Hyppää sisältöön

Varusmiesten tasa-arvotutkimus valmistui

Pääesikunta
Julkaisuajankohta 9.11.2017 10.00
Tiedote

Puolustusvoimat tutkii säännöllisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä niiden kokemusta varusmiesten keskuudessa. Tutkimus tukee yhdenvertaisuuden kehittämistä varusmiespalveluksessa.

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen Puolustusvoimille tekemä kyselytutkimus selvitti muun muassa ryhmän tukea ja palvelusajan kokemusta varusmiespalveluksessa.

Ryhmän tukea koki 56 % naisista vapaaehtoisessa asepalveluksessa, ja 73 % miehistä varusmiespalveluksessa. Johtajakoulutetut naiset kokivat saavansa ryhmän tukea vähemmän kuin miehistön naiset. Naiset kokivat kuitenkin palvelusajan kokonaisuudessaan myönteisemmin kuin miehet. Naisista myös suhteellisesti useampi hakeutuu johtajakoulutukseen ja he ovat hyvin motivoituneita palveluksessa.

Ryhmähenkeä kehittämään

Varusmiehet nostivat avokysymyksissä esille kehittämiskohteeksi ryhmähenkeä parantavan toiminnan.
- Tämä onkin keskeinen ajatus puolustusvoimien Koulutus 2020 -kehittämisohjelmassa. Ryhmän tuella ja hyväksynnällä on merkittävä vaikutus myönteisiin palveluskokemuksiin, puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen toteaa. - Ryhmätuen puute puolestaan ilmenee kielteisinä kokemuksina.

Puolustusvoimissa jatkuu tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun toteuttaminen varusmiesten arjessa.
- Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa asiallista kielenkäyttöä ja tasaveroista kohtelua, kertoo erikoissuunnittelija Esa Janatuinen Pääesikunnan koulutusosastolta.
- Naisten kokemat ongelmat asepalveluksessa ovat vähentyneet johdonmukaisen tasa-arvotyön avulla. Puolustusvoimissa oletetaan myös, että naisten kasvava näkyminen asepalveluksessa tekee siitä tavallisempaa ja siten ajan kuluessa tasoittaa miesten ja naisten kokemuksia asepalveluksesta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että varusmiehet ovat valmiita yhteistoimintaan riippumatta muiden sukupuolesta.

Varusmiehet ja varusmiesjohtajat saavat koulutusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
- Oppituntimateriaali on käytössä kaikissa joukko-osastoissa, kertoo erikoissuunnittelija Janatuinen.
- Varusmiesjohtajien tulee myös tunnistaa eriarvoinen tai epäasiallinen kohtelu ja heitä koulutetaan varhaiseen puuttumiseen.

Kiusaaminen kuriin - ohjeet purreet

Puolustusvoimat on onnistunut pitkäjänteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön avulla vähentämään kielteistä kohtelua ja luomaan varhaisen puuttumisen toimintamalleja. Kiusaamista ja eriarvoista kohtelua oli kokenut vajaa puolet naisista ja viidennes miehistä. Sukupuolista häirintää oli kokenut neljännes naisista ja vajaa kymmenes miehistä. Kiusaaminen tai häirintä oli ollut useimmiten sanallista. Kielteisistä kokemuksista ilmoittaneiden osuudet olivat laskeneet runsaan kymmeneksen verrattuna vuoden 2011 kyselyyn.

Kiusaamisesta oli ilmoittanut sitä kokeneista naisista neljä viidestä mutta miehistä vain kaksi kolmesta. Tyypillisin esimerkki on sanallinen kiusaamien. Vakavampia ilmenemismuotoja oli erittäin vähän.

- Puolustusvoimien näkökulmasta kielteisistä kokemuksista ilmoittamiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota, korostaa sosiaalipäällikkö Maijanen.
- Jokaisen varusmiehen ja naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavan tulee tietää, miten ilmoittaa epäkohdista varusmiesjohtajilleen tai kantahenkilökunnalle. Kynnyksen ilmoittamiseen tulee olla matala, jotta palvelusaikaan liittyvät negatiiviset kokemukset saadaan minimoitua. Jokaisessa tuvassa on oltava ohjeet, miten ilmoittaa ongelmista.

Varusteisiin ollaan tyytyväisiä

Varusmiehet ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset ovat pääosin tyytyväisiä varusteisiinsa. Miehet ja naiset ovat lähes yhtä tyytyväisiä palveluspukuun, mutta naisilla ongelmat liittyvät puvun istuvuuteen. Varustukseen liittyvät kysymykset olivat uusia ja niiden tulokset positiivinen yllätys.

Pääosin oltiin myös tyytyväisiä nykyiseen käytäntöön varusrahasta, tosin kolmannes naisista kannatti sen korottamista. Naiset saavat 0,50 euroa per päivä sellaisiin varustuksiin, joita puolustusvoimat ei tarjoa, kuten alusvaatteisiin.

Esimerkiksi hiusten pituutta koskeviin säännöksiin oltiin kohtuullisen tyytyväisiä vastanneiden miesten ja naisten keskuudessa.

Kyselyyn vastasi 6 629 varusmiestä

Tutkimus perustuu kyselyyn varusmiehille. Kysely toteutettiin joulukuussa 2016 ja maaliskuussa 2017. Siihen vastasi 6 629 varusmiestä, joista 171 on ollut naisia vapaaehtoisessa asepalveluksessa. Tutkimuskysymykset ovat osin samat kuin vuoden 2011 kyselyssä. Tutkimus käsittelee sukupuolen lisäksi myös esimerkiksi seksuaalista suuntautumista, etnistä taustaa, kieltä ja vakaumusta sekä vastaavia taustatekijöitä yhdenveroisuuden kokemuksessa. Uutena asiana on selvitetty tyytyväisyyttä varusteisiin ja majoitukseen.

Tutkimuksella puolustusvoimat osallistuu Suomi 100-hankkeeseen "100 tasa-arvotekoa".

 

Tutustu tutkimusraportteihin

Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimusraportti. Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Risto Nikkanen. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus 2017

Sukupuolten tasa-arvo puolustusvoimissa – Kehittämistarpeiden näkökulma asepalvelusta suorittavien ja henkilöstön kokemuksiin. Minna Leinonen, Risto Nikkanen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus 2012

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus puolustusvoimissa -sivut

´