Hoppa till innehåll

Om oss

Försvarsmakten tryggar Finlands territorium, befolkningens livsbetingelser och statsledningens handlingsfrihet samt försvarar den lagliga samhällsordningen, vid behov med militära maktmedel, om ett väpnat angrepp eller ett motsvarande yttre hot riktas mot Finland.

Försvarsmaktens uppgifter omfattar:

  1. det militära försvaret av Finland, vilket innefattar: a) övervakning av landområdena, vattenområdena och luftrummet samt tryggande av den territoriella integriteten, b) tryggande av befolkningens livsbetingelser, de grundläggande fri- och rättigheterna och statsledningens handlingsfrihet samt försvar av den lagliga samhällsordningen; c) givande av militär utbildning och styrning av den frivilliga försvarsutbildningen samt stärkande av försvarsviljan;
  2. stödjande av andra myndigheter, vilket innefattar: a) handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, för förhindrande och avbrytande av terroristbrott samt för skyddande av samhället i övrigt; b) deltagande i räddningsverksamheten genom att tillhandahålla utrustning, personalresurser och sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten;
  3. deltagande i territorialövervakningssamarbete eller i annat internationellt bistånd och annan internationell verksamhet, inklusive stöd och bistånd som grundar sig på artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen;
  4. deltagande i internationell militär krishantering och i militära uppdrag i annan internationell krishantering.

Republikens president är Försvarsmaktens överbefälhavare, och beslutar om:

  • de centrala grunderna för landets militära försvar,
  • betydande ändringar i den militära försvarsberedskapen,
  • principerna för genomförande av militärt försvar,
  • samt om andra vittsyftande eller principiellt viktiga militära kommandomål som gäller försvarsmaktens militära verksamhet och militära ordning.

Försvarsministern beslutar om etablering och nedläggning av garnisoner och truppförband samt om övriga på motsvarande sätt samhälleligt viktiga frågor.

Försvarsmakten leds av kommendören för Försvarsmakten som kommendörerna för försvarsgrenarna, rektorn för Försvarshögskolan och chefen för Huvudstaben lyder under.

Försvarsmaktens fredstida organisation består av:

Huvudstaben och fem inrättningar som är underställda Huvudstaben

De inrättningar som är underställda Huvudstaben är:

I administrativt avseende lyder Försvarsmakten under Försvarsministeriet.

I fredstid sysselsätter Försvarsmakten omkring 12 000 personer i Finland, av dem är ca en tredjedel civila eller personer med civil utbildning. Varje år utbildar Försvarsmakten ca 22 000 beväringar.

Försvarsmakten upprätthåller och utvecklar militär beredskap under alla förhållanden. Under normala förhållanden är Försvarsmaktens viktigaste uppgift att utveckla och upprätthålla prestationsförmågorna, vilket omfattar planering, anskaffning, underhåll och avskrivning av vapensystem och övriga prestationsförmågor, samt att producera trupper som använder dessa.  

 
´