Sektioner
Meny
Puolustusvoimat

Försvarsmaktens testputsning av andningsskydd på väg att avslutas

Försvarsmakten 5.5.2020 9.46
Pressmeddelande

Försvarsmakten har lett ett test där man har undersökt möjligheten att rengöra andningsskydd och annan skyddsutrustning med hjälp av en putsningsmetod baserad på väteperoxidgas. Pilotapparaturen uppförd i en sjöcontainer byggdes i april och produktionstesterna inleddes den 23 april. Testningsskedet avslutas 8.5.2020.

Testresultaten visar, att andningsskydden efter behandling är mikrobiologiskt rena och uppfyller skyddens tekniska egenskaper, såsom filtreringsmaterialets filtreringsförmåga, fästbandens funktion samt ventilernas och packningarnas funktion. Förutom andningsskydden har Försvarsmakten på Social- och hälsoministeriets begäran undersökt möjligheten att putsa skyddsrockar. Till den här delen är testen ännu på hälft.

- Det här reningsverket har uppförts på rekordtid utan att spara på krafterna. I normallägen skulle uppförandet av ett dylikt reningsverk ta flera år i anspråk, men i rådande läge lyckades man få det i produktionsskick på några veckor. I händelse av att man ser behov av en dylik prestationsförmåga, har vi planer på att i anslutning till övergången till produktionsskedet, samarbeta med Försvarsmaktens strategiska kompanjon Millog, konstaterar projektledaren, chefen för Försvarsmaktens forskningsanstalt, kommodor Marko Laaksonen.

Försvarsmakten fattar inte beslut om ett möjligt ibruktagande av metoden, och förmedlar inte heller de putsade skydden vidare. 

En omfattande skara experter har medverkat i projektet. Hela projektet koordinerades av Villmanstrands tekniska universitet (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) och yrkeshögskolan LAB (LAB-ammattikorkeakoulu). Under Försvarsmaktens ledning medverkade Teknologiska forskningscentralen (VTT Ab), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet (TTL), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea jämte landets bästa virusexperter, infektionsläkare och vårdare.

- Hittills har vid från Finland fått med de mest lysande experterna och vi har fått tänja på arbetstiden för att kunna ro hem projektet i tid. Nog är detta ett fantastiskt exempel på att då en stor skara experter från olika sektorer samlas för att arbeta mot ett gemensamt mål, konstaterar akademiforskaren Katri Laatikainen (LUT/LAB) som lett samarbetsnätverket.