Hoppa till innehåll

Anvisning för hur Försvarsmaktens verksamhet ska beaktas vid uppförande av vindkraftverk

Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen ska man i all planering som gäller markanvändning beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen på ett sådant sätt som främjar möjligheterna att uppnå dem. Enligt de riksomfattande mål för områdesanvändningen som trädde i kraft den 1.4.2018 ska samhällets behov gällande övergripande säkerhet, i synnerhet försvarets och gränsbevakningens behov, beaktas och de ska garanteras tillräckliga lokala utvecklingsförutsättningar och verksamhetsmöjligheter.

Enligt 4 a § i markanvändnings- och bygglagen ska utvecklingsbehoven hos landets försvar, gränssäkerheten och gränsbevakningen, befolkningsskyddet och försörjningsberedskapen tillgodoses i planeringen av områdesanvändningen och det ska säkerställas att verksamhetsförutsättningarna för de aktörer som svarar för dessa funktioner inte försämras.

Enligt 9 § 1 mom. 1 i markanvändnings- och bygglagen ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas.

Enligt 9 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen gäller att när en plan utarbetas för genomförandet av ett projekt som avses i 3 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) kan miljökonsekvenserna av projektet bedömas i samband med planläggningen i stället för i det förfarande som avses i 3 kap. Bestämmelser gällande miljökonsekvensbedömning finns i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017).

Enligt 33 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen gäller inskränkning av byggandet på ett område som i landskapsplanen anvisats som rekreations- eller skyddsområde, för Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets ändamål eller för nätverk eller områden för trafik eller teknisk service. Ett område med bygginskränkning kan utvidgas eller inskränkas genom en särskild bestämmelse i planen.

Den mest betydande och omfattande inverkan från vindkraftverk riktas mot sensorsystem som försvarsmakten använder i territorialövervakningen. Detta kan medföra betydande konsekvenser för utförandet av försvarsmaktens lagstadgade territorialövervakningsuppgift, i enlighet med lagen om försvarsmakten 551/2007, territorialövervakningslagen 755/2000 och luftfartslagen 1194/2009. Om kompensationsområden för vindkraft vid Bottenviken bestäms i lag 490/2013.

Försvarsmaktens utlåtanden gällande vindkraft

Försvarsmakten ger utlåtanden både gällande planläggning och separat gällande vindkraftsprojektens inverkan på sensorsystemen. I vissa fall behövs också ett utlåtande gällande miljökonsekvensbedömning.

Utlåtanden gällande planläggning och miljökonsekvensbedömning ges av ett av Försvarsmaktens logistikregementen och gällande inverkan på sensorsystemen av Huvudstabens operativa avdelning.

I den här handlingen ges anvisningar för hur man ber om utlåtande gällande inverkan på sensorsystemen i ett tidigt skede av vindkraftsprojektets planeringsarbete.

Gällande olika projekt ger Försvarsmakten på begäran separata utlåtanden gällande behovet att närmare undersöka påverkan som riktas mot territorialövervakningens sensorer och om huruvida vindkraftverksprojekten för Försvarsmaktens del kan godkännas. Vid behov bör vindkraftverkens skadeverkningar på sensorerna beräknas av Teknologiska forskningscentralen VTT. Efter att den har fått nödvändig närmare information (vindkraftverkens maxhöjder, byggplatsens koordinater och antal) om de planerade vindkraftverken avgör Huvudstaben huruvida det är nödvändigt att göra en mer ingående utredning. Vindkraftföretaget och planläggaren ansvarar för att påverkan som riktas mot territorialövervakningens sensorer utreds. Om en utredning av Teknologiska forskningscentralen VTT behövs ska den göras senast i detaljplaneringsskedet.

För vindkraftverk som är högre än 50 meter (totala höjden från markytan) bör man alltid begära ett separat utlåtande av Huvudstaben för hela kommunens område.

Också för vindkraftverk som är lägre än 50 meter (totala höjden från markytan) bör man begära ett utlåtande av Huvudstaben om fastigheten där vindkraftverket ska byggas gränsar till ett område som används av Försvarsmakten.

Gällande planläggning bör man förutom av Försvarsmakten även begära utlåtande av Suomen Turvallisuusverkko Oy (STUVE Oy), på adressen [email protected] (offentliga) och https://turvaposti.erillisverkot.fi (sekretessbelagda).

Ändringar i vindkraftsprojektet

Om höjden på de vindkraftverk som ska byggas ökar med över 10 meter, vindkraftverkens antal stiger eller placeringen avviker mer än 100 meter från den information som Försvarsmakten (Huvudstabens operativa avdelning) har baserat sitt utlåtande gällande slutligt godkännande av projektet på, ska aktören be Huvudstaben om ett nytt utlåtande gällande huruvida projektet kan godkännas.

Genom att begära utlåtandet i ett tidigt skede av planeringen kan man försäkra sig om att projektet är framgångsrikt i kommande administrativa förfaranden med avseende på att påverkan på försvaret har utretts. 

Även i sådana fall där ändringarna är mindre än de ovannämnda bör Huvudstabens operativa avdelning informeras om dem så att Huvudstabens operativa avdelning har de riktiga koordinaterna till sitt förfogande. Ett nytt utlåtande behövs inte om positionen ändrar mindre än 100 meter, förutom i de fall som utretts av Teknologiska forskningscentralen VTT. 

Övriga arbeten

När man utför gräv- och byggnadsarbeten, bör man beakta Försvarsmaktens kabellinjer som möjligtvis finns på området och i dess närhet. Man bör ta reda på var linjerna finns minst tio arbetsdagar före det planerade byggandet.

Visning av Försvarsmaktens kabel bör beställas av Johtotieto Oy. Johtotieto Oy ger råd till dem som gräver och bygger.

Kontaktuppgifter för visning av kabel:

Johtotieto Oy
Seutulantie 3-5 B
04410 Järvenpää
Puhelin 0800 12600
[email protected] 
https://johtotietopankki.fi 

Gällande kabelförfrågningar bör utlåtande begäras även via Suomen Turvallisuusverkkos (STUVE) kundtjänst ([email protected])

Kostnaderna för eventuell flyttning av existerande kabellinjer, skyddande av kablar under byggtiden eller övriga ändringar som byggandet av vindkraftverken föranleder ska bäras av den aktör som orsakar ändringarna.

Kontaktpersoner

Begäran om utlåtande för vindkraftverksprojekt (se punkt 2 i denna anvisning) ska tillställas Huvudstaben på adressen [email protected] eller Huvudstaben, PB 919, 00131 Helsingfors. Vindkraftsärenden handläggs vid Huvudstaben av Huvudstabens operativa avdelning. Närmare information/förfrågningar (inte begäran om utlåtande) fås på adressen: [email protected] 

Formulär för begäran av utlåtande (finska, svenska och engelska):

Begäran om utlåtande gällande planläggning och kallelser till förhandlingar ska skickas per e-post till [email protected] eller till Staben för 1. Logistikregementet, PB 1080, 45101 Kouvola, eller

per e-post till [email protected] eller Staben för 2. Logistikregementet, PB 1000, 20811 ÅBO, eller

per e-post till kirjaamo.3[email protected] eller staben för 3. Logistikregementet, PB 14, 41161 TIKKAKOSKI

 

År Godkänts (St) Förbjudits (St) Sammanlagt (St) Godkänts (%) Förbjudits (%)
2011 1315 152 1467 90 10
2012 1260 122 1382 91 9
2013 1686 233 1919 88 12
2014 1648 67 1715 96 4
2015 1014 117 1131 90 10
2016 318 134 452 70 30
2017 162 69 231 70 30
2018 191 15 206 92,7 7,3
2019 1027 212 1239 82,9 17,1
2020 2398 429 2827 84,8 15,2
8/2021 1441 354 1795 80,3 19,7
Sammanlagt  12 460 1904 14 364 85,1 14,9
Statistik om vindkraftsärenden (Källa: Huvudstaben, uppdaterades 15.9.2021)

Godkända projekt 2011–31.8.2021