Hoppa till innehåll

Tal vid öppnandet av den 232:a Försvarskursen

Huvudstaben
Utgivningsdatum 20.1.2020 8.30 | Publicerad på svenska 23.1.2020 kl. 8.07
Pressmeddelande

Tal vid öppnandet av den 232:a Försvarskursen på Ständerhuset 20.1.2020

Herr minister,
bästa deltagare i den 232:a riksomfattande försvarskursen,  mina damer och herrar!


Det nya årtiondet inleddes i form av en åtstramning av relationerna mellan USA och Iran och läget i Mellanöstern. Händelserna i Mellanöstern visade än en gång hur snabbt situationen i området kan förändras. Samtidigt framkom riskerna för de krishanteringsoperationer som verkställs på området på ett konkret sätt. Det må redan i det här sammanhanget konstateras att i operationerna sätts alltid personalens säkerhet i främsta rummet. Så har man gjort också i samband med robotattackerna som riktades mot Irak.

Förutom Irak hör numera Mali och Afghanistan till krishanteringens mest krävande verksamhetsmiljöer. I de här länderna är det allmänna läget instabilt, säkerhetssituationen varierar mycket områdesvis och förhållandena är krävande för personalen och materielen. Operationerna innehåller alltid risker, och de senaste veckornas händelser är inte unika. Händelser som äventyrar säkerheten har funnits i varje operation. Att genomföra uppgifterna tryggt och säkert i de här förhållandena förutsätter rätt slags utrustning, materiel och framför allt utbildning.

Ärade åhörare

Den internationella krishanteringen är en viktig del  av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Genom att delta i militära krishanteringsoperationer främjar man den territoriella stabiliteten och även principerna för demokrati, god förvaltning och mänskliga rättigheter inklusive skydd av civila, förebyggande av sexuellt våld samt kvinnors och barns rättigheter. Deltagandet i operationer stöder bekämpningen av internationell terrorism samt främjar Finlands ställning som ett pålitligt och ansvarstagande partnerland.

Finland har alltsedan år 1956 en lång historia inom fredsbevarande operationer och krishanteringsoperationer. Dessutom har Finland ett omfattande kunnande inom och en omfattande erfarenhet av övergripande krishantering. Där är soldaternas uppgift att skapa en trygg omgivning och förutsättningar för den civila krishanteringen, utvecklingssamarbetet och de lokala myndigheterna att återuppbygga och utveckla samhället.

Det centrala i den övergripande krishanteringen är att stärka det egna kunnandet och den egna kapaciteten i de länder som ligger i konfliktområdena. Genom operationerna hjälper och stabiliserar man i synnerhet de stater vars problem har eller i framtiden kan ha återverkningar på Europa. Till exempel i Afrika skapar i synnerhet befolkningstillväxten, klimatförändringen, ojämlikheten och fattigdomen i Afrikas horn och Sahelområdet en grogrund för radikalisering och en okontrollerad migration. Den militära krishanteringen kan för sin del stabilisera förhållandena i de här områdena och på så sätt minska återverkningarna på Europa.

Om deltagandet i krishanteringsoperationer bestäms utgående från en grundlig politisk och militär bedömning och planering. Ärendets granskning inleds med en till Finland riktad begäran om att delta i en operation. Begäran framställs av en internationell organisation, såsom  FN, EU eller Nato, eller en enskild stat. På sistone har Frankrike och Förenta staterna tagit initiativet till att ta ansvar för krishanteringen, och därför har de kallat andra stater till att bli en del av operationen.

Förberedelserna inför operationen inleds i Försvarsmakten utgående från politisk styrning. Försvarsmakten ser till att den personal och materiel som behövs för operationerna står till förfogande. Trupperna utrustas med den bästa möjliga krigsutrustning som är i bruk för att garantera personalens säkerhet.

Försvarsmakten rekryterar fortlöpande personal till operationer. Att delta i krishantering är frivilligt för reservister och personalen. Som bäst tjänstgör 400 finländska män och kvinnor i tio militära operationer. Av dem är 280 reservister.

Ärade åhörare

Deltagande i internationell militär krishantering är en av Försvarsmaktens fyra uppgifter.

Deltagandet i krishanteringsoperationer stöder vår första uppgift, utvecklandet av den nationella försvarsförmågan. Deltagandet utvecklar den enskilda soldatens kunnande, truppernas samverkansförmåga samt Försvarsmaktens internationella interoperabilitet.

Deltagandet i krishanteringsoperationer erbjuder kunskap och kunnande om internationella metoder och standarder på alla områden. På förhand överenskomna och inövade metoder är avgörande med tanke på operationernas effektivitet och personalens säkerhet. På motsvarande sätt ökar gemensamt genomförda logistiska arrangemang eller till exempel användning av ledningssystem finländarnas kunnande och samverkansförmåga inför kommande operationer.

I operationerna får de finländska trupperna praktisk erfarenhet av användningen av materiel i krissituationer.  Utgående från lärdomarna av operationerna har man utvecklat den individuella skyddsutrustningen och truppernas materiel och metoder.  Resultaten av utvecklingsarbetet har omsatts ända till utbildningen för dagens värnpliktiga och deras utrustning.

Genom att delta i operationer med välutbildade och ändamålsenligt utrustade trupper har Finland uppnått ett anseende som en kunnig, prestationsduglig och pålitlig aktör. Under årens lopp har vårt försvars trovärdighet ökat utomlands och aktningen för värnpliktssystemet har ökat.

Finlands modell för fredsbevarande verksamhet fungerar väl. Försvarsmaktens personals, reservisters och civila personals höga nivå vad gäller motivation, bildning och kunnande värdesätts bland de andra länderna. Vi kan rekrytera intresserade och kompetenta personer för uppgifterna, vilket onekligen syns i arbetets resultat. De finländska fredsbevararna får också mycket beröm för att de beaktar de lokala aktörerna och förhållandena då de utför sina uppgifter. Ett konsekvent, människonära och samarbetsvilligt förhållningssätt ökar förtroendet och aktningen för de finländska fredsbevararna. Dessutom skapar vårt likvärdiga och rättvisa sätt att agera effektivitet och en god atmosfär bland den finländska truppen, vilket syns även utåt.

Bästa åhörare

Även Europeiska unionen har utvecklat sin beredskap inom både den militära krishanteringen och den civila krishanteringen under det senaste årtiondet.  EU har bland annat förbättrat sin förmåga att leda militära krishanteringsoperationer. Dessutom stöder EU genom ett bestående strukturellt samarbete uppbyggnaden av prestationsförmågor som behövs i krishanteringen. När man bedömer kommande krishanteringsbehov och olika aktörers roll i en värld som är stadd i förändring, kan det mycket väl vara att Europas ansvar för krishanteringen i dess närområde ökar.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att krishanteringsförhållandena är mer krävande än tidigare och tidvis farliga. Det finns allt mindre traditionell krishantering, där man övervakar länders vapenvila och fred. Det finns allt mer kriser, där flera olika parter försöker påverka situationen på olika sätt. En sådan krishantering är med tanke på styrkornas egen säkerhet krävande. Därför bör de finländska styrkornas utrustning och utbildningsnivå vara på hög nivå.

Att delta i krishanteringsoperationer stöder uppbyggandet av Försvarsmaktens prestationsförmåga. Att bygga upp prestationsförmågan är möjligt då den trupp som deltar i operationen är till exempel ett kompani, som använder sig av materiel som har planerats och utvecklats för det inhemska försvaret. I enlighet med policyn samma förmågor för alla uppgifter är samma materiel och material avsett för alla Försvarsmaktens uppgifter, inklusive krishantering.

Mina damer och herrar

Försvarskurserna har varit en fast del av det finländska samhället sedan år 1961. Den flera årtionden långa historien berättar för sin del om kursens betydelse när det gäller att främja vårt lands säkerhet och beredskap.

Hur stark andan på försvarskursen är visas konkret av representanterna för den kurs som är hundra kurser äldre och som i dag är här för att fira att en ny kurs har börjat. Ett varmt tack för ert deltagande i öppnandet av kursen.

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen!                                                                    
Jag värdesätter att ni, trots att ni är mycket upptagna, har kunnat ordna tid för kursen. Under de kommande veckorna får ni en omfattande presentation av de viktigaste säkerhetsfrågorna i vårt samhälle samt av modellen för Finlands övergripande säkerhet och dess andel av det militära försvaret.

På försvarskursen tar ni under ledning av vårt lands bästa sakkunniga  upp ämnen som är centrala med tanke på den övergripande säkerheten och besöker centrala mål som är förknippade med dem. Under kursens gång konkretiseras den övergripande säkerhetens betydelse med tanke på samhället, näringslivet och medborgarna. Kursen kommer att visa att man kan svara mot dagens hot enbart genom ett nära samarbete mellan alla aktörer.

Försvarskursens innehåll och de gemensamma upplevelserna skapar en samhörighet som är unik för varje kurs. Bekanta er aktivt med varandra, för ni kommer senare att samarbeta ytterligare flera gånger i olika samhällsuppgifter.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen. Jag önskar er alla en givande försvarskurs.

´