Hoppa till innehåll

Hälsning vid öppnandet av den 233:e Försvarskursen

Huvudstaben
Utgivningsdatum 3.3.2020 8.44 | Publicerad på svenska 3.3.2020 kl. 12.29
Pressmeddelande

Hälsning vid öppnandet av den 233:e Försvarskursen Ständerhuset 2.3.2020

Herr minister, bästa deltagare i den 233:e riksomfattande försvarskursen,
mina damer och herrar!

Under de senaste veckorna har det varit rätt mycket nyheter om värnplikten samt om de värnpliktigas förmåga att klara militärtjänsten. Mindre uppmärksamhet har ägnats det faktum att de unga som gör sin militärtjänstgöring, ungefär två tredjedelar av årskullen, sköter den exemplariskt. Även den senaste tidens repetitionsövningar har visat att reservisternas mentala attityd och prestationsförmåga är i skick. Deras attityd och kunnande tål internationell jämförelse.

Vid uppbådet möter Försvarsmakten varje finländsk ung man. Försvarsmakten har därmed möjlighet att få en högaktuell bild av samhället och se nivån på de ungas fysiska och psykiska kondition och uthållighet. Skillnaden mellan årskullens ytterligheter är märkbar.

I debatten har man även tagit upp det faktum att årskullarna minskar. Vad beträffar detta är det skäl att på nytt gå igenom fakta. Under de följande tio åren kommer årskullen unga män som uppnår uppbådsåldern och är födda i Finland ännu att öka måttligt.

Som störst är antalet värnpliktiga då de som fötts åren 2007−2012 inleder sin tjänstgöring i slutet av det här årtiondet, vilket innebär att de årligen utgör över 30 000. Att årskullarna blir allt mindre börjar synas i synnerhet då de som fötts år 2015 och senare inleder sin tjänstgöring från och med mitten av 2030-talet. På antalet värnpliktiga inverkar även antalet invandrare som uppnår värnpliktsåldern och som fötts utomlands. För närvarande är de ungefär 1 500 per år, och som det ser ut kommer antalet personer med invandrarbakgrund att öka under de kommande åren. Med tanke på helhetsbilden är de minskande årskullarna ännu inte en akut fråga ur det militära försvarets synvinkel.

Bästa närvarande!

Försvarsmakten verkar aktivt för att så många beväringar som möjligt ska kunna utföra sin tjänstgöring.

I programmet Utbildning 2020 utnyttjar man digitaliseringen och förbättrar informationsgången mellan de värnpliktiga och Försvarsmakten. Målsättningen är att de värnpliktigas kunnande, lämplighet och intresse för utbildning kan beaktas allt bättre vid tjänstgöringsvalen och utbildningen.

För närvarande har Försvarsmakten över 500 olika uppgifter. Rekrytskedet förkortas i utbildningsreformen, varvid beväringarnas differentierade utbildning inleds tidigare. Samtidigt ändras de fysiska kraven som ställs på beväringar till krav enligt uppgift, varvid de individuella skillnaderna kan tas i beaktande vid valen. Därför har granskningen av anvisningarna gällande hälsogranskning, som försvarsministern tog upp, redan inletts. Det väsentliga är att hitta rätt person för rätt uppgift.

I utbildningen fäster man även allt mer uppmärksamhet vid beväringarnas funktionsförmåga enligt principen ”en sund själ i en sund kropp”.

Dessutom förnyas beväringsutbildningens innehåll med hjälp av motiverande utbildningshjälpmedel och undervisningsmetoder som främjar lärandet.

Såsom försvarsministern konstaterade, är Försvarsmakten en del av samhället, och därför bör värnpliktssystemet ha medborgarnas stöd. Det är bra att den parlamentariska kommitté som tillsätts granskar värnplikten med tanke på det militära försvarets behov utan att förglömma individens och samhällets synvinkel.

Bästa åhörare!

Förra månaden hade det gått 25 år sedan lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor antogs i Finland. De första kvinnorna inledde sin tjänstgöring den 16 oktober 1995. Frivillig militärtjänst för kvinnor har befäst sin ställning, och antalet kvinnor som har gjort militärtjänsten har under de senaste åren ökat. I fjol utbildades 840 kvinnor för krigstida manskaps- och chefsuppgifter, och hittills har vi utbildat över 9 400 kvinnor för reserven.

Försvarsmaktens målsättning är att öka antalet kvinnor som söker sig till frivillig militärtjänst. Som bäst förbereder vi, som en del av en mer omfattande reform, en elektronisk kundtjänst som riktar sig till kvinnor. Målsättningen är att erbjuda kvinnor aktuell information om frivillig militärtjänst och möjlighet att söka sig till tjänstgöring mer flexibelt än i dag. Vår strävan är att systemet ska kunna användas redan nästa år av de kvinnor som söker sig till tjänstgöring.

Kvinnornas roll i de uppgifter som Försvarsmaktens anställda utför är också betydande. I uppgifter på olika nivåer tjänstgör nästan 2 200 kvinnor, av vilka 310 är yrkesmilitärer. Kvinnornas aktiva verksamhet i det frivilliga försvaret har varit rätt litet framme i offentligheten, även om över 4 000 kvinnor årligen deltar i det frivilliga försvarets övningar och utbildning. I synnerhet Kvinnornas Beredskapsförbund gör ett ytterst viktigt arbete för kvinnornas beredskapsutbildning och frivilliga försvar och ökar kvinnornas kunnande och beredskap att agera i krissituationer. Kvinnornas beredskapsutbildning stärker den övergripande säkerheten i Finland, eftersom kvinnornas ansvar för att samhället fungerar ökar i situationer, där man skulle vara tvungen att inkalla ett stort antal reservister till tjänstgöring.  

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen!

Finlands vitala funktioner tryggas genom ett samarbete mellan alla myndigheter, näringslivet, organisationer och medborgare. Utgående från modellen för den övergripande säkerheten kan hot som riktas mot samhället lösas med gemensamma krafter. Ett planerat och inövat samarbete garanterar att vi är redo att möta vilken situation som helst, det må sedan vara coronavirus, en ekonomisk kris eller ett militärt hot.

Välkomna till den riksomfattande försvarskursen. Ni representerar alla element inom den övergripande säkerheten: myndigheter, organisationer, näringslivet, den politiska ledningen, massmedier, vetenskap och konst. Ni alla behövs för beredskapen för undantagsförhållanden och under undantagsförhållanden. På den här kursen är ni sammanlagt 50, 19 kvinnor och 31 män.

Ta ut allt av den här kursen. Utmana föreläsarna, sätt er in i ämnena och dela med av ert kunnande till de andra. Kursen mest bärande kraft bor i er själva. Ni lär även känna varandra. Ni kommer att ha nytta av det i era uppgifter senare under er karriär.

Tack till er, ni representanter för den kurs som är 100 kurser äldre än den här kursen för att ni hedrar inledningen av kursen med er närvaro.

Jag önskar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen. Under ledning av de bästa sakkunniga inom alla förvaltningsområden har ni tillfälle att sätta er in i hur samhället förbereder sig för olika slags krissituationer. Samtidigt har ni en unik möjlighet att bekanta er med säkerhetsmyndigheternas nyckelobjekt. Ta aktivt del i diskussionen och bekanta er med varandra, eftersom individernas aktivitet och samarbete är bärande krafter i ett litet samhälle.

Jag önskar er en givande försvarskurs.

Kommendören för försvarsmakten
General Timo Kivinen

´