Hoppa till innehåll

Kommendören för försvarsmakten

Som kommendör för försvarsmakten verkar general Janne Jaakkola.

Kommendören för försvarsmakten leder försvarsmakten. Kommendören fattar beslut om genomförandet av försvarsmaktens uppgifter och användningen av resurserna. Han styr försvarsmaktens verksamhet för att de mål som ställts upp ska nås.

Försvarsmaktens kommendör fattar de strategiska besluten i fråga om det militära försvaret av landet och ger försvarsgrenarna samt Försvarshögskolan deras uppgifter. Direkt underställda kommendören för försvarsmakten är

 • kommendörerna för armén, marinen och flygvapnet
 • chefen för Huvudstaben
 • rektorn för Försvarshögskolan.

Kommendörerma för armén, marinen och flygvapnet, chefen för Huvudstaben och rektorn för Försvarshögskolan är direkt underställda kommendören för försvarsmakten.

I militära kommandomål är kommendören för försvarsmakten direkt underställd republikens president. Kommendören ansvarar för verkställandet av beslut som rör försvarsmakten inför republikens president eller statsrådet.

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för försvarsmakten och samtidigt en centralförvaltningsmyndighet. Ärenden som beordrats av kommendören eller betydande ärenden som gäller hela försvarsmakten bereds av Huvudstaben.

Försvarsmaktens kommendör deltar i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskotts möten, då ärenden som rör landets försvar behandlas.

General Janne Jaakkola (f. 1967)

 • Studentexamen, Tuureporin lukio 1986
 • Kadettskolan 1987–90
 • Undervisningsofficer, Fallskärmsjägarskolan 1990–93
 • Kaptenskurs 1994
 • Kompanichef, Fallskärmsjägarskolan 1994–96
 • Byråchef, Fallskärmsjägarskolan 1996–97
 • Stabsofficerskurs 1997–98
 • Byråofficer, Uttis jägarregemente 1998–2000
 • Generalstabsofficerskurs, Forsvarets Stabsskole, Norge 2000–2001
 • Byråchef, Uttis jägarregemente 2001–2002
 • Avdelningsstabsofficer, Staben för Västra försvarsområdet 2002–2004
 • Krishanteringsuppdrag, KFOR/Kosovo 2003
 • Avdelningsstabsofficer, Huvudstabens underrättelseavdelning 2004
 • Adjutant hos kommendören för försvarsmakten 2004–2007
 • Bataljonskommendör, Uttis jägarregemente 2007–2010
 • Krishanteringsuppdrag, KFOR/Afghanistan 2009
 • Chef för specialoperationsavdelningen (EUBG), Uttis jägarregemente 2010–2011
 • Äldre avdelningsstabsofficer, Försvarsministeriet 2011–2013
 • Stabschef, Björneborgs brigad 2013–2015
 • Sektorchef, Huvudstabens planeringsavdelning 2015–2017
 • Specialuppdrag, Huvudstabens logistikavdelning 2017
 • Logistikchef, Huvudstaben 2018–2020
 • Huvudstabens planeringschef 2021–2022
 • Försvarsmaktens strategichef 2023–2024
 • Kommendör för försvarsmakten 1.4.2024–
 

Nyheter

Tal

´