Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien ylennystietojen julkaiseminen

Pääesikunta 11.11.2020 10.00
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan Puolustusvoimien ylennystietojen julkaiseminen ei muodosta EU:n tietosuoja-asetuksen eikä kotimaisen tietosuojalainsäädännön tarkoittamaa itsenäistä henkilörekisteriä. Puheena olevaan menettelyyn liittyvät kysymykset tulivat oikeusperusteiltaan arvioitaviksi median esille nostamina. Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan Puolustusvoimien noudattamassa ylennystietojen luovutuskäytännössä ei ole huomautettavaa.

Pääesikunnan henkilöstöosaston ohjauksessa asevelvollisrekisteristä on luovutettu rekisteröidyn asemassa olevien ylennettyjen henkilötiedoista seuraavat yksilöidyt tiedot kuten ylennetyn asevelvollisen nimi, sotilasarvo ja kotipaikka. Luovutus ei ole tapahtunut oma-aloitteisesti vaan median intressin takia, Puolustusvoimien mediapalvelusta.

Ylennystietojen julkaiseminen perustuu Puolustusvoimille laissa säädetyn tehtävän hoitamiseen, sillä sen tarkoitus on kansalaisten sitouttaminen niihin arvoihin ja toimintoihin, jotka edistävät maanpuolustusta.

Ylennystietojen julkaisu on ollut itsenäisyyspäivään ja Puolustusvoimien lippujuhlanpäivään liittynyt pitkäaikainen perinne. Perinne on aina liittynyt ylennettyjen henkilöiden palkitsemisen kaltaiseen huomioimiseen ja siten maanpuolustustahdon ylläpitämiseen.

Ylennystiedot kuuluvat henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 4 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamassa asevelvollisrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoryhmiin. (Saman lain 5 §:n perusteella asevelvollisrekisterin tietoja voidaan käyttää ylentämistä, palkitsemista ja muun huomionosoituksen myöntämistä varten.)

Ylennystietoihin liittyy hyvin mittava julkisuusintressi. Suuren julkisuusintressin vuoksi Puolustusvoimat on arvioinut tietojen olevan julkisia ja näin ollen ne on voitu luovuttaa tiedotusvälineille käyttäen Puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosaston mediapalvelua. Tähän palveluun hyväksytään rekisterinpitäjältä saadun selvityksen perusteella vain hakemuksesta tunnistettujen tiedotusvälineiden edustajat, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään tiedot lainmukaisessa käsittelytarkoituksessa (journalistinen tarkoitus).

Ylennystietojen julkisuuteen tulee sovellettavaksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 2 §, jonka mukaan oikeuteen saada tietoja muuhun henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) säädetään. Luovutettuja ylennystietoja ei ole Puolustusvoimien käytännössä pidetty esimerkiksi kokoonpanotietoina, jotka ovat salassa pidettäviä.

Selvyyden vuoksi pääesikunta esittää henkilötietojen käsittelystä puolustusvoimissa annetun lain muuttamista ylennystietojen luovuttamisen osalta.

Tietosuojavaltuutetun päätös