Hyppää sisältöön

Puhe 233. Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 3.3.2020 8.44
Tiedote

Puhe 233. Maanpuolustuskurssin avajaisissa Säätytalolla 2.3.2020

Herra Ministeri, hyvät 233. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat,
hyvät naiset ja herrat!

Herr minister, bästa deltagare i den 233:e riksomfattande försvarskursen, 
mina damer och herrar!

Viimeisten viikkojen aikana on uutisoitu varsin paljon asevelvollisuudesta sekä asevelvollisten toimintakyvystä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että nuoret, jotka suorittavat varusmiespalveluksensa, noin kaksi kolmasosaa ikäluokasta, hoitavat sen mallikkaasti. Myös viimeaikaiset kertausharjoitukset ovat osoittaneet reserviläisten henkisen asenteen ja suorituskyvyn olevan kunnossa. Heidän asenteensa ja osaamisensa kestää kansainvälisen vertailun.

Puolustusvoimat kohtaa kutsunnoissa jokaisen suomalaisen nuoren miehen. Puolustusvoimilla on siten mahdollisuus olla yhteiskunnan pulssilla ja nähdä nuorten fyysisen ja psyykkisen kunnon ja kestävyyden taso. Ikäluokan ääripäiden ero näkyy.

Keskustelussa on ollut esillä myös ikäluokkien pienentyminen. Tältä osin on syytä kerrata faktat. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kutsuntaikään tulevien Suomessa syntyneiden nuorten miesten ikäluokka vielä kasvaa maltillisesti.

Suurimmillaan asevelvollisten määrä on vuosina 2007–2012 syntyneiden astuessa palvelukseen tämän vuosikymmenen loppupuolella, jolloin heitä on vuosittain yli 30 000. Ikäluokkien pieneneminen alkaa näkyä erityisesti vuonna 2015 ja sitä myöhemmin syntyneiden aloittaessa palveluksensa 2030-luvun puolivälistä alkaen. Asevelvollisten määrään vaikuttaa lisäksi asevelvollisuusikään tulevien, ulkomailla syntyneiden maahanmuuttajien määrä. Tällä hetkellä heitä on noin 1 500 vuodessa, ja näkymä on, että maahanmuuttajataustaisten määrä kasvaa tulevina vuosina. Kokonaiskuvan kannalta ikäluokkien pienentyminen ei vielä ole akuutti kysymys sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta.

Hyvät läsnäolijat

Puolustusvoimat toimii aktiivisesti, jotta mahdollisimman moni varusmies kykenee suorittamaan palveluksensa.

Koulutus 2020 -ohjelmassa hyödynnetään digitalisaatiota ja parannetaan asevelvollisten ja Puolustusvoimien välistä tiedonkulkua. Tavoitteena on, että asevelvollisen osaaminen, soveltuvuus ja koulutushalukkuudet voidaan ottaa entistä paremmin huomioon palvelusvalinnoissa ja koulutuksessa.

Tällä hetkellä Puolustusvoimilla on yli 500 eri tehtävää. Koulutusuudistuksessa alokasjakso lyhenee, jolloin varusmiesten eriytyvä koulutus alkaa aiemmin. Samalla varusmiehille asetettavat fyysiset vaatimukset muuttuvat tehtäväkohtaisiksi, jolloin yksilölliset erot voidaan ottaa valinnoissa huomioon. Siksi puolustusministerin esille nostama terveystarkastusohjeen tarkastelu on jo aloitettu. Oleellista on löytää oikea henkilö oikeaan tehtävään. Koulutuksessa kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota varusmiesten toimintakykyyn periaatteella ”terve sielu terveessä ruumiissa”.

Lisäksi varusmieskoulutuksen sisältöä uudistetaan motivoivien ja oppimista edistävien koulutusvälineiden ja opetusmenetelmien avulla.

Kuten puolustusministeri totesi, Puolustusvoimat on osa yhteiskuntaa, ja siksi asevelvollisuusjärjestelmällä pitää olla kansalaisten tuki. On hyvä, että asetettava parlamentaarinen komitea tarkastelee asevelvollisuutta sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeiden kannalta yksilön ja yhteiskunnan näkökulmaa unohtamatta.

Hyvät kuulijat

Viime kuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta hyväksyttiin Suomessa. Ensimmäiset naiset aloittivat palveluksensa 16. lokakuuta 1995. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on vakiinnuttanut asemansa, ja palveluksen suorittaneiden määrä on viimeiset vuodet kasvanut. Viime vuonna 840 naista koulutettiin sodan ajan miehistö- ja johtajatehtäviin, ja tähän mennessä olemme kouluttaneet reserviin yli 9 400 naista.

Puolustusvoimien tavoitteena on lisätä naisten vapaaehtoista hakeutumista varusmiespalvelukseen. Parhaillaan valmistelemme naisille suunnattua sähköistä asiointipalvelua osana laajempaa uudistusta. Tavoitteena on tarjota naisille ajantasaista tietoa vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja mahdollisuus hakeutua palvelukseen nykyistä joustavammin. Järjestelmä on tarkoitus saada jo ensi vuonna palvelukseen hakeutuvien naisten käyttöön.

Naisten rooli Puolustusvoimien palkatun henkilöstön tehtävissä on myös merkittävä. Eritasoisissa tehtävissä palvelee lähes 2 200 naista, joista 310 on ammattisotilaita.

Julkisuudessa on ollut varsin vähän esillä naisten aktiivinen toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, vaikka vapaaehtoisen maanpuolustuksen harjoituksiin ja koulutukseen osallistuu vuosittain yli 4 000 naista. Erityisesti Naisten Valmiusliitto tekee ensiarvoisen tärkeää työtä naisten valmiuskoulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi ja lisää naisten osaamista ja valmiuksia toimia kriisitilanteissa. Naisten valmiuskoulutus vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta, koska naisten vastuu yhteiskunnan toimivuudesta kasvaa tilanteissa, joissa reserviläisiä olisi kutsuttava suuria määriä palvelukseen.

Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat

Suomen elintärkeistä toiminnoista huolehditaan kaikkien viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Kokonaisturvallisuuden mallin perusteella yhteiskuntaan kohdistuvat uhkat ovat ratkaistavissa yhteisvoimin. Suunniteltu ja harjoiteltu yhteistyö takaa sen, että olemme valmiit kohtaamaan minkä tahansa tilanteen, on se sitten koronavirus, taloudellinen kriisi tai sotilaallinen uhka.

Tervetuloa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Te edustatte kaikkia kokonaisturvallisuuden tekijöitä: viranomaisia, järjestöjä, elinkeinoelämää, poliittista johtoa, mediaa, tiedettä ja taidetta. Teitä kaikkia tarvitaan poikkeusoloihin varautumiseen ja poikkeusolojen aikana.  Tällä kurssilla teitä on yhteensä 50, 19 naista ja 31 miestä.

Ottakaa kurssista kaikki hyöty irti. Haastakaa luennoitsijoita, perehtykää aiheisiin ja tuokaa asiantuntemuksenne muiden käyttöön. Kurssin kantavin voima on teissä itsessänne. Opitte tuntemaan myös toisenne. Siitä on hyötyä tehtävissänne myöhemmällä urallanne.

Kiitos teille 100 kurssia vanhemman kurssin edustajat siitä, että kunnioitatte tämän kurssin avajaisia läsnäolollanne.

Jag önskar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen. Under ledning av de bästa sakkunniga inom alla förvaltningsområden har ni tillfälle att sätta er in i hur samhället förbereder sig för olika slags krissituationer. Samtidigt har ni en unik möjlighet att bekanta er med säkerhetsmyndigheternas nyckelobjekt. Ta aktivt del i diskussionen och bekanta er med varandra, eftersom individernas aktivitet och samarbete är bärande krafter i ett litet samhälle.

Toivotan teille antoisaa maanpuolustuskurssia.

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Timo Kivinen

´