Hoppa till innehåll

Riktlinjer för hänsynstagande till försvarsmaktens verksamhet inom vindkraftsbyggande

Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) måste varje planering för markanvändning ta hänsyn till nationella markanvändningsmål på ett sådant sätt att deras genomförande främjas.  Enligt de nationella regionernas operativa mål, som trädde i kraft den 1 april 2018, ska hänsyn tas till behoven av övergripande säkerhet i samhället, särskilt behoven av nationellt försvar och gränskontroll, och lämpliga regionala utvecklingsvillkor och att operativa möjligheter säkerställs för dem.

Enligt 4a § i markanvändnings- och bygglagen måste planeringen av markanvändningen trygga de utvecklingsbehov som krävs för nationellt försvar, gränsförvaltning och gränskontroll, civilskydd och försörjningstrygghet och se till att de ansvarigas operativa kapacitet inte undergrävs.

Enligt 9 § 1 § i markanvändnings- och bygglagen ska planen baseras på planering som bedömer planens betydande effekter, samt på de planer och studier och utredningar som den kräver. Vid fastställandet av en modells effekter, beaktas modellens funktion och syfte.

Enligt 9 §3 i markanvändnings- och bygglagen kan projektets miljöpåverkan bedömas i stället för i samband med förfarandet i 3 kap. I lagen om miljökonsekvensbedömning föreskrivs ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (252/2017).

Enligt 33 §1 § markanvändnings- och bygglagen gäller en begränsning av byggandet i det område som anges som rekreations- och skyddsområde i regionplanen, i ett område som utsetts för försvarsmakten eller gränsbevakningen och i ett område som är avsett för transport- eller tekniska underhållsnät eller områden. I planen kan området för byggbegränsningen utökas eller minskas genom en särskild bestämmelse.

Den mest betydande och omfattande påverkan som vindkraftverken orsakar är de sensorsystem som försvarsmaktens system för territorialövervakning har använt. Detta kan få betydande konsekvenser för försvarsmaktens lagstadgade territorialövervakning enligt lag 551/2007 om Försvarsmakten, territorialövervakningslagen 755/2000 och luftfartslagen 1194/2009. Särskild lag 490/2013 om kompensationsområdet i Bottniska viken.

Försvarsmaktens uttalanden om vindkraft

Försvarsmakten kommer att göra ett uttalande om vindkraftsprojektens sensoreffekter både i samband med zonindelning och separat. I vissa fall är det också nödvändigt med ett yttrande om förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MBK).

Ett uttalande om markanvändings- och MKB-förfarandet görs av Försvarsmaktens logistikregemente och Huvudstabens operativa avdelning om sensorpåverkan.

Detta dokument ger instruktioner om hur du kan begära ett yttrande om sensoreffekter i ett tidigt skede i utformningen av ett vindkraftsprojekt.

I samband med projekten kommer Försvarsmakten att göra egna separata uttalanden om behovet av att undersöka den regionala kontrollens påverkan på sensorer och på acceptansen av vindkraftsprojekt ur försvarsmaktens synvinkel på begäran. Vid behov ska projektet genomgå en negativ reaktionsberäkning av sensoreffekter vid VTT. Huvudstaben (operativa avdelningen) gör en bedömning av behovet av en mer detaljerad studie efter att ha fått nödvändig mer detaljerad information (maximal totalhöjd på vindkraftverk, koordinater och antal platser) om de planerade vindkraftverken. Vindkraftsoperatören eller detaljplanemyndigheten ansvarar för att fastställa påverkan på den regionala kontrollens sensorer. Om en studie av VTT:s påverkan krävs måste den göras senast i detaljplanen.

För vindkraftverk över 50 meter (total höjd över marken) ska en separat redogörelse alltid begäras från Huvudstaben i hela kommunen. 

Små vindkraftverk som är mindre än 50 meter (total höjd över marken) ska också konsulteras enligt Huvudstabens uppfattning om den fastighet på vilken kraftverket ska byggas begränsas till det område som försvarsmakten ska använda.

I samband med detaljplanearbete ska uttalanden begäras inte bara från Försvarsmakten utan även från Suomen Erillisverkot Oy, vid [email protected]  (offentliga) och https://turvaposti.erillisverkot.fi  (konfidentiellt).

Hänsynstagande till vindkraftverkens placering
- minst 40km från radarn
- kan vara avsevärt mycket mera beroende på höjdskillnader och rikting 
- minst 4 km från gränsen till det område som används av försvarsmakten
- minst 12 km från landningsbanans mitt vid reservlandningsplatser

Om begäran om yttrande

Koordinater för kraftverk som exceltabell (ETRS-TM 35/FIN)
- N 7 siffror, E 6 siffror (inga decimaler)
- t.ex. N 6901520 E 311796

Ifyllt PDF-formulär (hänvisning) inte skyddat
- tillåta att uppgifter kopieras i syfte att avge ett yttrande,

Suomen Erillisverkot Oy (STUVE) begäran samtidigt som du skickar förfrågan till oss, registratorskontoret ([email protected])

Anmälan om avbrutet projekt
- Att ge vika för nya projekt. I

Frågor till [email protected], inte till registratorskontoret
- Den faktiska begäran om yttranden till registratorskontoret.

Länen gör och planerar lämpliga områden för vindkraftsbyggande i de regionala planerna.
Alla vindkraftsprojekt ska dock alltid Huvudstabens åsikt efterfrågas, oavsett om projektet ligger inom det kommunala vindkraftsområdet eller någon annanstans i kommunen.
Kraftverkens höjd, antal och exakta koordinater är inte kända förrän vindkraftsoperatören begärt ett yttrande av Huvudstaben.

Förändringar i vindkraftsprojektet

Om höjden på de vindkraftverk som ska förverkligas ökar med mer än 10 meter, antalet kraftverk ökar eller placeringen avviker med mer än 100 meter från den information som försvarsmakten (Huvudstabens operativa avdelning) använder för att avge ett yttrande om projektets slutliga acceptans, ska projektoperatören ansöka hos Huvudstaben om ett nytt yttrande om acceptans.

Genom att i ett tidigt skede av planeringsprocessen inhämta ett tidigt skede av planeringsprocessen kan du säkerställa att projektet blir framgångsrikt i framtida administrativa förfaranden när det gäller att tillräckligt fastställa effekterna för försvarsmakten.

Även i de fall då förändringarna är mindre än de som föreslås ovan bör Huvudstabens operativa avdelning informeras om ändringarna så att Huvudstabens operativa avdelning får kännedom om rätt koordinater. Det behövs inget nytt yttrande om överföringen på mindre än 100 meter, med undantag för projekt som bedömts av VTT.

Uppföljningsarbete

Vid grävnings- och byggnadsarbeten ska försvarsmaktens kabellinjer, som kan gå i och runt området, beaktas. Linjernas placering skall vara kända minst tio arbetsdagar före byggnadsarbetet inleds.

Försvarsmaktens kabelcheman ska beställas från Johtotieto Oy. Johtotieto Oy biträder grävare och byggare.

Kontaktuppgifter för kabelscheman:

Johtotieto Oy
Seutulantie 3-5 B
04410 Järvenpää
Puhelin 0800 12600
[email protected] 
https://johtotietopankki.fi 

Ett uttalande om kabelförfrågningar måste också begäras från Suomen Erillisverkot Oy:s kundtjänst ([email protected])

Vid överföring av befintliga kabelledningar som kan bli följden av införandet av kraftverk, skydd av kablar under konstruktion eller andra ändringar ska kostnaderna fördelas till den aktör som orsakar ändringen.

Sambandspersoner

Begäran om yttranden om vindkraftsprojekt (se avsnitt 2 i denna guide) ombeds att skickas till Huvudstaben, [email protected]  eller Huvudstaben, PB 919, FI-00131 Helsingfors, Finland. I Huvudstaben hanteras vindkraftsärenden av Huvudstabens operativa avdelning. Ytterligare information/förfrågningar (inga förfrågningar om kommentarer) till: [email protected]

Blanketter för utlåtandebegäran (finska, svenska och engelska):

Begäran om yttranden och inbjudningar till förhandlingar om markanvändningsplan och MKB-förfarandet skall skickas via e-post:

[email protected] eller 1. Logistikregementet, Staben (1LOGRE), PB 1080, 45101 Kouvola, eller

[email protected] tai 2. Logistikregementet, Staben (2LOGRE), PB 1000, 20811 ÅBO, eller

[email protected] tai 3. Logistikregementet, Staben (3LOGRE), PB 14, 41161 TIKKAKOSKI

 

År Godkänts (St) Förbjudits (St) Sammanlagt (St) Godkänts (%) Förbjudits (%)
2011 1315 152 1467 90 10
2012 1260 122 1382 91 9
2013 1686 233 1919 88 12
2014 1648 67 1715 96 4
2015 1014 117 1131 90 10
2016 318 134 452 70 30
2017 162 69 231 70 30
2018 191 15 206 92,7 7,3
2019 1027 212 1239 82,9 17,1
2020 2398 429 2827 84,8 15,2
2021 3743 542 4285 87 13
2022 6206 4237 10443 59 41
Sammanlagt  20 737 6366 27103 83,1 16,9
Statistik om vindkraftsärenden (Källa: Huvudstaben, uppdaterades 23.1.2023)

Godkända projekt 2011–31.12.2022

 
´