Hoppa till innehåll

Försvarsmakten ger utlåtanden om vindkraftsprojekt

Försvarsmakten är en aktiv aktör i utlåtandeprocessen som gäller störande inverkningar i fråga om vindkraftverk som är under planering.

Att Försvarsmakten hörs i samband med vindkraftsprojekt grundar sig på markanvändnings- och bygglagen. Huruvida utlåtandet är positivt eller negativt bestäms av hur man bedömer att vindkraftsprojekten stör Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter som föreskrivs i andra lagar.

Finland har i enlighet med EU-direktiven som officiell målsättning att öka andelen förnybar energi till 38 % till år 2020. Man har stakat ut vindkraftens andel till 6 TWh, och den här nivån uppnåddes nästan redan 2018 (5,8 TWh). Under det gångna årtiondet har ungefär 700 vindkraftverk uppförts i Finland, och man har begärt utlåtanden av Försvarsmakten för över tiotusen kraftverk. I endast ungefär tio procent av fallen har utlåtandet varit negativt. Positiva utlåtanden är år 2019 i kraft för 8 812 objekt.

En av de värsta olägenheterna som vindkraftverken medfört är de störningar som vindkraftverken har på de sensorer som producerar Försvarsmaktens luft- och sjölägesbild. De allt högre vindkraftsmasterna som är tätt uppförda ger med sina enorma rörliga blad upphov till radioskugga, som kan förhindra en kontinuerlig övervakning av Finlands luftrum och territorialvatten. För att undvika problem måste vindkraftsprojekten begära utlåtande av Försvarsmakten om de planerade vindkraftsverkens störande verkningar.

Försvarsmakten har en utvecklad bedömningsprocess med vilken man vetenskapligt utreder och kalkylerar olägenheter som föranleds av kraftverken. Om Försvarsmakten utgående från en preliminär bedömning inte själv uppenbart kan bevisa att det föreligger en olägenhet eller inte, så utreds ärendet i samarbete med VTT. Utgångspunkter i undersökningen är bland annat kraftverkets höjd, läge och antal samt avståndet till exempel till en radar.

Vindkraftverkets blad åstadkommer alla möjliga fartvektorer i radarn: från navet nästan från noll till bladspetsarna, där hastigheten nästan uppnår ljudets hastighet. I radarn syns rörelsen bland annat som skenmål. Ett vindmölleblads rotationsområde ger därmed upphov till en enorm täckning i luftrummet bakom det. De längsta bladen är numera 108 meter långa. Då är hela rotorns diameter, navet inberäknat, till och med drygt 220 meter.

Om man bedömer att det planerade vindkraftverket kommer att medföra betydande olägenheter, blir Försvarsmakten tvungen att avge ett negativt utlåtande om det planerade vindkraftverket. De negativa utlåtandenas andel utgör dock endast en bråkdel av det totala antalet. För projektföretagen finns alternativa platser där nya kraftverk kan byggas.

 

Statistik över förfarandet med vindkraftsutlåtanden (Källa: Huvudstaben, uppdaterad 31.12.2020)
År Godkända (antal) Inte godkända (antal) Sammanlagt (antal) Andelen godkända i procent Andelen inte godkända i procent
2011 1315 152 1467 90 10

2012

1260 122 1382 91 9
2013 1686 233 1919 88 12
2014 1648 67 1715 96 4
2015 1014 117 1131 90 10
2016 318 134 452 70 30
2017 162 69 231 70 30
2018 191 15 206 92,7 7,3
2019 1027 212 1239 82,9 17,1
2020 2398 429 2827 84,8 15,2
Totalt 11 521 1 581 13 102 87,9 12,1