Hyppää sisältöön

Kuva Puolustusvoimat, Alec Orko

Henkilövaraukset

Työnantaja voi varata henkilöstönsä jäseniä kriittisiin töihin myös poikkeusoloissa. Tällöin työntekijän sodan ajan tehtävä on toimia työnantajansa palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Asevelvollisuuslain 89 § määrittää milloin henkilö voidaan jättää palvelukseen kutsumatta yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi.

Puolustusvoimien aluetoimistot ratkaisevat asevelvollisia koskevat varaushakemukset. Varaushakemuksen tekee työnantaja. Henkilövaraamisesta käytetään myös lyhennettä VAP.

Siviilipalveluskeskus ratkaisee siviilipalvelusvelvollisia koskevat varaushakemukset.

Puolustusvoimien aluetoimistot kouluttavat työpaikkojen henkilövaraamiseen liittyvissä asioissa. Koulutuksista kannattaa olla yhteydessä suoraan aluetoimistoon.

Henkilövarauksen lajit

Tee perusvaraus, kun varaushakemus laaditaan ensimmäistä kertaa tai kun organisaatiosi tai sen henkilöstö muuttuu merkittävästi. Perusvarauksessa henkilö varataan tehtäväänsä viideksi vuodeksi.

Ilmoita päivitysvarauksessa ne varatut henkilöt, jotka eivät enää ole palveluksessanne sekä korvaavat uudet henkilöt ja henkilöiden lisäykset. Päivitysvaraus jatkaa perusvarauksen viiden vuoden aikaa koko toimipaikan varatun henkilöstön osalta. Työnantajan tehtävä on myös purkaa henkilövaraus esimerkiksi työsuhteen päätyttyä tai tehtävän muututtua olennaisesti.

Varausten tarkastaminen ja käsittely

Puolustusvoimat tekee tarkastuspyyntöjä varaustietojen ylläpitämiseksi. Pyyntöihin on vastattava, vaikka varaajalla ei olisi tarvetta henkilövarauksiin. Tällöin ilmoitus puhelimitse asianhoitajalle aluetoimistossa riittää. Henkilövaraukset puretaan ellei tarkastuspyyntöön vastata määräajassa.

Julkisuuslaissa salassa pidettäväksi on määritelty asiakirjat, jotka koskevat muun muassa Puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa sijoitusta tai käyttöä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua. Varaajan tulee käsitellä varausasiakirjoja salassapitoluokituksen mukaisesti.

Toimet päätöksen jälkeen

Varaajan tulee ilmoittaa aluetoimiston päätöksestä varatuille henkilöille.

Varaajan tulee tarkistaa varauksensa yhden - kolmen vuoden välein ja aina, mikäli varaajan toimintamenetelmissä, organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia.

Tee henkilövaraushakemus näin.

Ajoneuvojen ja työkoneiden varaukset

Puolustusvoimat voi varata ajoneuvoja ja työkoneita omaan käyttöönsä poikkeusoloissa. Tämä oikeus perustuu lakiin.

Huoltovarmuuskriittinen yritys voi ilmoittaa kuljetusverkostonsa HVO Ekstranetin ATV-työkalussa (linkki työkaluun: https://extranet.huoltovarmuus.fi/display/ATV), jotta Puolustusvoimat voi ottaa tiedon huomioon ajoneuvojen sijoittamisessa. Lisätietoja oman poolin poolisihteeriltä.

 
´