Bold Quest utvecklar kompatibiliteten mellan Finlands och Sveriges försvar

Försvarsmakten 22.5.2019 19.38 | Publicerad på svenska 23.5.2019 kl. 9.54
Pressmeddelande
Suomen ja Ruotsin operaatiopäälliköt

Det bilaterala samarbetet mellan Finlands och Sveriges försvarsmakter har fördjupats i intensiv takt under de senaste åren. I navet för Bold Quest 19.1 är utvecklandet, testandet samt autentiseringen av den gemensamma ledningsförmågan och ledningssystemen.

Det gemensamma övandet på försvarsgrensnivå har stabiliserats till en del av den vardagliga verksamheten. Övningar har anordnats allt från korta kartövningar till samövningar på brigadnivå. Bold Quest stöder utvecklandet av samarbetet gällande ledandet och den gemensamma eldanvändningens alla delområden mellan Finland och Sverige samt med de andra deltagande länderna.

”I Bold Quest 19.1 har vi kommit åt att testa den tekniska och funktionella kompatibiliteten med svenskarnas och möjliga andra kumpaners lednings- och övervakningssystem i vår egen verksamhetsmiljö. Kompatibiliteten har förbättrats med arbetet fortsätter”, konstaterar Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä förnöjt.

”Målsättningen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är, att vi vid behov har beredskap och förmåga att arbete ihop. Bold Quest 19.1 är en fin möjlighet att uveckla för samverkansförmåga inom ramen för Federated Mission Networking (FMN)”, berättade operationschefen för Sveriges försvarsmakt, vice amiral Jan Thörnqvist när han besökte Bold Quest 19.1.