Hoppa till innehåll

Jämlikhetsundersökning bland beväringar klar

Huvudstaben
Utgivningsdatum 9.11.2017 10.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten undersöker regelbundet jämlikheten och likställdheten samt upplevelser om dessa bland beväringarna. Undersökningen stödjer utvecklandet av likställdheten i beväringstjänstgöringen.

Enkätundersökningen, som sammanställts för Försvarsmakten av Arbetslivets forskningscenter vid Tammerfors universitet, utredde upplevelser av gruppstöd och tjänstgöringstiden i beväringstjänstgöringen.

Gruppstödet upplevdes av 56 % av kvinnor som genomförde frivillig tjänstgöring och 73 % av männen i beväringstjänstgöringen. Kvinnor som fått ledarskapsutbildning upplevde i genomsnitt lägre stöd av gruppen än kvinnor i manskapsuppgifter. Kvinnor upplevde dock tjänstgöringstiden som helhet positivare än männen. Relativt sett är det fler kvinnor än män som söker sig till ledarskapsutbildningen och de är mycket väl motiverade i tjänstgöringen.

Gruppandan utvecklas

I värdefrågor efterslyste beväringarna verksamhet för förbättrandet av gruppandan som utvecklingsmålsättning.

- Det här är de facto en central tanke i försvarsmaktens utvecklingsprogram Utbildning 2020. Gruppens stöd och godkännande har en anmärkningsvärd inverkan på tjänstgöringsupplevelsen, konstaterar försvarsmaktens socialchef Hannu Maijanen. - Avsaknad av gruppstöd upplevs för sin del som negativ tjänstgöringsupplevelse.

Inom försvarsmakten fortsätter förverkligandet av jämlik och likställd behandling som del av beväringarnas vardag.

- I praktiken innebär detta sakligt språkbruk och likvärd behandling av vapenvägrare, berättar specialplanerare Esa Janatuinen på Huvudstabens utbildningsavdelning.

- De problem som kvinnor upplevt i militärtjänsten, har minskat med hjälp av konsekvent jämlikhetsarbete. Man antar inom försvarsmakten att kvinnornas ökade synlighet i militärtjänsten gjort att det börjar uppfattas som någonting vardagligt och på så sätt med tiden jämnat ut kvinnornas och männens upplevelser över militärtjänstgöringen. På basis av resultaten verkar det som om beväringarna är redo för samverkan oavsett kön.

Beväringarna och beväringscheferna får utbildning i jämlikhet och likvärdighet.

- Undervisningsmaterialet är i bruk vid alla truppförband, berättar specialplanerare Janatuinen.

- Beväringscheferna bör även kännaa igen ojämlik och osaklig behandling och de utbildas för att ingripa i ett tidigt skede.

Pennalismen i schack - direktiven har bitit

Försvarsmakten har lyckats med sitt kontinuerliga jämlikhets- och likställdhetsarbete minskat negativ behandling och skapat verksamhetsmodeller där man ingriper i tid. Pennalism och ojämlik behandling hr upplevts av knappt hälften av kvinnorna och en femtedel av männen. En fjärdedel av kvinnorna har upplevt sexuella trakasserier och under en tiondel av männen. Mobbning och trakasserier har mestadels varit verbal. Andelen som haft negativa upplevelser har minskat med drygt en tiondel jämfört med enkäten år 2011.

Mobbningsupplevelser hade fyra av fem kvinnor men endast två av tre av männen. Det typiska exemplet är verbal mobbning. Mer allvarliga former är ytterst sällsynta.

- Ur försvarsmaktens synvinkel bör man fortsättningsvis fästa uppmärksamhet på anmälningarna om negativa upplevelser, betonar socialchef Maijanen.

-Varje beväring och kvinna i frivillig tjänstgöring bör känna till hur man anmäler om olägenheter till sina beväringsförmän eller stampersonalen. Tröskeln att anmäla bör vara låg, så att negativa upplevelser under tjänstgöringstiden kan bringas till ett minimum. Varje stuga ska direktiv om hur man rapporterar problem.

Utrustningen upplevs som god

Beväringar och kvinnor i frivillig tjänst är i huvudsak nöjda med sin utrustning. Männen och kvinnorna är så gott som lika nöjda med sin tjänsteuniform, men kvinnor har ibland svårt med att få den att sitta bra. Frågorna om utrustningen var nya och den positiva svarsandelen överraskade.

I huvudsak var man också nöjd med den nuvarande utrustningspengen, men en tredjedel av kvinnornaa önskade att det kunde höjas. Kvinnorna får 0,50 euro per dag för sådan utrustning som försvarsmakten inte erbjuder, såsom underkläder.

Också regler om hårets längd var man nöjda med, såväl bland män som bland kvinnor.

Enkäten besvarades av 6 629 beväringar

Undersökningen grundade sig på en enkät bland beväringarna. Enkäten genomfördes i december 2016 och i mars 2017. Den besvarades av 6 629 beväringar, varav 171 kvinnor i frivillig tjänstgöring. Frågorna var delvis samma som i undersökningen 2011. Undersökningen omfattar förutom könsspecifika frågor också frågor om sexuell inriktning, etnisk bakgrund, språk och övertygelse jämte motsvarande bakgrundsvariabler för upplevelsen av likvärdigheten. Nytt var frågorna om utrustningen och logeringen.

Med undersökningen deltar försvarsmakten i Finland 100-projektet "100 jämlikhetsinitiativ".

 

Källor på finska

Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimusraportti. Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Risto Nikkanen. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus 2017

Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Minna Leinonen, Risto Nikkanen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus 2012

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus puolustusvoimissa -sivut

 

´