Hyppää sisältöön

217. Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset

Valtakunnalliset maapuolustuskurssit MPK217 avajaistilaisuus Säätytalolla 29.2.2016, Puolustusvoimain komentajan tervehdyssanat

Herra puolustusministeri, valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 217 osanottajat, hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar,

Nykyään tuntuu siltä, että jokainen alkava vuosi on jollain tavalla tärkeämpi ja merkittävämpi kuin aikaisemmat. Hyvän päätöksenteon kannalta olisi tärkeää ennustaa oikein toimintaympäristön mahdolliset muutokset, mutta tällaisia taikalaseja ei taida kenelläkään olla. Lähdemme siis tähän selontekojen vuoteen ymmärtäen ja hyväksyen sen, että tulevaisuus on epävarma. Suositeltavien päätösten ja ratkaisujen tulisi tarjota sekä riittävä että joustava perusta Suomen kokonaisturvallisuuden ja puolustuksen hoitamiseen erilaisissa tilanteissa.

Puolustusvoimauudistuksen ja toiminnan tason palauttamisen rinnalla on puolustusvoimissa tehty uusia suunnitelmia ja valmisteluja, jotta vastaisimme mahdollisimman hyvin nykyisen toimintaympäristömme haasteisiin. Tältä pohjalta on syntynyt tarve tarkastella uudelleen tiettyjä säännöksiä. Keskeisenä periaatteena on ylläpitää ennaltaehkäisevää kynnystä eli säädellä omaa valmiuttamme tilanteen vaatimalla tavalla. Käsitteet on kuitenkin syytä pitää selkeinä. Valmiuden tehostamisessa on kyse toimenpiteistä, joihin ryhdytään puolustusvoimien omalla päätöksellä, puolustusvoimien omin voimavaroin ja pääasiassa normaaliolojen toimivaltuuksin. Valmiuden kohottamisessa on kyse toimenpiteistä, jotka liittyvät sotilaallisen hyökkäyksen uhkaan ja jotka aloitetaan valtionjohdon päätösten ja puolustusvoimain komentajan käskyjen mukaan. Uusimuotoisten uhkien vuoksi työkalupakkiin tarvitaan lisää keinoja joustavaan valmiuden kohottamiseen.

Puolustusvoimien valmiuteen liittyvä lainsäädäntö on pääosin toimivaa. Muuttunut turvallisuusympäristö aiheuttaa kuitenkin tarkastelutarpeita erityisesti vuonna 2007 edellisen kerran kokonaan uudistettuun asevelvollisuuslakiin. Puolustusvoimien reagointikyvyn takaamiseksi tulee asevelvollisuuslakia muuttaa reserviläisten käytön suhteen. Luonnos hallituksen esitykseksi on valmis ja tällä hetkellä lausuntokierroksella. Kertausharjoitukseen määräämistä ehdotetaan muutettavaksi siten, että puolustusvoimain komentaja voisi määrätä sotilaalliseen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun kertausharjoitukseen välittömästi, kun päätös koskisi enintään 25 000 asevelvollista. Muussa tapauksessa päätöksen tekisi tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Puolustusministeriö pidetään tietoisena näitä asioita koskevasta valmistelusta.

Ehdotuksen mukaan sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen liittyvästä kertausharjoituksesta ei voisi hakea vapautusta. Lisäksi velvollisuutta osallistua kertausharjoitukseen muutettaisiin siten, että kertausharjoitusten yhteenlasketut enimmäisajat eivät koske kertausharjoituksia, joilla mahdollistetaan sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen. Muilta osin kertausharjoitusten yhteenlasketut enimmäisajat kaksinkertaistettaisiin.

Ärade åhörare!

Under Utrikesministeriets ledning har man förberett en lag om beslutsfattande vid givande och mottagande av internationellt bistånd. Samtidigt har man reviderat den sektorvisa lagstiftningen inom både Försvarsministeriets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. Försvarsförvaltningens arbete är klart och regeringens proposition är ute på remiss. Man föreslår att bestämmelser om givande och mottagande av internationellt bistånd fogas till lagen om försvarsmakten. I samband med den internationella verksamheten föreslås även bestämmelser som gäller ställningen och befogenheterna hos samt rätten till användning av maktmedel i fråga om personal och värnpliktiga som deltar i verksamheten. Dessutom föreslås att en bestämmelse som gäller territorialövervakning och berör begäran om stöd av annan stats militärmyndighet ska ingå i territorialövervakningslagen. Med lagförslagen kompletteras lagstiftningen inom Försvarsministeriets förvaltningsområde som gäller internationell verksamhet.

Lainsäädäntöhanke sotilastiedustelulain valmistelemiseksi etenee aikataulussa. Puolustusministeriön asettaman työryhmän, jonka määräaika on vuoden lopussa, tehtävänä on valmistella ehdotus puolustusvoimien tiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä kansainvälisistä uhista. Suomen on kyettävä entistä paremmin hankkimaan tietoa myös ulkomailta. Puolustusvoimien tiedustelulla osaltaan varmistetaan oikea, luotettava ja ajantasainen tieto valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Tiedustelu muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa sotilaallisesta toiminnasta ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroituksen maahamme kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Lainsäädännön on tarkoitus mahdollistaa tiedonhankinta myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa.

Suomen kansainvälisen yhteistyön laajeneminen aiheuttaa muutostarpeita myös aluevalvonta-asetukseen. Puolustushallinnossa on muun muassa neuvoteltu kahdesta kansainvälisestä ilmavoimien lentotoimintaan liittyvästä hankkeesta. Näiden järjestelyiden voimaansaattaminen edellyttää edellä mainittuja asetusmuutoksia. Samoin valtioiden rajat ylittävä ilmavoimien koulutus- ja harjoitusyhteistyö on laajentunut ja syventynyt keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Yhteisen harjoitustoiminnan lisääntyminen on tuonut esiin tarpeen joustavoittaa lupamenettelyjä. Myös muutamia muita lainsäädäntöhankkeita on vireillä tai perusteilla, kuten Maanpuolustuskorkeakoulua koskevan lain muuttaminen ja puolustusvoimien virkamiesten toimivaltuuksien tarkistaminen turvaamistehtävissä.

Arvoisat kurssilaiset,

Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on edelleen toimiva. Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ovat yksi tärkeä osa tätä toimintaa ja ajattelua. Kyse ei ole pelkästään kurssin sisällöstä vaan verkottumisesta ja viranomaisten yhteistyön jatkuvasta parantamisesta. Suuri merkitys on myös sillä, että harjoittelemme tilanteenmukaisia toimintatapoja ja päätöksentekoa yhdessä. Harjoittelua ohjaavat ja tukevat alojensa huippuammattilaiset. Luottavaisin mielin jätän teidät kolmeksi ja puoleksi viikoksi oppimaan ja verkottumaan. Arvostan korkealle sitä että olette kiireistänne huolimatta onnistuneet raivaamaan kalenteriinne ajan yhteiselle asiallemme. Toivotan teille antoisaa kurssia! Kiitos.

Puolustusvoimain komentaja,

Kenraali Jarmo Lindberg

 
´