Hoppa till innehåll

Programmet Utbildning 2020

Försvarsmakten förnyar beväringsutbildningen och praxis i fråga om värnplikten genom programmet Utbildning 2020.

Genom programmet Utbildning 2020 utvecklas uppbådssystemet, tjänstgöringsvalen, utbildningssystemet som helhet samt utbildningsmetoderna. Vi strävar efter att utveckla de värnpliktigas utbildningsstig från uppbådspliktig till reservist så att den blir så smidig som möjligt.

Målsättningarna hålls på en hög nivå. Målsättningen är en effektiv, men också kostnadseffektiv utbildning, som svarar mot utmaningarna i framtida säkerhetsmiljöer. En effektiv och målinriktad utbildning gagnar såväl försvarssystemet som individen.

Inom utbildningen utnyttjas modern teknologi. I enlighet med moderna synsätt i fråga om lärande ger man dem som utbildas mer ansvar för sitt eget lärande. Övningsverksamheten effektiveras och de uppnådda inlärningsresultaten mäts systematiskt.

Genom programmet Utbildning 2020 utvecklas följande delområden:

Uppbåden och tjänstgöringsvalen:

  • Digitaliseringen utnyttjas för att underlätta informationsgången. Den elektroniska kundtjänsten ställs till alla värnpliktigas förfogande.

Moderna utbildningsmetoder:

  • Simulering, webbutbildning och virtuell utbildning blir en naturlig del av de värnpliktigas utbildning.
  • Utbildningen formas om så att den består av moduler - detta stöder preciseringen av delmålsättningarna och bidrar till en jämnare utbildningskvalitet. Antalet förflyttningar och väntetiderna kan minskas.
  • Genomförandet av utbildningen styrs av målsättningarna för kunnandet. Utbildarens roll som coach betonas. Genom utbildningen stöds den övergripande funktionsförmågan, som indelas i fysisk, psykisk, social och etisk förmåga.

Utbildningssystemet:

  • Utbildningstiderna utgår från målsättningarna för kunnandet.
  • Utbildningssystemets effektivitet utvärderas systematiskt - delområden är inlärningsresultat, tidsmässig effektivitet, kostnadseffektivitet, optimal användning av resurser och utrymmen.
  • Utbildningen av beredskapstrupper utvecklas.
  • Utbildningssystemet för reserven förbättras. I fortsättningen kommer de elektroniska tjänsterna också att tillgodose reservisternas behov.
  • Den krävande övningsverksamheten effektiviseras. Målsättningsnivån förblir hög och utbildningen är mer helhetsinriktad än tidigare.

På denna sida informerar vi om hur programmet Utbildning 2020 stegvis avancerar. Vi berättar också om utvecklingsprojekten i anslutning till programmet Utbildning 2020 på våra kanaler i sociala medier under hashtagen #koulutus2020.

Simulatorer som en del av utbildningen

Användingen av olika simulatorsystem är en viktig del av den moderna värnpliktsutbildningen. I den bifogade videon får du bekanta dig med den inom Försvarsmakten användä inomhum-sjuktssimulatorn.

 

´