Hoppa till innehåll

Beväringens val och Försvarsmaktens e-tjänster (PVAsiointi)

Beväringsutbildningen bygger på den utbildning som samhället tidigare ordnat och beaktar den civila utbildning som beväringarna redan fått och den framtida civila utbildningen i enlighet med krigstida behov. Syftet med urvalet är att så bra som möjligt välja rätt beväring för den tjänstgöringsuppgift som passar honom eller henne bäst.

Beväringarnas tjänstgöringsuppgifter baserar sig på den krigstida styrkestrukturen och trupp-produktionsplanen.

Urvalet baserar sig på de uppgiftsspecifika kompetens- och prestationskrav som krigstida truppers uppgifter förutsätter samt på urvalsgrunder som är gemensamma för alla på urvalsblanketten, där man också beaktar beväringens egen vilja. Vid hemförlovningen kommer största delen av beväringarna att sättas in i den krigstida sammansättningen.

Beväringarnas urval har sedan år 2020 (kontingent 1/20) enligt följande:

  • Vid uppbåden bestäms kontingent och truppförband.
  • På basis av en förhandsundersökning i Försvarsmaktens e-tjänst (PVAsiointi) innan tjänstgöringen inleds beslutar truppförbandet om varje rekryts grundenhet och truppen för rekrytperioden.
  • Utbildningsgrensurvalen sker i slutet av rekrytperioden. På basis av utbildningsgrensurvalen avgörs, vilken utbildningsgrens grundkurs beväringen genomgår under utbildningsgrensperioden. 
  • Även urvalen till beredskapstrupputbildningen och specialuppgifter sker i slutet av rekrytperioden.
  • Chefsurvalen och manskapets tjänstgöringsuppgiftsurval beordras och informeras om i slutet av utbildningsgrensperioden.
  • Urvalen till reservofficerskursen sker i slutet av underofficerskurs 1. 
  • Den slutliga krigstida placeringen avgörs under trupputbildningsperioden. 

 

Alla beväringar erbjuds lika möjligheter att bli utvalda till ledarskapsutbildningen. I slutet av utbildningsgrensperioden väljs de beväringar som utifrån urvalskriterierna bedöms vara mest lämpade till ledarskapsutbildningen. Antalet som väljs beror på trupp-produktionens behov. Manskapets tjänstgöringsuppgifter bestäms på basis av den kompetens som visats under utbildningsgrensperioden, de allmänna urvalsgrunderna (inkl. den egna viljan) samt kraven på uppgiftsspecifik kompetens och funktionsförmåga.

Försvarsmaktens mål är att från varje åldersgrupp också hitta, rekrytera och utnyttja de mest lämpade beväringarna för specialtrupper som har färdigheter som är viktiga för försvarsmakten. Ansökningar i den särskilda ansökningsprocessen sker före inkallelse, efter inkallelse eller under militärtjänstgöringen.

Beväringarnas specialuppgifter kan sökas genom en riksomfattande ansökan under de tre första tjänstgöringsveckorna under rekrytperioden. I specialuppdrag är målet att utbilda beväringar som avlagt högskoleexamen eller som kommit tillräckligt långt i sina studier eller annars skaffat sig den kompetens som krävs för krigstida uppgifter som motsvarar deras specialkompetens. Urval till specialuppgifter beslutas i slutet av rekrytperioden samtidigt som utbildningsgrenens urval görs. Dessutom finns en kompletterande ansökningsperiod för beväringschefer i början av den andra fasen av underofficerskursen (UO2) och reservofficerskursen (RUK).

I och med programmet Utbildning 2020 utnyttjas Försvarsmaktens e-tjänster (PVAsiointi, livscykeltjänst för beväringar) ännu mer i utbildningen av beväringar, särskilt i urvalet. Beväringarnas livscykelservice omfattar beväringarnas tjänster under hela värnpliktstiden. Den aktuella informationen i e-tjänsten kan utnyttjas mer omfattande och exakt än tidigare till exempel för att bättre utnyttja kompetensen hos värnpliktiga i tjänst och vid utplacering i SA-trupperna. E-tjänsten utnyttjar förvaltningens gemensamma stödtjänster för elektroniska tjänster (Suomi.fi tjänster) och bildar en servicehelhet som är förenlig med andra myndigheters digitala tjänster.

Kunden loggar in i tjänsten med stark autentisering (mobilcertifikat, nätbankskoder, elektroniskt identitetskort) på adressen Försvarsmaktens e-tjänst (puolustusvoimat.fi)  Länk till extern webbplats

´