Hoppa till innehåll

Proaktivt inomhusluftsarbete skapar en hälsosam arbets- och tjänstgöringsmiljö

Utgivningsdatum 18.1.2023 13.49
Pressmeddelande

Försvarsmaktens mål är att de lokaler som står till försvarsmaktens förfogande ska vara ändamålsenliga och säkra och hälsosamma för användarna. Detta mål eftersträvas både genom förebyggande av problem och genom utredning av rapporterade problem och korrigerande åtgärder samt samarbete mellan de olika aktörerna. Inom försvarsmakten styrs all inomhusluftverksamhet av standarden för kvalitetsstyrning av inomhusluften, som just har uppdaterats.

Försvarsmakten är hyresgäst främst i lokaler som ägs av Försvarsfastigheter.  Försvarsfastigheter producerar regelbundet en lägesbild som gäller inomhusluften, och denna diskuteras på försvarsmaktens alla organisationsnivåer och i förvaltningsenheternas inomhusluftsgrupper.  

Försvarsmakten har 68 kaserner, vars renovering fortskrider systematiskt. Renoverings- och nybyggnadsprojekt genomförs årligen och inomhusluftfrågor beaktas i dem. De senaste färdiga renoveringsprojekten finns i Obbnäs, Rovaniemi och Säkylä. För närvarande finns det totalt 8 investeringar i kasernerna som är i förberedelsefasen och i byggfasen. Deras värde är 92 M€. Dessutom finns ett årligt underhållsbidrag på 33 M€. Åren 2016–2021 har Senatfastigheter investerat 330 miljoner euro i Försvarsmaktens byggnadsbestånd, varav 40 miljoner euro har använts för att förbättra inomhusförhållandena. Inga kaserner är för närvarande förbjudna att använda.

Försvarsmaktens förvaltningsenheter bedriver ett proaktivt arbete med inomhusluften i nära samarbete med Försvarsfastigheter.  När problem med inomhusluften förhindras i förväg minskar besvären och kostnaderna för användarna av lokalerna. Förväntan börjar i byggskedet och fortsätter som planerat som kontinuerlig övervakning av förhållandena och regelbundna byggnadsinspektioner som utförs av Försvarsfastigheter. Försvarsmakten ser allvarligt på alla misstankar om problem med inomhusluften som uppstår. Alla anmälningar om inomhusluft leder till inspektioner av inomhusluften och nödvändiga åtgärder eller ytterligare undersökningar.

Utbildningen av både beväringar och personal har investerats i med den nya standarden för kvalitetsstyrning av inomhusluften. En inomhusluftslektion hålls för beväringar, där de tränas i att observera och rapportera eventuella risker med inomhusluften och lär sig att arbeta vid barackerna så att det inte uppstår problem med inomhusluften (t.ex. torkutrustning). Under de första dagarna av tjänstgöringen hålls dessutom en städlektion för beväringar, som ges av gruppledarna eller försvarsfastigheternas städchef. Personalen har också utarbetat ett eget utbildningsmaterial för inomhusluft, som lär dem hur man observerar och rapporterar om frågor som rör inomhusluft.

´