Hyppää sisältöön

Ohje Puolustusvoimien toiminnan huomioonottamiseksi tuulivoimarakentamisessa

Alueiden käyttöä koskevassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet siten, että edistetään niiden toteuttamista. 1.4.2018 voimaan tulleiden valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999: 24 §)

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 4 a §)

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § 1. mom)

Maan käyttö- ja rakennuslain 9 § 3 momentin mukaan, kun kaava laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi, hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida lain 3 luvun mukaisen menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä. Ympäristövaikutusten arvioinnista säädetään laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017).

Maakuntakaavassa virkistys- ja suojelualueeksi osoitetulla alueella, Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoituksiin osoitetulla alueella ja liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 1. mom)

Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien lakisääteisen aluevalvontatehtävän suorittamiselle, mistä säädetään puolustusvoimista annetussa laissa 551/2007, aluevalvontalaissa 755/2000 sekä Ilmailulaissa 1194/2009. Perämeren kompensaatioalueesta on laki 490/2013.

Puolustusvoimien tuulivoimaa koskevat lausunnot

Puolustusvoimat antaa lausunnon sekä kaavoitukseen liittyen että erikseen tuulivoimahankkeiden sensorivaikutuksista. Eräissä tapauksissa on tarpeen myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä lausunto.

Kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn lausunnon antaa Puolustusvoimien logistiikkarykmentti ja sensorivaikutuksista Pääesikunnan operatiivinen osasto. 

Seuraavassa ohjeistetaan, kuinka pyytää lausunto sensorivaikutuksista tuulivoimahankkeen suunnittelun varhaisessa vaiheessa.

Hankkeisiin liittyen Puolustusvoimat antaa erikseen pyydettäessä  omat erilliset lausunnot aluevalvonnan sensoreihin kohdistuvien vaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeesta on teetettävä haittavaikutuslaskenta sensorivaikutuksille VTT:llä. Arvion tarkemman selvityksen tekemisen tarpeesta tekee Pääesikunta (operatiivinen osasto) saatuaan tarvittavat tarkemmat tiedot (tuulivoimaloiden maksimikokonaiskorkeudet, sijoituspaikan koordinaatit ja lukumäärät) suunnitelluista tuulivoimaloista. Aluevalvonnan sensoreihin kohdistuvien vaikutusten selvittämisestä vastaa tuulivoimatoimija tai kaavoittaja. Jos VTT:n vaikutuksen selvitys tarvitaan, tulee se tehdä viimeistään yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. 

Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikunnan lausunto, mikäli kiinteistö mille voimala rakennetaan, rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

Kaavoitukseen liittyen on pyydettävä lausunnot puolustusvoimien lisäksi myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE Oy), osoitteesta [email protected] (julkiset) ja https://turvaposti.erillisverkot.fi (salaiset).

Muutokset tuulivoimahankkeessa

Jos toteutettavien tuulivoimaloiden korkeus kasvaa  yli 10 metriä, voimaloiden määrä kasvaa tai sijoittelu poikkeaa enemmän kuin 100 metriä niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen lopullisesta hyväksyttävyydestä, tulee hanketoimijan hakea Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä. 

Hakemalla lausunnon suunnittelun varhaisessa vaiheessa voi varmistua hankkeen menestymisestä tulevissa hallinnollisissa menettelyissä riittävän Puolustusvoimallisten vaikutusten selvittämisen osalta. 

Myös tapauksessa, jossa muutokset ovat pienemmät kuin yllä on esitetty, tulisi muutoksista tiedottaa Pääesikunnan operatiivista osastoa, jotta Pääesikunnan operatiivinen osasto saa oikeat koordinaatit tietoonsa. Uutta lausuntoa ei tarvita alle 100 metrin siirrosta, pois lukien VTT:n arvioimat hankkeet.

Jatkotyöt

Maankaivu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat Puolustusvoimien kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen työpäivää ennen aiottua rakentamista.

Puolustusvoimien kaapelin näyttö tulee tilata Johtotieto Oy:ltä. Johtotieto Oy neuvoo kaivajia ja rakentajia.

Kaapelinäyttöjen yhteystiedot:

Johtotieto Oy
Seutulantie 3-5 B
04410 Järvenpää
Puhelin 0800 12600
[email protected] 
https://johtotietopankki.fi 

Kaapelitiedusteluista tulee pyytää lausunto myös STUVE:n asiakaspalvelusta ([email protected])

Voimaloiden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle.

Yhteyshenkilöt

Tuulivoimahankkeisiin (ks. tämän ohjeen kohta 2) liittyvät lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan Pääesikunnalle osoitteella [email protected] tai Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki. Pääesikunnassa tuulivoima-asiaa hoitaa Pääesikunnan operatiivinen osasto. Lisätiedot/ tiedustelut (ei lausuntopyyntöjä) osoitteella: [email protected] 

Lausuntopyyntökaavakkeet (suomi, ruotsi ja englanti):

Kaavoja koskevat lausuntopyynnöt ja kutsut neuvotteluihin tulee lähettää sähköpostilla [email protected] tai 1. Logistiikkarykmentin Esikunta (1LOGRE), PL 1080, 45101 Kouvola, tai

sähköpostilla [email protected] tai 2. Logistiikkarykmentin Esikunta (2LOGRE), PL 1000, 20811 TURKU, tai

sähköpostilla [email protected] tai 3. Logistiikkarykmentin Esikunta (3LOGRE), PL 14, 41161 TIKKAKOSKI

 

Vuosi Hyväksytyt (kappaletta) Kielletyt (kappaletta) Yhteensä (kappaletta) Hyväksymisprosentti Kieltoprosentti
2011 1315 152 1467 90 10
2012 1260 122 1382 91 9
2013 1686 233 1919 88 12
2014 1648 67 1715 96 4
2015 1014 117 1131 90 10
2016 318 134 452 70 30
2017 162 69 231 70 30
2018 191 15 206 92,7 7,3
2019 1027 212 1239 82,9 17,1
2020 2398 429 2827 84,8 15,2
8/2021 1441 354 1795 80,3 19,7
Yhteensä 12 460 1904 14 364 85,1 14,9
Tilasto tuulivoiman lausuntomenettelystä (Lähde: Pääesikunta, päivitetty 15.09.2021)

Puolletut hankkeet 2011-31.8.2021