Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.General Timo Kivinen med kömmendörens flagga i bakgrung.

Kommendören för försvarsmakten

Som kommendör för försvarsmakten verkar general Timo Kivinen.

Kommendören för försvarsmakten leder försvarsmakten. Kommendören fattar beslut om genomförandet av försvarsmaktens uppgifter och användningen av resurserna. Han styr försvarsmaktens verksamhet för att de mål som ställts upp ska nås.

Försvarsmaktens kommendör fattar de strategiska besluten i fråga om det militära försvaret av landet och ger försvarsgrenarna samt Försvarshögskolan deras uppgifter. Direkt underställda kommendören för försvarsmakten är

 • kommendörerna för armén, marinen och flygvapnet
 • chefen för Huvudstaben
 • rektorn för Försvarshögskolan.

Kommendörerma för armén, marinen och flygvapnet, chefen för Huvudstaben och rektorn för Försvarshögskolan är direkt underställda kommendören för försvarsmakten.

I militära kommandomål är kommendören för försvarsmakten direkt underställd republikens president. Kommendören ansvarar för verkställandet av beslut som rör försvarsmakten inför republikens president eller statsrådet.

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för försvarsmakten och samtidigt en centralförvaltningsmyndighet. Ärenden som beordrats av kommendören eller betydande ärenden som gäller hela försvarsmakten bereds av Huvudstaben.

Försvarsmaktens kommendör deltar i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts möten, då ärenden som rör landets försvar behandlas.

General Timo Kivinen (f. 1959)

 • Militärtjänst, Nylands Dragonbataljon 1978–1979
 • Kadettskolan, kurs 66 1979–1982
 • Utbildare, Nylands Dragonbataljon 1982–1985
 • Undervisningsofficer, Befälsinstitutet 1985–1987
 • Infanteriets kaptenskurs 1986–1987
 • Kompanichef, Nylands Jägarbataljon 1987–1988
 • Byråofficer, Staben för Helsingfors Militärdistrikt 1988–1991
 • Generalstabsofficerskurs, Krigshögskolan, markstridslinjen 1991–1993
 • Byråchef och bataljonsofficer, Nylands Jägarbataljon 1993–1994
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstaben 1994–1997
 • UNSOC, Sverige 1996
 • Bataljonsofficer, Finländska Jägarbataljonen/SFOR, Bosnien 1997–1998
 • Militärattaché Ungern, Ukraina och Österrike 1998–2001
 • Kurs för högre befäl 2001
 • Kommendör, Uttis Jägarregemente 2001–2004
 • Chef för avdelningen för påbyggnadsexamina och prorektor, Försvarshögskolan 2004–2007
 • Försvarskurs 2006
 • Kurs för högsta ledningen 2007
 • Royal College of Defence Studies, Storbritannien 2008
 • Biträdande avdelningschef, Huvudstaben 2009–2010
 • Kommendör för Karelska Brigaden 2011–2014
 • Generals, Flag Officers and Ambassadors Course, NATO Defence College 2012
 • Specialuppdrag, Huvudstaben 2014
 • Försvarsmaktens strategichef 2015–2017
 • Chef för huvudstaben 2017–2019
 • Kommendör för försvarsmakten 1.8.2019–
 • Gift, fyra barn
 

Nyheter

Tal

´