Projektet Flottilj 2020 ersätter marinens fartyg som tas ur bruk med nya

Marinens konceptfoto för Flottilj 2020.

Marinens nya korvetter är en nödvändig del av det marina försvaret.

Flottilj 2020 är marinens projekt. Dess uppgift är att ersätta sju av marinens fartyg som tas ur bruk. I stället för de ur bruk tagna fartygen anskaffas fyra moderna korvetter. Multirollkorvetten är ett krigsfartyg som effektivt klarar av marinens olika uppgifter till havs året runt.

Marinens nya fartyg är en nödvändig del av det marina försvaret. Med dem kan man avvärja angrepp från havet och trygga viktiga objekt till havs och i skärgården.

En stor del av marinens uppgifter och operationer sker till havs. Marinen bör exempelvis klara av att lägga minor, avvärja minor samt söka efter ubåtar. Till detta krävs fartyg. Dessa uppgifter kan inte skötas av exempelvis kusttrupperna eller utifrån objektområdet.

Det är meningen av projektets Flottilj 2020 fartyg ska byggas i Finland. Stridssystemen, dvs. vapnen och censorerna anskaffas från utlandet. Anskaffningsbesluten fattas under början av år 2019. Fartygen överlåts till försvarsmakten åren 2023-2025.

Läs mer på försvarsministeriets sida för Flottilj 2020