Hoppa till innehåll

Beväringarnas försvarsvilja god

Huvudstaben
Utgivningsdatum 23.10.2017 12.00
Pressmeddelande

Beväringarnas försvarsvilja och tillfredställelse med sina förmän är på en hög nivå, framgår det av slutenkäterna för de beväringar som hemförlovades i mars och i juni 2017. Förvarsmakten utvecklar fortgående sin verksamhet på basis av responsenkäterna.

Försvarsviljan har hållits på en hög nivå (4,2, skalan 1-5) sedan år 2015. Tjänstgöringsmotivationen har stigit sedan 2010 års nivå (3,2) till 3,7. På basis av rekryternas inledningsenkät meddelar ca 70 procent av rekryterna att de inlett tjänsten med positiva förväntningar. Endast 10 procent hade avvikande åsikt, resten däremellan. Rekryternas vilja att klara av tjänstgöringen är stark.

Beväringarnas respons över Försvarsmaktens utbildningskultur och utbildningens kvalitet samt över personalens och beväringschefernas verksamhet har på längre sikt ständigt förbättrats. Personalen får av beväringarna vitsordet 4,3, aspiranterna 4,1 och gruppcheferna 3,9.

Andelen som avbryter tjänstgöringen har sjunkit sedan 2009

Avbrottsprocenten år 2009 (19 procent) har sjunkit till en nivå kring 15 procent. Bland dem som inledde tjänstgöringen i juli i kontingent 2/17 har avbrottsprocenten hamnat på en något lägre nivå jämfört med tidigare. Av dem som avbryter tjänstgöringen gör tre fjärdedelar det av hälsoskäl. Knappt hälften av dem har att göra med anpassningssvårigheter. Även sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt bindvävssjukdomar är anmärkningsvärd anledning till att tjänsten avbryts.

På basis av avbrottsenkäten kan man säga att orsakerna sällan är dåliga erfarenheter utan har oftast att göra med sociala problem som har börjat redan före tjänstgöringen inletts samt svårigheter att anpassa sig till tjänstgöringen.

Tjänsteavbrotten sker till 70–75 procent under grundutbildningsperioden och av dem drygt hälften under två första veckorna.

Beväringsutbildningen utvärderas och den allmänna värnplikten utvecklas

Responssvaren analyseras på alla ledningsnivåer från Huvudstaben till grundenheten. För utvecklandet av utbildningskulturen har man sållat fram flera utvecklingsmålsättningar. På långsikt har man satsat speciellt på utvecklingen av beväringschefernas ledarskaps- och utbildarutbildning vilket syns i enkätsvaren som ökad uppskattning av förmännens verksamhet.

Verksamhetsförmågan central roll i utbildningen

Ett helhetsmässigt utvecklande av beväringarnas verksamhetsförmåga är en ny synvinkel i utbildningsinnehållet. Tidigare har man i beväringsutbildningen närmast koncentrerat sig på den fysiska verksamhetsförmågan vid sidan av undervisning för utvecklandet av förmåga och färdigheter. Framledes gäller hänsyn även till den ”mentala sidan” det vill säga psykisk, social och etisk verksamhetsförmåga vilka man målmedvetet och dynamiskt utvecklar under hela tjänstgöringen.