Hoppa till innehåll

Förändringar i beväringarnas utbildnings- och permissionsarrangemang

Huvudstaben
Utgivningsdatum 26.3.2020 15.00
Pressmeddelande

Coronavirusepidemins utveckling och de av regeringen uppsatta tilläggsbegränsningarna, anpassar även Försvarsmaktens sin verksamhet. I beväringstjänstgöringen går man in för en 14 dygns bytesrytm istället för nuvarande 7 dygn. Med denna förändring av utbildningsrytmen försöker Försvarsmakten fördröja spridningen av coronaepidemin.

Förändringarna träder ikraft senast 30.3.2020. Den nya modellen tas inte i bruk vid alla truppförband på grund av de landskapsvisa skillnaderna i spridningen av koronaepidemin och på grund av beredskapsskäl eller på basis av truppernas specialkaraktär. Vid Jägarbrigaden, Kajanalands brigad, Lapplands flygflottilj, Kustflottan och en del Luftkrigsskolan förverkligas alltjämt 7 dygns rotationscykler.

På grund av coronavirusläget gick man i beväringsutbildningen 13.3.2020 över till en modell där beväringarna indelades i tre grupper: A, B och C. Varje grupp har alla i tur ordning en vecka permission och två veckor i utbildning. Med arrangemangen upprättades balans i Försvarsmaktens beredskapsförutsättningar, beväringarnas utbildning och deras ledigheter.

I den nya modellen är beväringarna alltjämt indelade i tre olika grupper. Varje grupp är nu var och en i tur och ordning två veckor på permission, som följs av fyra veckors tjänstgöring. Modellen minskar de värnpliktigas resor mellan garnisonen och hemmen.

Rotationsmodellen om två veckor minskar ytterligare smittorisken för beväringar och fördröjer spridningen av smitta. I planeringen av arrangemangen har man tagit hänsyn till Försvarsmaktens medicinalpersonals och Institutets för hälsa och välfärd bedömning av läget och riskerna. målsättningen är att epidemin periodiseras för en längre tid. Det här möjliggör att epidemin bättre hålls under kontroll och utjämnar belastningen för sjukvården. Med en längre periodisering kan man också bättre begränsa smittospridningen mellan ABC-grupperna och säkra att sjukvårdens resurser bättre räcker till.

Nygranskningen av Försvarsmaktens utbildnings- och permissionsarrangemang försäkrar man sig också om utförandet av Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter och beväringsutbildningens kontinuitet. En tillräcklig numerär verksamhetsdugliga trupper är en förutsättning för upprätthållandet av beredskapen och förverkligandet Försvarsmaktens kritiska uppgifter i normalförhållanden, såsom handräckning till andra myndigheter.

´