Hyppää sisältöön

Uudistettu johtaja- ja kouluttajakoulutus

Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman päämääränä on luoda varusmiespalveluksen aikana koulutettaville tiedoista ja taidoista koostuva perusta johtaa ja kouluttaa omaa sodan ajan joukkoaan. Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman suoritettuaan johtajan on kyettävä toteuttamaan itsenäisesti oman joukkonsa johtaminen ja kouluttaminen.

Johtajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee joukkonsa johtamisen sekä itsensä kehittämisen periaatteet syväjohtamisen mallin mukaisesti erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.


Kouluttajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee oman joukkonsa kouluttamisen joukon suorituskykyvaatimusten edellyttämälle tasolle.

Johtaja- ja kouluttajakoulutus aloittaa koko elämän kestävän systemaattisen kehittymisen ihmisten johtajana. Johtaja- ja kouluttajakoulutus painottuu tavoitteelliseen vuorovaikutukseen syväjohtamisen näkökulmasta sekä nykyaikaisten koulutustaidollisten valmiuksien kehittämiseen. Koulutus antaa hyvät perusteet johtaja- ja kouluttajatehtäviin sekä mahdollisuuden harjaantua johtajana. Varusmiesjohtajat ovat vastuussa alaisistaan ja käyttöön annetusta materiaalista ja kalustosta. Johtajakauden aikana varusmiesjohtajat syventävät valmiuksiaan erilaisissa käytännön johtaja- ja kouluttajatehtävissä. Johtajakoulutus avaa tien myös sotilasammatteihin.

1/20 -erän johtajakoulutuksen uudistusten pilotointi

Vuoden 2020 ensimmäisestä saapumiserästä (1/20) alkaen varusmiespalvelus jatkuu johtajakoulutukseen valituilla, kuuden viikon uusimuotoisen alokasjakson ja kuuden viikon uusimuotoisen koulutushaarajakson jälkeen, uusimuotoisen kuusi viikkoa kestävällä aliupseerikurssin ensimmäisen jakson (AU1) pilotoinnilla.

Johtaja- ja kouluttajakoulutuksen uudistuksilla on pyritty erityisesti siihen, koulutushaarajaksolla (ennen aliupseerikurssia) hankitut koulutushaaran perustaidot mahdollistavat keskittymisen ja painopisteen luomisen johtamis- ja kouluttamistaidon kehittämiseen AU- ja RU-kursseilla. Samalla on kurssimuotoistettu AU- ja RU-kurssien koulutus ja tarkastettu koulutuksen sisältö.

Johtajakoulutukseen valitaan valintakriteerien perusteella soveltuvimmiksi arvioidut varusmiehet. Valittavien määrä riippuu joukkotuotantotarpeesta. Kaikille varusmiehille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituiksi johtajakoulutukseen. Johtajavalinnat tehdään koulutushaarajakson lopulla. Valinnat reserviupseerikurssille tehdään aliupseerikurssin 1. jakson (AU1) lopulla. AU1- jakson jälkeen RUK:lle valitut siirtyvät 14-16 viikkoa kestävälle RUK:lle ja aliupseerikurssille jäävät jatkavat kuusi viikkoa kestävällä AU2-jaksolla.

Aliupseerien ja reserviupseerien johtajakausi alkaa AU-/RU-kurssin päätyttyä ja kestää loppupalvelusajan. Johtajakaudella aliupseerit ja upseerikokelaat harjaantuvat joukkonsa (seuraavan saapumiserän miehistö) johtajiksi, kouluttajiksi tai erikoisalansa tehtäviin sekä saavat täydennyskoulutusta. Ohjatussa johtamis- ja kouluttamisharjoittelussa varusmiesjohtajat toimivat seuraavan saapumiserän miehistön kouluttajina sekä joukkotuotannon mukaisissa johtajatehtävissä ja saavat täydennyskoulutusta varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelman mukaisesti.

Varusmiesten uudistettu johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma toteutetaan 20 opintopisteen (560 tuntia) laajuisena opintokokonaisuutena aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella. Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma rakentuu johtamisen ja kouluttamisen teoriaopinnoista sekä käytännön harjaantumisesta aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella. Johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma perustuu syväjohtamisen oppimismalliin, joka korostaa ihmisten

johtamista ja syväoppimista. Harjaantuminen johtajaksi ja kouluttajaksi tapahtuu johtamalla ja kouluttamalla omaa joukkoa johtajakaudella sekä myöhemmin reservin harjoituksissa. Ohjelman palautejärjestelmä tukee koulutettavan johtajana ja kouluttajana kasvamista ja kehittymistä sekä kannustaa avoimeen palautekulttuuriin. Ohjelma luo perustan ja myönteisen asenteen oman vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittämiseen myös palveluksen jälkeiselle ajalle.

Varusmiesjohtajalla on lisäksi mahdollisuus suorittaa vapaa-ajallaan vapaaehtoisia täydentäviä johtamisen ja koulutustaidon verkko-opintoja PVMoodle:ssa - Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristössä. Opinnot ovat kahdeksan opintopisteen laajuiset, ja niistä vastaa Maanpuolustuskorkeakoulu. Hyväksytyistä opinnoista saa Maanpuolustuskorkeakoulun todistuksen opintojen suorittamisesta.

 
´