Hyppää sisältöön

Ohje Puolustusvoimien toiminnan huomioonottamiseksi tuulivoimarakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24 §:n mukaan kaikessa alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siten, että edistetään niiden toteuttamista.  1.4.2018 voimaan tulleiden valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 4 a §:n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Maan käyttö- ja rakennuslain 9 § 3 momentin mukaan, kun kaava laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi, hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida lain 3 luvun mukaisen menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä. Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017).

Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaavassa virkistys- ja suojelualueeksi osoitetulla alueella, Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoituksiin osoitetulla alueella ja liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. 

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle, mistä säädetään puolustusvoimista annetussa laissa 551/2007, aluevalvontalaissa 755/2000 sekä Ilmailulaissa 1194/2009. Perämeren kompensaatioalueesta on laki 490/2013.

Puolustusvoimien tuulivoimaa koskevat lausunnot

Puolustusvoimat antaa lausunnon sekä kaavoitukseen liittyen, että erikseen tuulivoimahankkeiden sensorivaikutuksista. Eräissä tapauksissa on tarpeen myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä lausunto.

Kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn lausunnon antaa Puolustusvoimien logistiikkarykmentti ja sensorivaikutuksista Pääesikunnan operatiivinen osasto.

Tässä asiakirjassa ohjeistetaan kuinka pyytää lausunto sensorivaikutuksista tuulivoimahankkeen suunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Hankkeisiin liittyen Puolustusvoimat antaa erikseen pyydettäessä omat erilliset lausunnot aluevalvonnan sensoreihin kohdistuvien vaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeesta on teetettävä haittavaikutuslaskenta sensorivaikutuksille VTT:llä. Arvion tarkemman selvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikan koordinaatit ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Aluevalvonnan sensoreihin kohdistuvien vaikutusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. Jos VTT:n vaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella.

Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Tuulivoimatoimijan tulee pyytää myös Rajavartiolaitokselta lausunto ([email protected] tai Rajavartiolaitos kirjaamo PL 3 00131 Helsinki) kaikista Suomen merialueille suunnittelemistaan tuulivoimahankkeistaan sekä aluevesialueelle että talousvesivyöhykkeelle.

Kaavoitukseen liittyen on pyydettävä lausunnot puolustusvoimien lisäksi myös Suomen Erillisverkot Oy:ltä, osoitteesta [email protected]  (julkiset) ja securemail.tuve.fi (salassa pidettävät).

Lausuntopyynnöistä

Voimaloiden koordinaatit Excel-taulukkona (ETRS-TM 35/FIN)
- N 7:llä numerolla, E 6:lla numerolla (ei desimaaleja)
- esim. N 6901520 E 311796

Täytetty PDF lomake (lausuntopyyntö) ei suojattuna
-    mahdollistaa tietojen kopioinnin lausunnon tekemisestä varten

Suomen Erillisverkot Oy:lle (ent. STUVE) pyyntö samaan aikaan, kun lähetätte pyynnön meille ([email protected])

Ilmoitus peruuntuneesta hankkeesta
-    antaa tilaa uusille hankkeille ko. alueella

Kysymykset [email protected] postiin, ei kirjaamoon
-    varsinaiset lausuntopyynnöt aina kirjaamoon

Maakunnat tekevät ja suunnittelevat maakuntakaavoihin heille sopivia alueita tuulivoimarakentamiselle.
Kaikille tuulivoimahankkeille pitää kuitenkin aina pyytään PE:n lausunto riippumatta siitä, onko hanke kunnan tuulivoima-alueen (TV) sisällä vai muualla kunnan alueella.
Voimaloiden korkeus, määrä ja tarkat koordinaatit tulee selville vasta tuulivoimatoimijan pyytäessä lausunnon PE:sta joiden perusteella PE antaa oman lausuntonsa.

Muutokset tuulivoimahankkeessa

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden korkeus kasvaa yli 10 metriä, voimaloiden määrä kasvaa tai sijoittelu poikkeaa enemmän kuin 100 metriä niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hanketoimijan hakea Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä. 
Hakemalla lausunnon suunnittelun varhaisessa vaiheessa, voi varmistua hankkeen menestymisestä tulevissa hallinnollisissa menettelyissä riittävän Puolustusvoimallisten vaikutusten selvittämisen osalta.

Myös tapauksessa, jossa muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esitetty, tulisi muutoksista tiedottaa Pääesikunnan operatiivista osastoa, jotta Pääesikunnan operatiivinen osasto saa oikeat koordinaatit tietoonsa. Uutta lausuntoa ei tarvita alle 100 metrin siirrosta, pois lukien VTT:n arvioimat hankkeet.

Jatkotyöt

Maankaivu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista.
Puolustusvoimien kaapelin näyttö tulee tilata Johtotieto Oy:ltä. Johtotieto Oy neuvoo kaivajia ja rakentajia.

Kaapelinäyttöjen yhteystiedot:

Johtotieto Oy
Seutulantie 3-5 B
04410 Järvenpää
Puhelin 0800 12600
[email protected] 
https://johtotietopankki.fi 

Kaapelitiedusteluista tulee pyytää lausunto myös Suomen Erillisverkot Oy:n asiakaspalvelusta ([email protected])

Voimaloiden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Yhteyshenkilöt

Tuulivoimahankkeisiin (ks. tämän ohjeen kohta 2) liittyvät lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella [email protected]  tai Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki. Pääesikunnassa tuulivoima-asioita hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto. Lisätiedot/ tiedustelut (ei lausuntopyyntöjä) osoitteella: [email protected]

Lausuntopyyntökaavakkeet (suomi, ruotsi ja englanti):

Kaavoja sekä YVA-menettelyä koskevat lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla:

[email protected] tai 1. Logistiikkarykmentin Esikunta (1LOGRE), PL 1080, 45101 Kouvola, tai

[email protected] tai 2. Logistiikkarykmentin Esikunta (2LOGRE), PL 1000, 20811 TURKU, tai

[email protected] tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE), PL 14, 41161 TIKKAKOSKI

 

Vuosi Hyväksytyt (kappaletta) Kielletyt (kappaletta) Yhteensä (kappaletta) Hyväksymisprosentti Kieltoprosentti
2011 324 64 388 83 17
2012 1297 94 1391 93 7
2013 1576 196 1772 89 11
2014 1944 278 2222 87 13
2015 1362 82 1444 94 6
2016 386 148 534 72 28
2017 167 69 236 71 29
2018 191 15 206 93 7
2019 1092 212 1304 84 16
2020 2449 429 2878 85 15
2021 3743 542 4285 87 13
2022 6206 4237 10443 59 41
Yhteensä 20 737 6366 27103 83,1 16,9
Tilasto tuulivoiman lausuntomenettelystä (Lähde: Pääesikunta, päivitetty 23.1.2023)

Puolletut hankkeet 2011-31.12.2022

 
´