Hoppa till innehåll

222:e försvarskursens öppnande

Kommendören för försvarsmaktens tal vid 222:e försvarskursens öppnande i Helsingfors 18.9.2017, Ständerhuset.


Herr minister,
bästa deltagare i den 222:a försvarskursen,
mina damer och herrar!

Östersjön förekommer nu ofta i nyhetsrubrikerna i samband med de pågående omfattande internationella krigsövningarna. I vårt närområde övar som bäst tiotusentals soldater från flera länder. Sverige leder på sitt område den multinationella övningen Aurora, i vilken deltar över 20 000 soldater från åtta länder. Samtidigt står Sverige som värdnation för den internationella övningen Northern Coasts 2017, där marina krigsoperationer övas i de södra och mellersta delarna av Östersjön. I den här övningen deltar ett femtiotal örlogsfartyg och över 5 000 soldater. Inom ramen för Rysslands och Vitrysslands samövning Zapad17 övar ett stort antal soldater i närheten av Rysslands nordvästra gräns, i Kaliningradområdet och Vitryssland.

Finland deltar med en stark insats i övningarna som Sverige är värd för. I Aurora deltar vi med trupper på flera hundra personer från samtliga försvarsgrenar, och i övningen Northern Coasts deltar vi med en avdelning på sju fartyg och ungefär 250 marinsoldater. I övningarna utvecklar vi samverkansförmågan mellan Finland och Sverige samt annan internationell militär samverkansförmåga. Övningarna ökar även våra truppers kunnande och kompetens i en multinationell miljö.

De omfattande krigsövningarna som arrangeras samtidigt på båda sidorna av Östersjön kan väcka ovisshet och även oro i olika kretsar. Övningar är dock en del av försvarsmakternas normala verksamhet. Varje land har rätt att öva på sina egna områden. Det är även tillåtet att öva i det internationella luftrummet och i det internationella havsområdet – självfallet utan att äventyra andras säkerhet eller störa andras verksamhet. Av de pågående övningarna har övningen Northern Coasts arrangerats på Östersjön årligen från och med år 2007. Zapad-övningens historia igen går tillbaka ända till tiden för kalla kriget. I enlighet med sitt namn ordnas den i de västra delarna av Ryssland med jämna mellanrum.

Den ökade militära verksamheten i Östersjöområdet ökar dock riskerna för ofrivilliga missförstånd och incidenter, som i sin tur kan leda till oönskade händelseförlopp. Därför har det varit viktigt att det har informerats i stor utsträckning om övningarna och deras genomförande i offentligheten, och att övningarna har kommit till parternas kännedom redan före övningarna, i enlighet med villkoren i internationella fördrag, såsom Wiendokumentet.

Inom försvarsmakten är vi uppmärksamma. Vi följer noga med vår militära verksamhetsmiljö och de krigsövningar som hålls inom den vid varje tidpunkt på året. Vi upprätthåller likaså vår beredskap att övervaka och trygga den territoriella integriteten, och även att avvärja angrepp i enlighet med vad som behövs vid varje tidpunkt. Av förståeliga skäl kan vi dock inte i offentligheten gå in på detaljer som berör vår beredskap.

Vi övar den här veckan dagligen såväl i hemlandet som till lands, till havs och i luften. Övningarna hänför sig till beväringarnas utbildning, upprätthållandet av vår beredskap och övriga åtgärder som våra uppgifter förutsätter. Med beväringarna övar vi normalt i enlighet med utbildningsskedet för kontingenterna. Vi är alltså vakna och redo, men vi överreagerar inte på situationen.

Bästa åhörare!

Vid det föregående öppnandet av Försvarskursen i våras tog jag upp utvecklingsdragen hos det försvarssamarbete som håller på att intensifieras och som sker inom ramen för Europeiska unionen. Sedan dess har de instrument för en fördjupning av försvarssamarbetet vilka var i enlighet med de dåvarande bedömningarna delvis redan verkställts, och även de andra verktygen har ordentlig medvind för att småningom verkställas i praktiken.

EU:s råd beslöt i juni, att man inom EU:s militära stab ska skapa en förmåga att planera och leda utbildningsoperationer inom EU:s militära krishantering. Tack vare förändringen skärps ledningen av operationerna, och samarbetet med den civila krishanteringen underlättas. Personalen på fältet kan i operationerna koncentrera sig på sin egentliga verksamhet, rådgivning och utbildning.

EU-ledarna uppmanade för sin del vid Europeiska rådet i juni medlemsländerna att inleda ett ambitiöst, bestående och strukturellt samarbete. Detta gör det möjligt för villiga medlemsstater att intensifiera samarbetet inom försvarsområdet i olika takt jämfört med externa medlemsländer. För närvarande utformar medlemsländerna meddelandet som gäller det strukturella samarbetet, och som innehåller ståndpunkter i fråga om de förbindelser som förpliktigar deltagarländerna samt förvaltningen. Målet är att åstadkomma ett beslut om att sätta i gång det strukturella samarbetet och dess första projekt före utgången av året.

Europeiska kommissionen tog i juni i bruk försvarsfonden. Den strävar efter att komplettera och effektivera upphandlingen av försvarsteknologier och medlemsländernas försvarsmateriel genom att finansiera forskningen och utvecklingen av prestationsförmågorna helt eller delvis. Man har planerat att fonden ska skapa årliga totalinvesteringstillgångar på fem miljarder euro för utveckling av prestationsförmågor. Man har planerat att tillgångarna ska insamlas av medlemsländerna och delvis av unionens budgetmedel.

Finland har förbundit sig till utvecklingen av EU:s försvarssamarbete. Ur försvarsmaktens synvinkel är det dock viktigt att man då samarbetet intensifieras tar i beaktande inte bara unionens strävanden utan även medlemsländernas behov. Beslut om förbindelserna bör kunna fattas ur de utgångspunkter som berör hemlandets försvar utan att äventyra de prestationsförmågor eller resurser som behövs för det nationella försvaret.

Bästa deltagare i den 222:a riksomfattande försvarskursen!

På den kurs som nu börjar får ni den senaste informationen av de främsta experterna i Finland om den övergripande säkerheten och dess militära försvars andel samt om beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden i samhället. Lärandet på kursen baserar sig även på kursdeltagarnas eget deltagande. Det är viktigt att ni delar med er av ert eget kunnande till de andra kursdeltagarna genom att delta i kursdiskussionerna såväl i klassen, på övningarna som under pauserna. Jag hoppas att ni efter kursen har bättre beredskap än tidigare att beakta säkerhetsfrågor och beredskap i er egen vardag.

Jag önskar er en givande försvarskurs.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg

´