Hoppa till innehåll

Tal av kommendören för försvarsmakten vid paraden på dagen för försvarets fanfest i Seinäjoki 4.6.2018

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 4.6.2018 12.30
Pressmeddelande

Ärade veteraner och lottor från våra krig, soldater, mina damer och herrar!

Vi firar i dag, på Marskalk Mannerheims födelsedag, Försvarsmaktens 100-åriga existens med stor stolthet.

Seinäjoki är en självskriven plats för jubileumsårets riksparad på dagen för försvarets fanfest. Händelserna för hundra år sedan förenar Seinäjoki, marskalk Mannerheim och Försvarsmakten.

Överbefälhavaren Mannerheim, som var förordnad av senaten, flyttade sitt högkvarter till Seinäjoki i februari 1918, där det verkade längst, ungefär en och en halv månad, av alla högkvarter som verkade våren 1918.

Även det självständiga Finlands reservofficersutbildning fick sin början i Södra Österbotten. Överbefälhavaren beordrade i sin dagorder att en reservofficersskola skulle inrättas i anslutning till högkvarteret. Den inledde sin verksamhet i Seinäjoki i slutet av mars 1918. Skolan var den första i sitt slag i det självständiga Finland och en direkt fortsättning på krigsskolorna i Vimpeli och Vörå. Om den tidens händelser påminner oss även i dag många föremål i Seinäjoki, såsom statyn över marskalk Mannerheim och reservofficersskolans minnesmärke.

Traditionen och viljan lever. Även om Försvarsmaktens trupper med tiden har flyttat bort från Seinäjoki, har försvarsviljan hos stadsborna och befolkningen i den ekonomiska regionen förblivit stark.

Ärade åhörare!

Vi har vandrat en lång väg från de till många delar anspråkslösa tiderna i början av vår självständighet till dagens Finland, där säkerheten och välfärden är på en mycket hög nivå. Under historiens gång har vi utsatts för hårda tider, men vi har klarat även dem. Genom att verka tillsammans har vårt folk kunnat styra vårt land förbi alla blindskär så att vår frihet har bestått.

Trots den långa tiden av fred är det ytterst viktigt att vi kommer ihåg de svåraste stunderna av vårt fosterlands självständighet – krigstiden – i dag och i morgon. De berättar om hur dyrt och med vilka stora ansträngningar som vår nuvarande välfärd har uppnåtts. Samtidigt påminner de oss efterkrigstida generationer om den innersta betydelsen av att inte ge upp och att bära ett gemensamt ansvar.

Det är ett hedersuppdrag för alla finländare att värna om arvet efter veteranerna och visa veteranerna från våra krig och dem som stött deras gärningar samt hemmafronten tacksamhet för att de tryggat vår frihet och byggt upp det efterkrigstida samhället. Nu är det vi efterkrigstida generationer som står i tur att bära ansvaret för vårt fosterlands och dess medborgares välfärd.

Bästa publik!

Finlands säkerhetsmiljö har under de senaste åren förändrats och blivit mer instabil och oförutsägbar. Samtidigt har den militära verksamheten i vårt närområde ökat kraftigt jämfört med hur det var för ett halvt årtionde sedan. Ryssland har placerat nya vapensystem i närheten av våra gränser och övat aktivt. Nato och USA har likaså stärkt försvaret av de östliga delarna av Europa och Baltikum genom att placera styrkor och system på området.

Länderna kring Östersjön har svarat på förändringarna i säkerhetsmiljön genom att utveckla beredskapen hos sina försvarsmakter, besluta om nya materielanskaffningar och höja sina försvarsmakters anslag. Någon förbättring i den försvagade säkerhetssituationen kan inte ses inom den närmaste framtiden.

Vi lever inte i ett vakuum i Finland – att sköta om det egna försvaret är både vår skyldighet och en faktor som stabiliserar vår säkerhetsmiljö. Vårt budskap är klart: Finland upprätthåller en till utvecklingen i verksamhetsmiljön anpassad försvarsförmåga och beredskap hela tiden.

Paradtrupper och festpublik!

Medborgarnas förtroende för Försvarsmakten är starkt. Enligt en undersökning som publicerades år 2017 litar nio finländare av tio åtminstone relativt mycket på Försvarsmakten. Förtroendet har dock inte uppstått av sig självt. Det är ett bevis på att Försvarsmakten alltid, till fullo, har uppfyllt de uppgifter som hör till den, oberoende om de gäller upprätthållandet av Finlands säkerhet eller den utbildning som vi ger de värnpliktiga.

Försvarsmakten är i dag i god form. Grunden för vårt försvar är den finländska modellen som är skapad för våra förhållanden och behov. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. I bakgrunden finns medborgarnas starka försvarsvilja. För förebyggande av militära hot och vid behov för avvärjning av angrepp behöver vi både spetsförmågor som grundar sig på modern teknologi och en omfattande reserv.

Den allmänna värnpliktens centrala betydelse för Finlands militära försvar kan inte nog betonas. Värnplikten, som grundar sig på en försvarsskyldighet som berör alla medborgare, har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla både den fredstida och den krigstida försvarsförmågan. Vi kan med hjälp av den producera och upprätthålla de krigstida trupper som behövs för försvaret av hela Finland. Folkets stöd för värnplikten har ökat under de senaste åren. Fyra femtedelar av folket stöder det nuvarande försvarssystemet, som bygger på värnplikt för män och som kompletteras av kvinnor som gjort frivillig militärtjänst.

Arbetet med att utveckla Försvarsmakten fortsätter. Den utrikes- och säkerhetspolitiska samt försvarspolitiska redogörelsen som har uppgjorts under den här regeringsperioden ger klara riktlinjer för utvecklandet av vårt försvar långt in på 2020-talet. De här utgångspunkterna ger Försvarsmakten en stark grund att stå på när det gäller att föra verksamheten in på ett andra århundrade till förmån för alla finländare.

Soldater!

Låt oss utbringa ett trefaldigt leve för vårt självständiga och fria fosterland!

Hurra! – Hurra! – Hurra!

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg

´