Hoppa till innehåll

Huvudstabens underrättelseavdelning

Huvudstabens underrättelseavdelning ansvarar för den militära underrättelsens helhet inom försvarsmakten. Underrättelseavdelningen leder verksamhetsfältet och ansvarar för användandet av underrättelsens prestanda.

Huvudstabens underrättelseavdelning ger strategiska och operativa förhandsvarningar. Avdelningen leder de militära underrättelsesystemens utveckling och koordinerar den militära underrättelsens informationsinhämtning och bearbetning.

Den militära underrättelsen är försvarsmaktens landsomfattande verksamhetsfält. I Finland grundar sig den militära underrättelsen på den allmänna lagstiftningen rörande Försvarsmakten.

Till den militära underrättelsens uppgifter hör

  • följa med säkerhetsmiljöns utveckling och på basis av iakttagelserna uppgöra bedömningar som stöd till beslutsfattandet för statens och försvarsmaktens ledning
  • ge strategiska och operativa förhandsvarningar gällande militära hot mot landet för alla beslutsnivåer
  • stöda andra myndigheter i att upptäcka hot och varna för militär eller jämförbar verksamhet som kan ge upphov till yttre övernationella hot
  • på förhand förhindra och avslöja underrättelseverksamhet riktat mot Försvarsmakten
  • förhindra brott som kan äventyra det militära försvaret
  • stöda beslutsfattandet rörande krishanteringsoperationer och förbättra de finländska krishanteringsstyrkornas verksamhet och egna skydd.

Underrättelseavdelningen står också för den utsedda säkerhetsmyndighetens (Designated Security Authority, DSA) uppgifter i Försvarsmakten.

´