Hoppa till innehåll

217:e försvarskursens öppnande

Öppnandet av försvarskurs 217 pä Ständerhuset 29.2.2016, hälsningord av kommendören för försvarsmakten

Herr försvarsminister,
bästa deltagare i den 217:e riksomfattande försvarskursen,
mina damer och herrar!

Nu för tiden verkar det som om varje nytt år på något sätt är viktigare och mer betydande än de föregående. Med tanke på strävandena att fatta goda beslut vore det viktigt att förutspå möjliga förändringar i verksamhetsmiljön rätt, men sådana magiska glasögon torde ingen ha. Vi går alltså in i detta år av redogörelser genom att förstå och acceptera att framtiden är osäker. De rekommenderade besluten och lösningarna bör erbjuda både en tillräcklig och flexibel grund för att Finlands övergripande säkerhet och försvar ska kunna skötas i olika situationer.

Vid sidan av försvarsmaktsreformen och återställandet av verksamhetsnivån har vi inom försvarsmakten gjort upp nya planer och förberedelser, för att vi så väl som möjligt ska kunna svara mot utmaningarna i vår nuvarande verksamhetsmiljö. Utgående från detta har det uppstått ett behov att revidera vissa bestämmelser. En central princip har varit att upprätthålla den förebyggande tröskeln, det vill säga reglera vår egen beredskap på det sätt som situationen kräver. Det är dock skäl att klargöra begreppen. När vi talar om en intensifiering av beredskapen är det fråga om åtgärder, som man vidtar genom försvarsmaktens eget beslut, med försvarsmaktens egna resurser och huvudsakligen med de befogenheter som man har under normala förhållanden. När vi talar om en höjning av beredskapen är det fråga om åtgärder, som är förenade med hot om militärt angrepp och som inleds enligt statsledningens beslut och order av kommendören för försvarsmakten. På grund av hot som antar nya former behövs flera medel för verktygslådan för en flexibel höjning av beredskapen.

Den lagstiftning som hänför sig till försvarsmaktens beredskap är huvudsakligen fungerande. Den förändrade säkerhetsmiljön förorsakar dock behov av revidering i synnerhet i fråga om värnpliktslagen som föregående gång förnyades helt och hållet år 2007. För att garantera försvarsmaktens förmåga att reagera bör värnpliktslagen ändras med avseende på användningen av reservister. Utkastet till regeringens proposition är klart och för närvarande ute på remiss. Man föreslår att beordrande till repetitionsövningar ändras så att kommendören för försvarsmakten skulle kunna beordra repetitionsövning som är avsedd för en flexibel höjning av den militära beredskapen omedelbart, då beslutet skulle gälla högst 25 000 värnpliktiga. I annat fall skulle beslutet fattas av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Försvarsministeriet informeras om beredningen som gäller de här frågorna.

Enligt förslaget skulle man inte kunna anhålla om befrielse från repetitionsövning som hänför sig till en flexibel höjning av den militära beredskapen. Dessutom skulle skyldigheten att delta i repetitionsövning ändras så att de sammanlagda maximala tiderna för repetitionsövningar inte gäller repetitionsövningar med vilka möjliggörs en flexibel höjning av den militära beredskapen. Till övriga delar skulle de maximala tiderna för repetitionsövningarna fördubblas.

Ärade åhörare!

Under Utrikesministeriets ledning har man förberett en lag om beslutsfattande vid givande och mottagande av internationellt bistånd. Samtidigt har man reviderat den sektorvisa lagstiftningen inom både Försvarsministeriets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. Försvarsförvaltningens arbete är klart och regeringens proposition är ute på remiss. Man föreslår att bestämmelser om givande och mottagande av internationellt bistånd fogas till lagen om försvarsmakten. I samband med den internationella verksamheten föreslås även bestämmelser som gäller ställningen och befogenheterna hos samt rätten till användning av maktmedel i fråga om personal och värnpliktiga som deltar i verksamheten. Dessutom föreslås att en bestämmelse som gäller territorialövervakning och berör begäran om stöd av annan stats militärmyndighet ska ingå i territorialövervakningslagen. Med lagförslagen kompletteras lagstiftningen inom Försvarsministeriets förvaltningsområde som gäller internationell verksamhet.

Lagstiftningsprojektet om beredning av en lag om militärunderrättelse framskrider enligt tidtabellen. Försvarsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp, som bör ha arbetet klart till slutet av året, och vars uppgift är att bereda ett förslag till lagstiftning som gäller försvarsmaktens underrättelseverksamhet. Syftet med underrättelselagstiftningen är att förbättra inhämtande av information om internationella hot som berör försvarsmaktens uppgifter. Finland ska kunna inhämta information ännu bättre även från utlandet. Med försvarsmaktens underrättelseverksamhet säkerställer man för sin del att man har tillgång till korrekt, tillförlitlig och aktuell information som stöd för statsledningens beslutsfattande. Underrättelseverksamheten skapar och upprätthåller en lägesbild av den militära verksamheten, och producerar vid behov en förhandsvarning i fråga om militärt hot som riktas mot vårt land. Syftet med lagstiftningen är att möjliggöra inhämtande av information även i militära krishanteringsoperationer.

Utvidgningen av Finlands internationella samarbete föranleder behov av förändringar även när det gäller förordningen om territorialövervakning. Inom försvarsförvaltningen har man bland annat förhandlat om två internationella projekt som hänför sig till flygvapnets flygverksamhet. För att dessa arrangemang ska kunna träda i kraft förutsätts ovan nämnda ändringar av förordningen. Likaså har flygvapnets gränsöverskridande utbildnings- och övningssamarbete utvidgats och fördjupats med centrala samarbetsinstanser. Den utvidgade gemensamma övningsverksamheten har medfört ett behov att göra tillståndsförfarandet mer flexibelt. Även några andra lagstiftningsprojekt är på gång eller håller på att inledas, såsom en ändring av lagen om Försvarshögskolan och en revidering av befogenheterna för tjänstemän inom försvarsmakten som tjänstgör i skyddsuppgifter.

Ärade kursdeltagare!

Den finländska modellen för övergripande säkerhet är fortfarande fungerande. De riksomfattande försvarskurserna är en viktig del av den här verksamheten och det här synsättet. Det handlar inte enbart om kursens innehåll, utan om att bilda nätverk och att kontinuerligt förbättra myndighetssamarbetet. Även det har en stor betydelse att vi övar situationsenliga handlingssätt och beslutsfattande tillsammans. Övningen leds och stöds av personer som är verkliga proffs inom sitt område. Det är med förtröstan som jag lämnar er att lära er och bilda nätverk i tre och en halv veckor. Jag sätter stort värde på att ni, trots att ni har mycket att göra, har lyckats röja utrymme i era kalendrar för vår gemensamma sak. Jag önskar er en givande kurs! Tack.

Kommendören för försvarsmakten
General Jarmo Lindberg

´