Hyppää sisältöön

Kannamme huolta Suomen luonnosta ja maisemista. Puolustusvoimien helikopteri merellä auringonlaskun aikaan. Kuva Puolustusvoimat, Lisa Hentunen.

Puolustusvoimat ja ympäristö

Puolustusvoimien toiminta on ympäristövastuullista. Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen voi aiheuttaa ympäristövaikutuksia, joita vähennetään ja hallitaan suunnitelmallisella ympäristönsuojelutoiminnalla. Ympäristönsuojelulla tuetaan Puolustusvoimien lakisääteisiä tehtäviä: Suomen sotilaallista puolustamista, muiden viranomaisten tukemista, kansainvälisen avun antamista ja kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaa.  

Ympäristönsuojelu Puolustusvoimissa

Ympäristönsuojelun alaa Puolustusvoimissa johtaa Pääesikunnan logistiikkaosasto. Ympäristönsuojelun järjestelyistä ja asiantuntijapalveluista vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos, jolla on myös ympäristönsuojelulain mukainen toiminnanharjoittajan rooli. Lisäksi ympäristönsuojelussa tehdään tiivistä yhteistyötä Puolustuskiinteistöjen kanssa. Luonnonsuojelussa tehdään yhteistyötä Metsähallituksen kanssa. 

Ympäristönsuojelualan asiakokonaisuuksia ovat mm:

 • ympäristömelun ja tärinän hallinta
 • maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin kohdistuvien riskien hallinta
 • luontoarvojen huomioiminen
 • ilmastotavoitteiden määrittäminen sekä energiankulutuksen ja päästöjen seuranta
 • muiden alojen tukeminen ympäristönäkökohtien huomioimisessa.

Ympäristöasioiden hallintaan on laadittu koko Puolustusvoimien yhteinen ISO14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä. Puolustusvoimien ympäristönsuojelun periaatteet on kirjattu ympäristöpolitiikkaan ja tavoitteet ympäristöstrategiaan. 

Ympäristöpolitiikka

 • Puolustusvoimien toiminta on ympäristövastuullista ja ympäristönäkökohdat huomioidaan kaikessa toiminnassa, suunnitteluvaiheista alkaen.  Keskeistä ovat riittävä ohjeistus ja selkeät toimintamallit.
 • Ympäristönsuojelun suunnittelussa huomioidaan niin normaali- kuin poikkeusolot. Ympäristönsuojelun toiminta liittyy kaikkiin Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin. 
 • Puolustusvoimat selvittää ennakoivasti toimintansa ympäristövaikutuksia, arvioi riskejä ja toteuttaa riskienhallintatoimenpiteitä sekä kehittää ympäristöteknisiä ratkaisuja ja kestäviä toimintatapoja. Kehittämisessä tärkeässä roolissa on aktiivinen yhteistyö viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Ympäristöä vähiten kuormittavia keinoja ja toimintamalleja valittaessa huomioidaan maanpuolustuksen suorituskyvyn turvaaminen.
 • Kansainvälisessä toiminnassa ylläpidetään hyvää ympäristönsuojelun tasoa niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Ympäristöstrategia 

Puolustusvoimien ympäristöstrategian tavoitetilassa ympäristöasioiden hallinta on entistäkin laadukkaampaa ja vakiintunut osa kaikkea Puolustusvoimien toimintaa. 

Ympäristöstrategian tavoitetilassa vuonna 2032:

 • Ympäristövastuullisuus sisältyy kaikkeen Puolustusvoimien toimintaan.  
 • Ympäristöriskien hallinta ja ympäristöhaittojen vähentäminen on ennakoivaa ja tehokasta. 
 • Puolustusvoimat on ympäristönsuojelussa aktiivinen osa yhteiskuntaa. 

Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelmassa on määritetty tarkemmin energiansaannin varmistamiseen, energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteitä niihin pääsemiseksi. 

Energia- ja ilmasto-ohjelman tavoitetilassa vuonna 2030:

 • Puolustusvoimilla on kyky hyödyntää yhteiskunnassa käytössä olevia polttoaineita ja energialähteitä.
 • Puolustusvoimien energiansaanti on turvattu normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
 • Puolustusvoimien toiminta on energiatehokasta.
 • Puolustusvoimat on tietoinen energiankulutuksestaan sekä sen kustannuksista ja ympäristövaikutuksista.
 • Puolustusvoimien toimintakyky säilyy muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

 Energia- ja ilmasto-ohjelma on päivitetty vuonna 2021.

 
´