Hoppa till innehåll

Försvarsmakten anordnar endags frivillig övning för landskapskompaniernas reservister

Försvarsmakten
15.5.2020 9.00
Pressmeddelande

Försvarsmakten anordnar i maj-juni en endags frivillig övning (VEH) för reservisterna i Arméns landskapskompanier och Marinens landskapstrupper. Avsikten med Försvarsmaktens åtgärder är att försäkra sig om att beredskapen för det militära försvaret av Finland och möjligheterna att stöda samhället, fortlöper i alla lägen.

Målsättningen med den en dag långa frivilliga övningen, är att informera reservisterna i landskapskompanierna och -trupperna om coronaläget inom Försvarsmakten samt uppdatera reservisternas förbindelser till handräckningsuppdrag och samtyckesavtal till beredskapsuppgifter.

Tidpunkten för övningen varierar områdesvis och Försvarsmaktens regionalbyråer ansvarar för utskickandet av kallelsebreven till reservisterna. I förverkligandet av övningen kommer hänsyn att tas till de åtgärder som vidtagits vid Försvarsmakten för att bromsa upp spridningen av coronaviruset och minskandet av risken för smitta. De värnpliktigas hälsa kommer först, reservister och beväringar kommer inte att ha något med varandra att göra.

Under coronaepidemin har det varit personal och beväringar som ansvarat för Försvarsmakten uppgifter. Vid ett eventuellt utdraget coronaläge, eller om epidemin ändrar karaktär eller att smittspridningen förändras, bereder sig Försvarsmakten på att vid behov också nyttja reservister. Med reservister kan man exempelvis fylla på de trupper som behövs för att upprätthålla Försvarsmaktens beredskap eller förmåga till handräckning.

Under coronaepidemin hittills har Försvarsmakten stött bland andra Polisen i isoleringen av Nyland, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsoministeriet med personal- och materielstöd, samt Gränsbevakningen i sjöräddnings- och gränsbevakningsuppdrag.

Fastän repetitionsövningarna har ställts in fram till slutet av juli 2020, har Försvarsmakten möjlighet att vid behov inkalla reservister till tjänstgöring.