Beslutet om befriandet av diabetiker från militärtjänst grundas på medicinsk bedömning

Huvudstaben 19.2.2020 15.23
Pressmeddelande

Huvudstaben fastställde i januari 2020 i slutet av år 2018 fattade beslutet om att diabetiker även framledes befrias från beväringstjänsten under fredstid. På basis av medicinska utredningar innebär för stora risker för diabetikernas tjänstgöringssäkerhet. Beslutet har väckt offentlig diskussion, varför Försvarsmakten nu nogrannare förklarar bakgrunden till beslutet.

Inom Försvarsmakten fanns under åren 2001- 2017 ett undantagsdirektiv, på vars grund en diabetiker kunde genomgå beväringstjänsten frivilligt, ifall denne inte led av några tilläggssjukdomar förknippade med diabetes och vars sockernivå bevisligen låg på en god nivå. Huvudstaben beslöt under år 2017 avsluta försöket under den första kontingenten 2018 och igångsatte en utredning om möjligheterna till fortsatta tjänstgöringsmöjligheter för diabetiker.

Huvudstaben 28.12.2018 beslöt att den under kontingent 1/2018 avslutade praxisen gällande diabetikers militärtjänstgöring, inte startas på nytt på grund av riskerna för tjänstgöringssäkerheten. Under slutet av år 2019 gjordes en ny särskild granskning, där bland annat läget i de nordiska länderna utreddes. Detta stärkte motiveringarna i det tidigare fattade beslutet.

Arbetsgrupp utredde riskerna förknippade med diabetikers militärtjänst

Huvudstabens tjänstesäkerhetssynpunkt grundade beslutet om att inte fortsätta beväringstjänstförsöket för diabetiker, skedde på basis av en rapport överlämnad av en arbetsgrupp med bred kompetens. Arbetsgruppen bestod av bland annat läkare, bland dem inremedicinare. Dessutom bestod arbetsgruppen av representanter för Huvudstabens juridiska avdelning, utbildningsavdelning samt operativa avdelning samt försvarsgrenarnas överläkare.

För arbetsgruppens utredning granskades Försvarsmaktens patientregister diagnoser rörande diabetes som sänkt blodsocker (hypoglykemi) eller syrebrist (ketoasidos) på grund av brist på insulin. I systemet nämnde från åren 2005-2017 läkarkontakter i 29 fall där den huvudsakliga diagnosen handlande om hypoglykemi. Under samma tidsperiod inträffade sex andra komplikationer som krävde läkarbesök, varav fem handlade om ketoasidos.  

Diabetesarbetsgruppen intervjuade också läkare, som behandlat beväringar med diabetes. Läkarna konstaterade att det under försöksåren förekommit farosituationer som bland annat lett till medvetslöshet, vilka i betydande grad berodde på sänkt blodsockervärde. Redan ett fall av sänkt blodsocker utgör en betydande tjänstesäkerhetsrisk.

Om diabetikers risker under militärtjänsten

Goda insulin- och sockervärden kan försvagas för den som genomgår militärtjänstgöringen. Under beväringstjänsten utsetts man för oförutsedd och riklig fysisk påfrestning, oregelbundet näringsintag, sömnbrist samt ökad infektionsrisk. Allt detta kan ställa till problem för sockerbalansen. Forskning visar att försvagad sockerbalans kan ge upphov till skador på organ och sjukdomens framskridande.

Försvarsmaktens uppgift är att utbilda krigstida trupper för reserven, där alla bör vara stridsdugliga soldater.

Försvarsmaktens uppgift är också att ta hand om de värnpliktiga på ett sådant sätt, att de klarar av utbildningen och inte försätter varken sig själva eller andras tjänstgöringssäkerhet i fara. Dessutom innehar beväringarna statens särskilda beskydd.

Försvarsmakten genomför sina uppgifter under ansvar, vilket innebär ingens hälsa utsetts för risker.