Hyppää sisältöön

Oletko havainnut Puolustusvoimien toiminnassa mahdollisia lainvastaisia menettelyitä?

Puolustusvoimat on sitoutunut toimimaan lainmukaisesti ja vastuullisesti kaikessa toiminnassaan. Tästä vastaavat osaltaan kaikki Puolustusvoimien virkamiehet. Toiminnan lainmukaisuutta ja vastuullisuutta valvotaan tehokkaasti sisäisen ja ulkoisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä Puolustusvoimien laillisuusvalvonnan keinoin.

Mikäli havaitset Puolustusvoimien toiminnassa laillisuusongelmia tai mahdollisia lainvastaiseksi arvioimiasi epäkohtia, kannustamme, että otat niiden osalta yhteyttä Puolustusvoimiin tai Puolustusvoimien toimintaa valvoviin ulkoisiin viranomaisiin. 

Ota yhteyttä:

  • suoraan kyseiseen hallintoyksikköön esimerkiksi hallintoyksikön kirjaamon kautta
  • Pääesikunnan oikeudelliseen osastoon, jonka laillisuusvalvontasektorin tehtävänä on Puolustusvoimien asessorin johdossa ohjata ja valvoa Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuutta ja sotilasoikeudenhoitoa. Oikeudellinen osasto arvioi, mihin toimenpiteisiin tai asian selvittelyyn yhteydenottosi antaa aihetta. Oikeudellisen osaston tavoitat Pääesikunnan kirjaamon kautta.

Voit myös kääntyä Puolustusvoimien toimintaa valvovien ulkoisten laillisuusvalvojien puoleen:

  • Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä jokainen, joka epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Kantelun tekemisestä saa lisätietoja eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilta.

Puolustusvoimien työntekijä tai virkamies

Mikäli olet Puolustusvoimien nykyinen työntekijä tai virkamies, ja olet havainnut mahdollista lainvastaista menettelyä, voit ilmoittaa havainnoistasi turvallisesti ja luottamuksellisesti Puolustusvoimien sisäistä laillisuusvalvontakanavaa käyttäen. Puolustusvoimien laillisuusvalvontakanava löytyy Torni-portaalista.

Mikäli olet Puolustusvoimien entinen työntekijä, virkamies tai työnhakija, harjoittelija tai vapaaehtoinen tai ollut itsenäisenä ammatinharjoittajana sopimussuhteessa Puolustusvoimiin, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinvirastolle, joka toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Lainsäädäntö takaa suojan ilmoittajille

Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022) ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi antavat suojaa eräiden väärinkäytösten ilmoittajille. Ilmoittajansuojelu ja sen mahdollistama turvallinen ja luottamuksellinen väärinkäytöksistä ilmoittaminen on yksi uusi keino varmistaa Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuuden toteutumista. 

Ilmoittaja on henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja), liikenneturvallisuudessa, ympäristönsuojelussa tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojassa ja tekee siitä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaiseen kanavaan. Ilmoittajansuojelulain perusteella voidaan ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Henkilöllisyys on salassa pidettävää tietoa myös ilmoituksen jatkokäsittelyssä.

Voit ilmoittaa väärinkäytöksestä, jos

  • sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja se kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan  
  • kyse on työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Puolustushallinnon osalta on keskeistä huomata, että ilmoittajansuojelulain soveltamisalaa on rajattu (4 §). Ilmoittajansuojelulain mukaista ilmoittajansuojelua ei saa, jos esimerkiksi

  • ilmoittaa tiedosta, joka sisältyy asiakirjaan tai asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 2, 5 tai 7–11 kohdan perusteella, ja asiakirjaan sisältyvän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, poikkeusoloihin varautumiselle, kansainvälisille suhteille, rikosten torjunnalle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion- ja kansantalouden toimivuudelle taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla Suomen turvallisuudelle
  • Ilmoittaa tiedosta, joka koskee Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 346. artiklan mukaisia puolustus- ja turvallisuushankintoja
  • Ilmoittaa tiedosta, joka kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain vaitiolovelvollisuuden piiriin.
 
´