Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Offentliggörande av befordringsuppgifter från Försvarsmakten

Huvudstaben 11.11.2020 10.00
Pressmeddelande

Enligt dataskyddsombudsmannens beslut utgör offentliggörandet av försvarsmaktens befordringsuppgifter inte ett oberoende personuppgiftsregister i den mening som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller inhemsk dataskyddslagstiftning. Frågor som rör det aktuella förfarandet framlyftes av media för rättslig prövning. Enligt dataskyddsombudsmannens beslut finns det inga invändningar mot policyn för Försvarsmaktens utlämnande av befordringsuppgifter.

Under ledning av Huvudstabens personalavdelning har personuppgifter, såsom namn, militärgrad och hemort för de befordrade personerna, överförts från värnpliktsregistret. Överlämnandet har inte skett på eget initiativ, utan på grundval av medialt intresse. Uppgifterna har publicerats i Försvarsmaktens medietjänst.

Offentliggörandet av befordringsinformation grundar sig på Försvarsmaktens fullgörande av sina lagstadgade uppgifter, eftersom dess syfte är att engagera medborgarna i de värderingar och funktioner som främjar det nationella försvaret.

Utgivningen av befordringsinformationen har varit en mångårig tradition i anslutning till självständighetsdagen och Försvarsmaktens fanfest. Traditionen har alltid varit relaterad till en belöningsliknande uppmärksamhet för de befordrade personer och därmed anknutet till upprätthållandet av försvarsviljan.

Befordringsuppgifterna tillhör de kategorier av personuppgifter som behandlas i det värnpliktsregister som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) 4 § 1 moment 1. (På grundval av 5 § samma lag kan uppgifterna i värnpliktsregistret användas för utgivande av uppgifter om befordran, belöning och annan uppmärksamhet.)

Det finns ett mycket stort allmänt intresse i befordringsinformationen. På grund av det stora intresset har Försvarsmakten uppskattat att informationen är offentlig och därför publicerats för medierna via Huvudstabens kommunikationsavdelning medietjänst. På basis av den registeransvariges rapport godtas till denna tjänst endast företrädare för de medier som identifierats på ansökan och som har åtagit sig att behandla uppgifterna för lagliga behandlingsändamål (journalistiskt syfte).

Paragraf 2 i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten, enligt vilken rätten att få information om andra upplysningar från myndighetens personregister, gäller för offentlighet i myndighetens verksamhet (621/1999). Den utlämnade befordringsinformationen har inte betraktats som sådan konfidentiell information såsom exempelvis Försvarsmaktens truppsammansättning.

För tydlighetens skull föreslår Huvudstaben att lagen om behandling av personuppgifter i Försvarsmakten ändras med avseende på utlämnande av befordringsuppgifter.

Dataombudsmannens beslut (på finska)