Hoppa till innehåll

Isoleringen av landskapets Nyland verkningar för beväringarnas rörlighet under permissioner

Huvudstaben
Utgivningsdatum 28.3.2020 8.58
Pressmeddelande

På grund av coronaepidemins utveckling har regeringen nödgats vidta extra åtgärder för förhindra spridningen av epidemin. Regering beslöt den 25 mars 2020 om rörlighetsbegränsningar i Landskapet Nyland där rörligheten till och från landskapet begränsas.

Statsrådet har antagit en förordning gällande ibruktagandet av de i beredskapslagen 118 § stipulerade befogenheterna.

Riksdagen behandlade ärendet 27.3 och slutresultatet blev att begränsningarna för rörligheten inte berör beväringarnas permissionsresor till Nyland eller från Nyland till andra landskap.
Det här betyder att beväringar som tjänstgör i Nyland kan överträda landskapsgränsen, om deras hem- eller bostadsort ligger utanför Landskapet Nyland. På samma sätt kan de beväringar som tjänstgör utanför Landskapet Nyland, överträda landskapsgränsen, ifall deras hem- eller bostadsort är i Nyland.

Överträdelse av landskapsgränsen tillåts endast för att kunna ta sig till hem- eller bostadsorten eller för att kunna återvända till garnisonen efter permissionen. Under permissionen gäller samma rörlighetsrestriktioner som för det övriga samhället: överträdelse av landskapsgränsen är inte tillåtet.

Överträdelse av landskapsgränsen sker endast antingen med gemensam permissionstransport eller med tillståndsbevis utfärdat av truppförbandet. Endast beväringskort berättigar inte till att överträda landskapsgränsen.

Försvarsmakten ger beväringarna direktiv om att man bör åtlyda regeringens begränsningar gällande coronaepidemin.

Försvarsmakten utför som en del av samhället alla nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Dessutom säkrar vi genom egna åtgärder Försvarsmaktens beredskap, verksamhetsförmåga att utföra våra uppgifter samt ta hand om de värnpliktiga och vår personal.

´