Hoppa till innehåll

Huvudstabens planeringsavdelning

Huvudstabens planeringsavdelning planerar och utvecklar Finlands försvarssystem.

Avdelnigens arbete stöder den strategiska ledningen av försvarsmakten. Planeringsavdelningen ger grunder för byggandet upprätthållandet och användandet av prestationsförmågan samt för serviceverksamheten.

Planeringsavdelningens uppgifter

Planeringsavdelningens verksamhet indelas i planerings- och ekonomisektorn. Planeringsavdelningen ansvarar inom ekonomisektorn för de ekonomiförvaltningsuppgifter som ålagts försvarsmakten.

Inom planeringssektorn ansvarar planeringsavdelningen för

  • Försvarsmaktens forsknings- och utvecklingsverksamhet
  • strategisk planering
  • förvaltningens och verksamhetens utveckling
  • Planeringen av Försvarsmaktens verksamhet och resurser
  • kunskaps- och kvalitetskontrollen
  • PVSAP ägarstyrningen
  • styrningen av den interna övervakningen
  • styrningen och riskhanteringen i Försvarsmaktens verksamhet.

Planeringsavdelningen ansvarar för Försvarsmaktens internationella militära samarbete och krishanteringens nationella och internationella politisk-militära beredning. Avdelningen styr militärrepresentanterna och personal i internationella stabsuppgifter.

Planeringsavdelningen styr och koordinerar försvarsförvaltningens interna samverkan. Den leder också samverkan med andra förvaltningsgrenar och myndigheter, andra länders väpnade styrkor samt internationella militära organ.

I planeringsavdelningens styrning finns också Försvarsmaktens forskningsanstalt och avdelningen styr Försvarsmaktens servicecenter på data-administrationens och ekonomiförvaltningens områden.

´