland annat i människors funktionsförmåga samt i hur man kan identifiera och avvärja kemiska och biologiska hot.

En del av försvarsforskningen utgörs av grundforskning, vars avsikt är att skapa förståelse för nya fenomen som det ännu inte är möjligt att identifiera några direkta tillämpningar för. Grundforskning bedrivs bl.a. i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan som ansvarar för officersutbildningen och utbilningen av militärvetare i Finland.