Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Esa Syvänen.

Marinens skyddsområden

Skyddsområdena är viktiga med tanke på den nationella säkerheten och ordnandet av den regionala övervakningen, och gränserna för dem är klart definierade delar av Finlands territorialvatten.

Finlands 18 skyddsområden finns i Finska viken och Skärgårdshavet. I lagen om områdesövervakning finns bestämmelser om skyddsområden och verksamhetsbegränsningar inom skyddsområden, vars syfte är att trygga Finlands territoriella integritet.

I skyddade områden finns det vanligtvis en militär zon med ett 100 meter besöksförbud. Området är markerat med skyltar som förbjuder landstigning. Detta begränsar förankringen i området.

Tillståndspliktig verksamhet i skyddade zoner

Utföra dykning eller andra undervattensaktiviteter som normalt inte ingår i sjöfarten, såsom förankring av bojar till botten, sänkning av kablar, utvinning av bottenmaterial och dumpning av dem.

Fiske med bottendragande eller tunga bottenförankrande redskap som notar, trålar eller fällor.

Begränsningen gäller inte mete, pimpelfiske, dragfiske eller fiske med katsa, tinor, konventionella fällor eller nät.

Ankring utanför ankringsplatser som på finska sjökort markerats på annat sätt än med fritidsbåtar, om det inte är nödvändigt på grund av sjösäkerheten, force majeure eller undantagsförhållanden. Med fritidsbåt avses en båt med en skrovlängd under 24 meter som är avsedd för sport- och fritidsbruk.

Förflyttning på is eller på allmänt vatten utanför allmän farled 100 meter närmare försvarsmaktens landområden där landstigning är förbjuden enligt lag.

Undantag

Tillståndsplikten gäller inte förflyttning på enskilt vatten eller på markerade farleder som går 100 meter närmare militärområden på skyddade områden. Ett passerkort som utfärdats för en militär zon inom en skyddad zon berättigar innehavaren att röra sig inom denna zon på hundra meter.

Tillståndskravet gäller inte myndigheten när myndigheten sköter sina uppgifter inom skyddsområdet. Militären eller gränsbevakningsmyndigheterna ska dock underrättas utan dröjsmål.

Ytdykning med snorkelutrustning kräver till exempel inget tillstånd.

Att observera

Observera att när du bedriver tillståndspliktig verksamhet inom skyddsområdet ska du ha med dig ett tillstånd och ett identitetskort som du fått av tillsynsmyndigheten och som du på begäran ska visa upp för den regionala tillsynsmyndigheten i tillsynsuppgifter.

Ett tillstånd för skyddszon som beviljats med stöd av landskapslagen befriar dig inte från skyldigheten att ansöka om tillstånd som krävs för den önskade verksamheten på basis av annan lagstiftning. Dessutom krävs tillstånd av försvarsmaktens regionala eller lokala myndigheter när man rör sig inom ett militärt område.

Skjutningar i havsområden

Försvarsmakten informerar om skjutningar i havsområden på sin webbplats och via YLE. Skjutningsbulletiner anger det område där du inte får komma in under skjutning. Skjutningarna övervakas ständigt för att förhindra att åskådare oavsiktligt kommer in i riskområdet.

Om det finns något i skjutområdet som inte hör hemma där stoppas skjutningen omedelbart för att undvika skador. Planera dock din rutt så att du inte rör dig nära riskområdet.

Övningsledaren ger mer information om skjutningen. Om du har frågor, kontakta det skjutande truppförbandet. Enhetens kontaktuppgifter och telefon finns i skjutningsbulletinen.

´